Списък на публикациите

статии

  1. Kirilov, M. K. Delta - characteristic sets for finite state acceptor.// Proceedings of the union of scientists - Ruse, Volume 9, 2012, No 5, pp. 21-24, ISSN 1314-3077.
  2. Kirilov, M.K. Lambda - characteristic sets for finite Mealy automaton.// Proceedings of the union of scientists - Ruse, Volume 9, 2012, No 5, pp. 25-28, ISSN 1314-3077.
  3. Михаил Кирилов. Достижими множества от думи с фиксирана дължина над краен автомат на Мили.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, брой 6, стр. 23-27, ISSN 1311-3321.
доклади
  1. Dochev D.Tr., M.K. Kirilov. One and two dimensional regular sets and countable unions of finite sets. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2007, pp. 30-35
  2. Dochev D.Tr., M.K. Kirilov. Fundamental properties of discrete semidynamical systems defined by finite automatons. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2007, pp. 23 - 30
  3. Kirilov, M.K. Discrete dynamical systems, generated by the composition of finite Mealy automata. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2009, pp. 26-29, ISBN 1311-3321.
  4. Kirilov, M.K. Splitting of the sets of words with fixed length. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2008, pp. 51-56, ISBN 1311-3321.
  5. Раева И., М. Кирилов. Математически модел за логически извод от система от дизюнкти в предикатното смятане. В: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2005, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
учебници
  1. Кирилов, М.К. Ръководство за решаване на задачи по геометрия. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 111, ISBN 978-954-712-552-0.