Списък на публикациите

статии

  1. Михова А., М. Якимова, Д. Пантелеев. Върху решенията на сингулярно-смутена система обикновени диференциални уравнения с много малки параметри в критичен случай.// Известия на Съюза на учените-Русе, „Математика, информатика и физика”, т.1, 2001, брой 5, стр. 52-56, ISSN 1311-9184.
доклади
  1. Михова А., Д. Пеева, М. Якимова. Сравнителен анализ на придобитите знания по математика в средното училище и очакваното ниво на студентите от първи курс. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 6.1, Русе, 2005, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
  2. Михова А., М. Якимова. Анализ на качествата на кандидат-студентските изпити и тестове. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер.2.2, Русе, 2002, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
  3. Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Ръководство по основи на информатиката и програмиране на Бейсик за ПК „Правец-82” – основни задачи и методически постановки. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 407-409, ISBN 519.682.
  4. Стефанова Т., В. Пенчева, А. Михова, М. Якимова. Проблемите на космическия мониторинг чрез компютърна обучаваща програма. В: Научна конференция ВМЕИ, Габрово, 1992
  5. Якимова М., А. Михова. Използване на самостоятелната работа при студентите за привличането им към научно-изследователска работа. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 70-73, ISBN 1311-3321.
  6. Якимова М., А. Михова. Сравнителен анализ на знанията по математика на българските и чуждестранните кандидат-студенти. В: CD, Юбилейната научна конференция "45 години ИЧС-традиции, новаторство, европейски стандарти", Приложение към годишник на ДЕО-ИЧС, София, 2008, ISBN 1312-2233.
учебни пособия
  1. Пенчева В., А. Михова, М. Якимова. Ръководство по Основи на информатиката и програмиране на Бейсик (за студенти-чужденци, подготвителен курс). Русе, ПБ при ВТУ, 1989, стр. 58, ISBN 519.682/076/.
  2. Стоянов П., А. Михова, М. Костова, М. Якимова. Ръководство за решаване на задачи по математика (начална педагогика)-I част. Русе, ПБ при РУ, 1998, стр. 157, ISBN 954-712-045.
  3. Стоянов П., А. Михова, М. Костова, М. Якимова. Ръководство за решаване на задачи по математика(начална педегогика)-II част. Русе, "Дунав прес"ООД-Русе, 1996, стр. 137, ISBN -.