Списък на публикациите

монографии

 1. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране на вътрешни цилиндрични повърхнини. Русе, Издателска къща „Наука и практика, 1999, ISBN 954-8861-07-0.
статии
 1. Grigorov V.I., M.K.Karshakov. Shaping the distribution of plastic deformation the degh surface plastic deformation by means of tools employing once – only or periodic radial feeding.// Journal of Materials processing technology, 1995, No 2, pp. 385-387
 2. Grigorov, V. I., M. K. Karshakov, S. I. Savov, V. V. Vasilev. Neutralising the influence of spread on the diameter of processed holes by means of surface plastic deformation.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 87, pp. 64-68
 3. Karshakov, M. Researching the behaviour of movable two-cutter blocks in case of skiving apertures.// MECHANIKA-2009 , Technologija,Kaunas, 2009, No 4
 4. Kostadinov V., М.Karshakov. Processing of the grooves through surface plastic deformation.// Mechanics 2008, Proceedings of the international Scientific Conference, Poland, Rzeszów, 2008, No 2, pp. 181-184
 5. Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.// сп.Машиностроене и машинознание, 2012, брой 16, стр. 43-47, ISSN 1312-8612.
 6. Георгиева Н., В.Григоров,С.Костадинов, М.Кършаков, Д.Балабанова. Относно броя на деформиращите ролки при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД.// сп.Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 25-28
 7. Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Относно приплъзването в точката на контакт на деформиращите ролки при обработването чрез ППД.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание Варна, 2008, брой 2
 8. Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Алгоритъм за избор на схема за прилагане на ППД при обработване на отвори.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание, Варна, 2008, брой 1, стр. 70-75
 9. Костадинов В.С., В.И.Григоров, М.К.Кършаков, Г.Д.Стефанов. Песпективи за развитието на комбинираното обработване чрез повърхностно пластично деформиране.// Известия на Съюза на учените, Сливен, 2001, брой ІІІ, стр. 155-156
 10. Костадинов В.С., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Относно приложимостта на инструментите за повърхностно пластично деформиране, работещи с радиално и периодично подаване.// Сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 22-25
 11. Костадинов В.С., М.К.Кършаков, В.И.Григоров, Г.Д.Стефанов. Конструктивни условия за управление при комбинираното обработване на външни ротационни повърхнини.// Известия на Съюза на учените, т.ІІІ, Сливен, 2001, брой 3, стр. 157-159
 12. Кършаков М. К., В. И. Григоров. Относно условията за синхронизация между режещия и деформиращия модули при комбинираното обработване на отвори.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 1
 13. Кършаков М. К., Г. Д. Стефанов, Н. А. Георгиева. Относно обработването на цилиндрови отвори на ДВГ в ремонтни условия.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2004, брой 3, стр. 49-52
 14. Кършаков М., Г. Стефанов, П. Казаков, М.Димитров. Методи за почистване на “мокри” цилиндрови втулки.// Сп. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 10-11
 15. Кършаков М.К., Н.А.Георгиева, П.П.Петров. Изследване на силите на рязане при струговане с кръгли пластини.// Сп.”Машиностроене и машинознание”, год.ІІІ Варна, 2008, брой 1, стр. 35-38, ISSN 1312-8612.
 16. Кършаков М.К., В.И.Григоров. Моделиране разпространението на пластичните деформации при обработване чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1994, брой 2
 17. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов, М.К.Маринова, В.В.Василев. Моделиране на контактното взаимодействие на триещите се повърхнини, обработени чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1997, брой 7-8, стр. 124-126
 18. Кършаков М.К., В.С.Костадинов, Н.Георгиева. Инструмент за комбинирано обработване на хидравлични цилиндри.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 1, стр. 143-146
 19. Кършаков М.К., Г.Д. Стефанов. Възстановяване на цилиндрови втулки чрез ППД.// п. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 7-10
 20. Кършаков М.К., Н.Георгиева. Динамика на подвижен двуножов блок при разстъргване на отвори.// сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 26-29
 21. Кършаков М.К., Н.Георгиева. Изследване микротвърдостта на повърхностния слой метал на хидроцилиндри, обработени с комбинирани инструменти.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 77-81
 22. Кършаков М.К., Н.Георгиева, С.Костадинов. Инструмент за комбинирано обработване на отвори.// сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 86-89
 23. Кършаков, М. К. Кинематично поведение на подвижен двуножов блок за разстъргване при врязване на пластини с прави и кръгли режещи ръбове.// сп. Машиностроене и машинознание Варна, 2009, брой 1
 24. Кършаков, М. К. Относно напрегнатото състояние на тръбни заготовки при обработване чрез ППД.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 2
 25. Кършаков, М. К. Особености при струговане с малки установъчни ъгли и голямо подаване.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 3
 26. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Експериментално изследване на метрологичните характеристики на преносим уред за измерване на грапавост..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 46 - 49, ISSN 1311 – 106X..
 27. Сакакушев Б., М. Кършаков, В. Григоров. Експериментално изследване на силовото и трибомеханичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване..// Сп.Известия на съюза на учените –Русе,серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 54 - 58, ISSN 1311-106X.
 28. Сакакушев Б., М. Кършаков, Т. Тодоров. Приложение на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 20 - 24, ISSN 1311-106X.
 29. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Прогнозиране на стойностите на параметрите на грапавостта на цилиндрови втулки след ППД.// Сп.”Селскостопанска техника”, 2003, брой 1
 30. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Влияние на схемата на обработване чрез ППД върху грапавостта на повърхнините.// Сп.Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 35-38
доклади
 1. Karshakov M, V. Grigorov, B. Sakakushev. Analusis of tribo-mechanical interactions in sustem an instrument stocking up beside instruments for SPD with radial feeding.. IN: 8th International scientific conference AMME 99’, Poland, 1999, pp. 281-284pp., ISBN 83-908916-5-.
 2. Karshakov М.К. , V. I. Grigorov, S.V. Kostadinov. Influemce of rubbing by sliding of a behavior of a floating cutting block with sizable elastic features. IN: MECHANIKA-2009 Technologija, Kaunas, 2009, pp. 158-162
 3. Suchkov A., V. Kostadinov, М.Karshakov, V. Grigorov. Conditions for `Applying of Instruments for the Finishing Processing of Holes Through Surface Plastic Deformation. IN: MECHANIKA, Technologija, Kaunas, 2007, pp. 158-162
 4. В.Григоров, М.К.Кършаков, С.Костадинов, П.Петров. Плаващ блок със значими еластични свойства и два срещуположни, осово разместени режещи елемента. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 5. Георгиева Н., С.Костадинов, В.Костадинов, М.Кършаков. Определяне основните конструктивни параметри на деформиращата част на инструменти за комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД. В: АДП 2010, Сборник доклади от ХIХ юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие, Созопол, ТУ-София, 2010
 6. Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, П. П. Петров. Двуредов инструмент за ППД на цилиндрични отвори при съчетаване на конусни ролки с обратни конусности. В: Сб.доклади „XVІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, АДП 2008, Семково - септември 2008, ТУ-София, 2008, стр. 97-101, ISBN 1310-3946.
 7. Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на режещи елементи с праволинейни режещи ръбове в плаващия блок. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 2004, стр. 139-146
 8. Караджов К.С., М.К.Кършаков. Автоматизирано проектиране на инструменти за ППД на точни отвори. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1994, стр. 109-114
 9. Караджов, К.С., М.К.Кършаков. Технически ресурс на инструменти с радиално подаване за обработване на отвори чрез ППД. В: Сб.док. НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-Русе, сер., Русе, Русе, 1998, стр. 49-54
 10. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, Н. А. Георгиева. Возможности обеспечения точности комбинированной обработки путем ППД. В: международна конференция “Машиностроение и техносфера XXI века”,, Севастопол, 2004
 11. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, Н. А. Георгиева. Некоторые особености комбинированной обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД). В: международна конференция “Машиностроение и техносфера XXI века”,, Севастопол, 2004
 12. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. Особености при определяне броя на деформиращите ролки на комбинирани инструменти за ППД. В: ХVІІ НТ конференция с международно участие „АДП’2008”, Научни известия на ТУ-София, год.ХV, ТУ-София, 2008, стр. 91-96
 13. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. Относительно сил резания при комбинированной обработке. В: Сб.Научных трудов МГТУ, „СТАНКИН”, Москва, Москва, 2007, стр. 686-690
 14. Костадинов В.С., М.К.Кършаков и др. Измервател на честотата на въртене за изследване работата на инструменти при ППД. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1978, стр. 123-128
 15. Костадинов В.С., М.К.Кършаков и др. Изследване възможностите за управление на точността при ППД. В: Научни трудове на ВИММЕСС,, Русе, 1978, стр. 115-121
 16. Костадинов В.С., М.К.Кършаков, С.В.Костадинов, Н.А.Георгиева. Исполнительный механизм для управления резания при комбинированной обработке поверхностным пластическим деформированием (ППД). В: Международной научно-технической конференции „Машиностроение и техносфера ХХІ века, Севастопол, 2004, стр. 110-113
 17. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. , , Пловдив,. Повишаване качеството на вътрешни цилиндрични повърхнини, обработени чрез ППД. В: ІХ Младежки симпозиум, Пловдив, 1977
 18. Костадинов, В.С., М.К.Кършаков и др. Усъвършенстване на технологична система за довършващо обработване на голямогабаритни валове. В: ІV Научна конференция на младите учени “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки”, СУБ, Стара Загора, 1993
 19. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Относно възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 148 – 153, ISBN 1311-3321.
 20. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, В.Търново, 1998, стр. 522 – 529, ISBN УДК 621.8.91..
 21. Кършаков М. К., Г. Д. Стефанов. Изследване състоянието на работните повърхнини на цилиндрови втулки на ДВГ. В: Сб.док. НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-Русе, Русе, 1998, стр. 61-65
 22. Кършаков М.К. . , с. Изследване поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени прави режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 109-114
 23. Кършаков М.К., В.И.Григоров, В.Г.Карталски. Измерване на количеството отпадна вода посредством шлюзова измервателна система. В: Сб.доклади от VІ Нац. Симпозиум „Метрология`95”,, ТУ-София, 1995, стр. 294-297
 24. Кършаков М.К., В.И.Григоров, В.Г.Карталски. Относно възможността за използване на шлюзови системи за измерване на отпадни води в локални пречиствателни станции. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1994
 25. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов. Инструмент за ППД на отвори с еднократно радиално подаване на цилиндрични деформиращи ролки. В: Научна конференция „Прогресивни машиностроителни технологии” АМТЕХ`93, 17-19 май, Русе, 1993
 26. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов. Инструмент за ППД на отвори с еднократно радиално подаване на цилиндричните деформиращи ролки. В: Сборник доклади от научната конференция “Прогресивни машиностроителни технологии, Русе, 1993, стр. 184-189
 27. Кършаков М.К., В.С.Костадинов. Експериментално изследване на влиянието на осовото разместване на режещите пластини при подвижен двуножов блок върху диаметралния размер на отвора. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009,, Пловдив, 2009, стр. 83-88
 28. Кършаков М.К., В.С.Костадинов. Експериментално изследване на краищните ефектипри разстъргване с подвижен двуножов блок. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009,, Пловдив, 2009, стр. 53-58
 29. Кършаков, М. К. Кинематика на подвижен двуножов блок с кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 115-120
 30. Кършаков, М. К. Период на установено рязане с подвижен двуножов блок с прави и кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009, Пловдив, 2009, стр. 77-82
 31. Кършаков, М. К. Относно поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 121-126
 32. Кършаков, М. К. Начално самоустановяване при разстъргване с подвижен двуножов блок с прави реещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 103-108
 33. Кършаков, М. К. Теоретично изследване поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени прави режещи ръбове. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009, Пловдив, 2009, стр. 59-64
 34. Кършаков, М. К. Размерообразуване при разстъргване чрез подвижни двуножови блокове с кръгли режещи пластини. В: АМТЕХ-08, Международна научна конференция, Габрово, 2008
 35. Кършаков, М. К. Анализ на работния цикъл на инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: ХVІІ ННТК с международно участие, „АДП 2008”, ТУ-София, 2008, стр. 445-452
 36. Кършаков, М. К. Параметри на срязвания слой при струговане с кръгли режещи пластини. В: Научни доклади VІІІ Международна конференция „Авангардни машиностроителни обработки”, Кранево, ТУ-София, 2008, стр. 191-198
 37. Кършаков, М. К. Изследване на деформационния процес при обработване на отвори чрез ППД. В: XVI ННТК „AДП-2007”,, ТУ-София, 2007
 38. Кършаков, М. К. Изследване на ефекта от деформационното въздействие при инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1988, стр. 12-17
 39. Кършаков, М., Нели Георгиева, Павел Петров. Изследване поведението на подвижни двуножови блокове при разстъргване на отвори. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, Русе, 2005, стр. 452-457
 40. Кършаков, М.К., Б.Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВВОВУ”В.Левски”,, В.Търново, 1998, стр. 522-530, ISBN 0861-0312.
 41. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Предпоставки за осигуряване на точността и достоверността при измерване на грапавост.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 90 - 95, ISBN 1311 – 3322.
 42. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков, Т. Тодоров. Моделиране на дифракционни оптични елементи и холограми.. В: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 588 - 592, ISBN 1311 – 3321.
 43. Сакакушев Б., М Кършаков, В. Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал.. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2003, стр. 113 - 116, ISBN 1311 – 3321.
 44. Сакакушев Б.Б., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, Русе, Русе, 2003, стр. 113-116
 45. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Относно корозионната устойчивост на цилиндрови втулки. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1999, стр. 32-37
 46. Стефанов, Г.Д., М.К. Кършаков. Определяне на микроструктурата и микротвърдостта на образци от цилиндрови втулки с различна довършваща обработка. В: Сб.док. от ЮНС’99, НИМЕСС-София, София, 1999, стр. 111-116
 47. Стефанов, Г.Д., М.К.Кършаков. Изпитване износоустойчивостта на образци от цилиндрови втулки с различни довършващи обработки. В: Юбилеен сб.док. “75 години висше лесотехническо образование”, София, ТУ-София, 2000
 48. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, В.И.Григоров, М.К.Кършаков. Изследване на възможностите за повишаване на ефективността на комбинираното обработване – рязане и повърхностно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев, Русе, 1981, стр. 153-159
 49. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, В.И.Григоров, М.К.Кършаков. Изследване работата на многоролков инструмент за обработване на челни повърхнини чрез повърхностно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1980, стр. 111-122
 50. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков. Повишаване качеството на цилиндрични повърхнини, работещи при триене чрез плъзгане. В: Научни трудове на ВИММЕСС,, Русе, 1979, стр. 219-222
 51. Сучков А.Г., М.К. Кършаков, В.С. Костадинов. Геометрични характеристики на качеството на повърхнини, обработени чрез ППД.. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе,, Русе, 1980, стр. 129-138
 52. Сучков А.Г., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Преобразуване на височинните параметри на грапавостта при обработване на отвори чрез ППД посредством инструменти с радиално и периодично радиално подаване. В: Сборник доклади от ІV научно-технически семинар с международно участие по неконвенционални технологии в машиностроенето АМО-89, Ботевград, 1989, стр. 392-400
 53. Сучков А.Г., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Усъвършенствано схемно решение за комбинирано обработване на гладки валове чрез рязане и ППД. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, Русе, 1988, стр. 24-29
 54. Сучков А.Г., М.К.Кършаков, В.С.Костадинов. Изследване на възможността за обработване чрез повърхностно пластично деформиране на термообработвани легирани стомани. В: Научни трудове на ВИММЕСС,, Русе, 1980, стр. 139-148
 55. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Относно кинематиката на инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, Русе, 1988, стр. 18-23
 56. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Анализ на схеми за обработване на стъпаловидни отвори чрез ППД. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1986, стр. 311-316
 57. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Инструмент за повърхностно пластично деформиране на повърхнини в дълги отвори. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1985, стр. 99-104
 58. Сучков, А.Г., М.К.Кършаков. Влияние на повърхностното пластично деформиране върху контактното взаимодействие на детайлите. В: . Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. 207-210
учебници
 1. Гагов В., В. Иванов, М. Кършаков. Инструменти за пластично деформиране. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 112, ISBN 954-712-111-1.
учебни пособия
 1. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, В. И. Григоров, Д. Митев. Ръководство за шлосер-монтьори. Русе, Печатна база ВТУ, 1986, ISBN 954-8861-06-08.
 2. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, В. И. Григоров, Д.Митев. Ръководство за лабораторни упражнения по технология и автоматизация на двигателостроенето. Русе, Печатна база ВТУ, 1986, ISBN 954-7762-02-1.
 3. Кършаков, М. К. Технология на машиностроенето. Ямбол, Печатна база, 2004, ISBN 987-954-9999-65-5.
 4. Сучков А. Г., В. С. Костадинов, М. К. Кършаков и др. Албум на металорежещи машини и инструменти. Русе, Печ.база на ВТУ”А.Кънчев”, 1986, ISBN 954-6862-08-8.
книги
 1. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров, И.Т.Кънев. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране. София, Техника, 1984, ISBN 954-8861-06-8.
 2. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Инструменти за повърхностно пластично деформиране на ротационни повърхнини в отвори. Русе, Печатна база на РУ „А.Кънчев”, 2002, ISBN 954-8861-08-9.
други трудове
 1. Кършаков, М. К. Теоретико-експериментално разработване основите на комбинираното обработване на дълбоки отвори чрез рязане и повърхностно пластично деформиране, хабилитационен труд за професура, 2009
 2. Кършаков, М. К. Довършващо обработване на вътрешни цилиндрични повърхнини чрез инструменти за ППД, работещи с периодично радиално подаване, Автореферат на кандидатска дисертация, 1988, стр. 50
патенти и др.
 1. Георгиева Н.А., М.К.Кършаков, П.П.Петров. Инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори, Патент за изобретение на Република България, No 65717,2009.
 2. Григоров В., М. Кършаков, С. Костадинов, П. Петров. Плаващ режещ блок за обработване на гладки валове, Патент за изобретение на Република България, No 65740,2009.
 3. Кършаков М. К., С. И. Савов. Инструмент за комбинирано обработване чрез рязане и ППД, Авторско свидетелство на РБ, No 51603,1996.
 4. Кършаков М.К., С.И.Савов. Инструмент за комбинирано обработване чрез рязане и повърхностна пластична деформация на проходни отвори, Авт.свидетелство на РБ, No 95373,1992.
 5. Кършаков, М.К., В.И. Григоров, С.И. Савов. Инструмент за повърхностно пластично деформиране, Патент за изобретение на Република България, No 62160,1999.
 6. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, В.И.Григоров, М.К.Кършаков. Инструмент за повърхностно пластично деформиране, Авт.свидетелство на РБ, No 32892,1981.
 7. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, К.Е.Обрешков, М.К.Кършаков. Устройство за вътрешно повърхностно пластично деформиране на тръбни заготовки, Авт.свидетелство на РБ, No 38049,1984.
 8. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков. Инструмент за повърхностно пластично деформиране, Авт.свидетелство на РБ, No 29758,1979.
 9. Сучков, А. Г., В. С. Костадинов, М. К. Кършаков, В.И. Григоров. Инструмент за повърхностно пластично деформиране, Патент за изобретение на Република България, No 32892,1996.