Списък на публикациите

статии

 1. Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов. Компютърна система за изследване на сеещи апарати.// сп. „Селскостопанска техника”, 1996, брой кн. 4
 2. Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов, П. Даскалов, В. Найденов. Сензор за контрол на сеенето при сеялки за окопни култури..// сп. „Селскостопанска техника”, 1995, брой кн. 3
 3. Младенов, М. Категоризация на опасни среди посредством интервални, прототипни и кернъл базирани модели.// Автоматика и информатика, 2014, брой 2
 4. Младенов, М. Комплексна оценка на опасни среди по данни от мултикомпонентна сензорна система, базирана върху мобилен робот.// Автоматика и информатика, 2010, брой 1, стр. 45-48
 5. Младенов, М. Основни проблеми, свързани с оценяването на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 14-17
 6. Младенов, М. Приложение на филтъра на Калман за обединяване на данни в мултисензорни системи.// Автоматика и информатика, 2009, брой 3, стр. 37-40
 7. Младенов, М. Основни задачи, тенденции и проблеми при оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска техника, 2008, брой 4, стр. 16-21
 8. Младенов, М. Описание на опасни среди посредством обединяване на данни от различни информационни източници.// Автоматика и информатика, 2014, брой 1, стр. 37-44
 9. Младенов, М. Оценка на качеството на храни посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ.// Автоматика и информатика, 2014, брой 3
доклади
 1. M. Mladenov, S. Penchev. Classification of grain sample elements using their shape descriptions. IN: International Conference Automatics and Informatics, Sofia, 2011, pp. 139-142
 2. Mirolyub Mladenov, Daniel Bratanov,. Simulation of muscle resistance reactions during upper human limb rehabilitation using intelligent physical model. IN: 4th International Conference on Technology and Automation 5-6 October 2002, Thessalonica, Greece, 2002, pp. 173-178, ISBN 960-8050-98-7.
 3. Mladenov M., E. Dimitrov, M. Dejanov, S. Penchev. Hyperspectral imaging system based on „point scan” spectrophotometer. IN: Proc. of International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS’2014, Sofia, 2014, pp. I-39 – 42
 4. Mladenov M., S. Penchev. Classification of Grain Sample Elements Using Their Shape Descriptions. IN: Proc. of Int. Conference “АUTOMATICS AND INFORMATICS’11”, Section B7, Sofia, 2011, pp. 139 – 142, ISBN 1313-1850.
 5. Mladenov M., S.Penchev, B.Borisov, K.Arvanitis, N.Sirgimis. Evaluation of some properties for purity and germination assessment of seeds using computer vision system. IN: Proc. Of the International conference AgEng’2004, Leuven, Belgium, 2004
 6. Mladenov, М., М. Dejanov. Analysis of the Possibilities for Separation of Seed Images on the Basis of Colour and Texture Features. IN: Proceedings of International Conference EE&AE 2004, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. 651-657
 7. Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за управление на роторни багери (част 2). В: Научни трудове на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 195-197
 8. Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери (част 1). В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 189-193
 9. Младенов М. И., Г. А. Харизанов, Т. Й. Станчев. Повишаване точността на относителното ориентиране при въвеждане на обобщен показател за взаимното разположение на детайлите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том XXIII, серия 6, АВТОМАТИКА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВТУ”Ангел Кънчев”-Русе, 1981
 10. Младенов М., М. Деянов. Определяне на геометричните параметри на семена на царевица посредством система за компютърно зрение. В: Трудове на юбилейна научна конференция РУ’2005, том 44, серия 3.1, Русе, България, 2005
 11. Младенов М., Ц. Драганова, С. Пенчев. Оценяване на показатели за качество на зърно от зърнено – житни култури посредством анализ на цифрови изображения и спектрални характеристики. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, том LVI, свитък 1, Пловдив, 2009, стр. 585 – 591
 12. Младенов, M., М. Деянов. Обединяване на резултатите от анализа на цветни изображения и спектрални характеристики за оценка качеството на зърно. В: Научни трудове том LX “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, Пловдив, 2013
 13. Младенов, М. Комплексна оценка на качеството на храни чрез анализ на изображения и хиперспектрален анализ. В: международна конференция „Автоматика и информатика”, София, 2014, стр. 35-38
 14. Младенов, М., Б. Борисов. Оценяване кълняемостта на семена чрез система за компютърно зрение. В: Трудове на Научната сесия РУ ’03, том 40, сер. 1.1, Русе, 2003, стр. 20-24
 15. Младенов, М., М. Мустафа. Цветова сегментация на изображения на маркери за опасни вещества. В: Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години катедра Автоматизация на производството”, ХТМУ, София, 2011, стр. 159-162
 16. Младенов, М., М. Мустафа. Картографиране на опасни среди посредством системата RESCUER. В: Трудове на научна конфернция на РУ, 2006, том 45, сер. 3.1, Русе, 2006, стр. 61-65
 17. Младенов, М., С. Пенчев. Определяне на целостта на семена от зърнено – житни култури посредством невронна мрежа. В: Proceedings of EE&AE’2006, Ruse, Bulgaria, 2006, стр. 689 – 697
 18. Младенов, М., С. Пенчев, П. Даскалов, Р. Цонев, В. Найденов. Контрол на качеството на растителни продукти чрез анализ на визуални изображения. В: Национална конференция "Автоматика и информатика '99", София, 1999
 19. Младенов, М.И., Л.Х. Георгиева, Р.С. Цонев, С.Ц. Цанков. Автоматично водене на заваръчна горелка при повърхнини, разположени под ъгъл. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.3, Русе, 1989
 20. Младенов, М.И., Р.С. Цонев, Л.Х. Георгиева, И.С. Вуцов. Сензор за автоматично водене по контрастна следа. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.3, Русе, 1989
 21. Попова, М., Г. Лехов, М. Младенов. Обучението по Автоматика, информационна и управляваща техника в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 217-221.