Списък на публикациите

монографии

 1. Иванов М М. Телохранителят - последната защитна линия. Плевен, НИМА, 2020, стр. 268, ISBN 978-619-162-692-2.
 2. Иванов М.М. Инфраструктура на разузнаването. София, Профисек, 2012, стр. 215, ISBN 978-954-32927-1-8.
статии
 1. Иванов М М. Принципи на дефанзивното контраразузнаване.// Национална сигурност, 2019, брой 1, ISSN 2682-941X.
 2. Иванов М.М. Специалните служби и политическата класа.// Professional, 2015, брой 13
 3. Иванов М.М. Наблюдение и проследяване.// Professional, 2015, брой 13, ISSN 1314-0574.
 4. Иванов М.М. Автомобилите MRAP – началото.// Professional, 2013, брой 12, ISSN 1314-0574.
 5. Иванов М.М. Арабската пролет в Египет.// Professional, 2013, брой 11, ISSN 1314-0574.
 6. Иванов М.М. Съвет за национална сигурност.// Professional, 2013, брой 12, ISSN 1314-0574.
 7. Иванов М.М. Съветите на ЦРУ.// Professional, 2013, брой 11, ISSN 1314-0574.
 8. Иванов М.М. Снайперските пушки - начин на употреба.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 9. Иванов М.М. Сирийската кибер-война.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 10. Иванов М.М. Средства и устройства за оказване на първа помощ за телохранители и охранители.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 11. Иванов М.М. Стрелба с пистолет в особени условия.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 12. Иванов М.М. Научените уроци от 9/11.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 13. Иванов М.М. Стрелба – форми на тренировъчна дейност.// Professional, 2011, брой 6, ISSN 1314-0574.
 14. Иванов М.М. Осигуряване на безопасността на автомобила като охраняван обект.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 15. Иванов М.М. Стратегия в мениджмънта.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 16. Иванов М.М. Езикът на тялото.// Professional, 2011, брой 6, ISSN 1314-0574.
 17. Иванов М.М. Документална сигурност.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 18. Иванов М.М. Завършваща фаза на изстрела.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 19. Иванов М.М. Лична охрана при движение пеш.// Professional, 2011, брой 8, ISSN 1314-0574.
 20. Иванов М.М. Сигурност на пощенските услуги.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 21. Иванов М.М. Шофирането и проблемите на безопасността.// Professional, 2010, брой 4, ISSN 1314-0574.
 22. Иванов М.М. Охранително разузнаване.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
 23. Иванов М.М. Делови етикет и бизнес преговори.// Professional, 2010, No 3, ISSN 1314-0574.
 24. Иванов М.М. Втора награда не се присъжда. Как да се научим да стреляме и да улучваме.// Professional, 2010, брой 3, ISSN 1314-0574.
 25. Иванов М.М. Изграждане на система за сигурност на стопанския субект.// Professional, 2010, брой 2, ISSN 1314-0574.
 26. Иванов М.М. Психо-физиология на стрелковата подготовка.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
 27. Иванов М.М. Самоделни взривни устройства. Размери на елементите.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 28. Иванов М.М. Действие в зони с повишен риск – психологически аспекти.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 29. Иванов М.М. Личната охрана – начин на употреба.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
доклади
 1. Иванов М М. Усъвършенстване на дейността на дирекция "Вътрешна сигурност" чрез въвеждане на съвременни методи и форми за противодействие на корупцията. В: Заедно срещу корупцията, София, Академия на МВР, 2019, ISBN 978-954-348-179-8.
 2. Иванов М М. Оперативноиздирвателните мероприятия - правни диспропорции и парадокси. В: Научни четения посветени на 140-годишнина от приемането на Търновската конституция, Пловдивски университет, Сиела Норма АД, 2019, ISBN 978-954-28-3.
 3. Иванов М М. ABOUT THE UNIONS OF THE STATE. IN: – CKS 2019 – Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 17th - 18th May 2019, 13th Edition, Bucharest, 2019, ISBN ISSN 2359-9227.
 4. Иванов М М. Разузнавателната дейност - пропуснати възможности за ефективно противодействие на миграционния натиск. В: Юридически сборник том XXVI, Бургаски свободен университет Център за юридически науки, 2019, ISBN 1311-3771.
 5. Иванов М.М. Основни постулати на разузнавателната теория. В: Международна научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“ – 12 – 14 ноември 2019 г. – първа част, Военна академия, 2019, стр. 277-282, ISBN 978-619-7478-34-1.
 6. Иванов М.М. Потенциални индикатори за шпионаж, тероризъм или подривна дейност. В: Международна научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“ – 12 – 14 ноември 2019 г. – втора част, Военна академия "Г. С. Раковски", 2019, стр. 30-36, ISBN 978-619-7478-35-8.
 7. Иванов М.М. Проучвания за сигурност на персонала. В: 57та Годишна конференция на Русенския университет НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО, Русе, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2018, ISBN 2603-4123.
 8. Иванов М.М. Нацизъм и ислям. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Свети Константин Преславски", 2018, ISBN 1314-3921.
 9. Иванов М.М. Време, пространство… хибридна война. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ 19 и 20 май 2016 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2017, ISBN 978-954-9348-89-7.
 10. Иванов М.М. Илюзиите при моделирането на сигурността. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2013
 11. Иванов М.М. Информационно-психологическата война в съвременните въоръжени конфликти. В: Международна научна конференция „Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и бъдеще” – Военна академия, София, 2012
 12. Иванов М.М. Либия – новата война. В: Сборник на МИИО АБ, София, 2011, ISBN 1313-5589.
 13. Иванов М.М. Задачи на разузнавателния анализ. В: „Общественият ред и сигурност – предизвикателство пред второто десетилетие на XXI век”, София, 2011
 14. Иванов М.М. Армия и полиция – дифузия на функции и задачи. В: Национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”, София, БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидроаеродина, 2011, ISBN 1313-8308.
 15. Иванов М.М. Форми на геополитическо противоборство. Специални методи за водене на война. В: Национална конференция „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни постижения“, БАН. 20.05.2008 г., София, 2008
 16. Иванов М.М. Информационно – психологическа война. Развитие на понятието. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
 17. Иванов М.М. Информационно-психологически операции. В: Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, НБУ, София, 2007
 18. Иванов М.М. Информационната война – теория и практика. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
 19. Иванов М.М. Контраразузнавателни мерки за противодействие на терористични формирования. В: Щабна тренировка “Заедно срещу тероризма” – Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2005
 20. Иванов М.М. Форми и методи на проучване за надеждност и контрол на надеждността на лицата кандидатстващи и/или получили достъп до КИ. В: “Проблеми на контрола от страна на компетентните органи в областта на защитата на класифицираната информация” – АМВР, София, 2005
учебници
 1. Иванов М.М. Оперативноиздирвателните мероприятия. София, Академия на МВР, 2014, стр. 104, ISBN 978-954-348-0975.
 2. Иванов М.М. Съвременният тероризъм – същност, видове и проблеми на противодействието му. София, Академия на МВР, 2012, стр. 202, ISBN 978-954-348-0760.
 3. Иванов М.М., Й.Й.Пенев, Р.В.Янев, С.М.Марков. Противодействие на организираната престъпност. София, Академия на МВР, 2011, ISBN 978-954-348-053-1.
книги
 1. Иванов М М. Оперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност. Плевен, НИМА, 2019, стр. 470, ISBN 978-619-162-673-1.
 2. Иванов, М. Контраразузнаването - тайни инструменти за влияние. Плевен, НИМА, 2019, стр. 265, ISBN 978-619-162-670-0.