Списък на публикациите

монографии

 1. Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова, И. Костадинова, Св. Кунев, Б. Лечева, М. Маринов, Св. Маринова, О. Маслов, Е. Матвеева О. Олховая, А. Недялков, Д. Павлов, А. Петков, Св. Рускова, Б. Стойчева, Н, Тодоров, Цв. Христов. "Мениджмънт на бизнес процеси", раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
 2. Маринов М. Информационни системи - анализ и проектиране. Русе, ПРИМАКС, 2005, стр. 160, ISBN 954-9972-62-3.
студии
 1. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 2. Маринов М., И. Иванова. Приложение на иновативен потребителски подход при създаване на Web-базирана информационна система за електронна търговия. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов пр. Русе, ПРИМАКС, 2004, стр. 21, ISBN 954-9972-51-8.
 3. Маринов, М. Приложение на игровия подход в корпоративното управление. Иновационна политика и пазарен дял. Русе, ПРИМАКС, 2003, стр. 18, ISBN 954-9972-44-5.
 4. Маринов, М., Ц. Павлов, С. Иванова, В. Йорданов. Организация на потребителския интерфейс на интелигентна система за обработка на данни и вземане на решения. Иновативни методи за усъвършенстване процеса на шприцване. България, ПРИМАКС, 2013, стр. 33, ISBN 978-954-8675-68-0.
 5. Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 6. Христов, Цв., М. Маринов. Концепция на система за онлайн-дистанционно обучение по устойчиво развитие в трансграничния регион. Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 23, ISBN 987-954-8675-51-2.
статии
 1. Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=sbrowse)
 2. Marinov M. Using frames for knowledge representation in a CORBA-based distributed environment.// Knowledge-based systems, 2008, No 21, pp. 391-397, ISSN 0950-7051. (Impact factor: 4.396 /2017, ISI)
 3. Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Interactive Tool Based on Priority Semantic Networks.// International Journal of Knowledge-Based Systems, 2005, No 18, pp. 71-77 (Impact factor: 4.396 /2017, ISI)
 4. Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Approach to Designing Knowledge-Based Computer-Assisted Instruction Systems.// Journal Interactive Learning International, 1992, No 8, pp. 267-274, ISSN 0748-5743.
 5. Marinov M., S. Stefanova. Localization of distributed data in a CORBA-based environment.// WSEAS Transactions on Information Science & Applications, 2008, No 6(5), pp. 1031-1040, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 6. Marinov M.T. A global teaching strategy in knowledge-managed computer-assisted instruction systems.// Educational & Training Technology International, 1994, No 31(1), pp. 31-37, ISSN 0954-7304.
 7. Marinov, M. An Approach to Implementing the Batch Layer in an Energy Management System.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 339-345, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, Scopus)
 8. Marinov, M. An interactive tool for frame representation.// Information Technologies & Control, 2003, No 1, pp. 16-19, ISSN 1312-2622.
 9. Marinov, M., I. Valova. Component Interaction in Distributed Knowledge-Based Systems.// TEM Journal, 2019, No 8(3), pp. 721-727, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, Scopus)
 10. Marinov, M., T. Pavlov. Rule-Based Decision Support Tools for Injection Moulding.// International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, 2015, No 19(2), pp. 97-107, ISSN 1327-2314. (SJR rank: 0.246 /2014, scopus)
 11. Milko Marinov, Nicola Magaletti, Tsvetelin Pavlov, Fabian Gaus, Domenico Rotondi, Pavel Vitliemov, Slavina Ivanova. An Approach to Designing Distributed Knowledge-Based Software Platform for Injection Mould Industry.// WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS., 2010, No 7(11), pp. 1368-1382, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 12. Milko Marinov, Pavel Vitliemov, Elitsa Popova. Towards Big Data and Internet of Things as Key Aspects of Energy Efficiency.// TEM Journal, 2017, No 6(3), pp. 427-435, ISSN 2217-8309.
 13. Navassardian S., M. Marinov, R. Pavlova. Investigations on the quality and efficiency of instructive computer-aided training.// British Journal of Educational Technology, 1995, No 2, pp. 109-121, ISSN 0007-1013. (SJR rank: 1 /2017, Scopus)
 14. Shah N., C. Tsai, M. Marinov, J. Cooper, P. Vitliemov, K. Chao. Ontological On-line Analytical Processing for Integrating Energy Sensor Data.// IETE Technical Review, 2009, No 26, pp. 375-387, ISSN 0256-4602. (Impact factor: 1.339 /2017, IETE)
 15. Valova, I., Marinov, M. Facebook as a Tool Aiding University Education - Whether it is Possible and Useful.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 670-676, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2019, Scopus)
 16. Vitliemov, P., Kolev, N., Marinov, M. Economic evaluation of the implementation of policy actions in the field of energy efficiency.// International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, No 3, pp. 106-113, ISSN 2146-4553. (SJR rank: 0.465 /2017, www.scopus.com)
 17. Георгиев, Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологи.// „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 54-61, ISSN ISSN 1312-3335.
 18. Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Микрокомпьютерный инструментальный комплекс для разработки обучающих курсов.// Журнал „Управляющие системы и машины, 1990, брой 1, стр. 116-119, ISSN 0130-5395.
 19. Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Интелигентни системи за обучение – методи за проектиране и практически реализации.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1988, брой 5, стр. 39-43, ISSN 0205-1745.
 20. Маринов М. Т., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Методи и инструментални средства за тестване на знания в АОС.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1990, брой 7, стр. 26-29, ISSN 0205-1745.
 21. Маринов М., С. Навасардян. Обектно-ориентиран подход при изграждане на бази от данни.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 1, стр. 38-48, ISSN 0861-7562.
 22. Маринов Милко. Транслатор на авторския език в автоматизирана обучаваща система МИКРОКУРС.// “Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1989, брой 12, стр. 20-33, ISSN 0205-1745.
 23. Маринов, М. Преобразуване на обектно-ориентиран модел на данните в релационна база данни.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 4, стр. 54-59, ISSN 0861-7562.
 24. Маринов, М. Анализ на техниките на планиране, използвани в интелигентните системи.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 5-6, стр. 25-33, ISSN 0861-7562.
доклади
 1. Bencheva,N., H. Takruri-Rizk, M. Marinov, Y. Ruseva. Joint Master of Science Programme in Electrical Engineering (JMEE). IN: Proceedings of SFITES 2015, Kavala, Greece, 29-30 May 2015, Greece, PARNAS Publishing House, 2015, pp. 81-84, ISBN ISBN978-954-8483-.
 2. Gatward R., B. Russell, M. Marinov, P. Kamburov. Using JAVA for developing collaborative Web-based learning tools. IN: in Proc. of the International Conference “Multimedia and Foreign Language Training”, Bulgaria, 1998, pp. 93-100, ISBN 954-9548-04-X.
 3. Georgiev G., M. Marinov. An approach to storing real-time sensor readings based on NoSQL database systems. IN: XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, Varna, 2019
 4. Marinov M. Using XML to represent knowledge by semantic networks. IN: Proc. of the 19th International conference SAER'2005, Bulgaria, 2005, pp. 243-247, ISBN 954-438-501-0.
 5. Marinov M. Using XML to represent knowledge by frames. IN: in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2004, pp. II.6.1-II.6.6, ISBN 954-9641-38-4.
 6. Marinov M. An implementation of a theorem prover used in deductive object-oriented databases. IN: in Proc. of the 17th International conference SAER'2003, Bulgaria, 2003, pp. 206-210, ISBN 954-438-358-1.
 7. Marinov M. Using planning techniques in object-oriented design. IN: in Proc. of the 16th International conference SAER'2002, Bulgaria, 2002, pp. 176-180, ISBN 954-8329-42-5.
 8. Marinov M. Query processing in CODAS object-oriented database management system. IN: in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 2001, pp. 163-167, ISBN 954-8329-33-6.
 9. Marinov M. An approach to designing multimedia information systems,. IN: in Proc. of the 13th International conference SAER'99, Bulgaria, 1999, pp. 198-202, ISBN 954-438-248-8.
 10. Marinov M. A technology for designing object-oriented multimedia databases. IN: in Proc. of the 13th International conference SAER'99, Bulgaria, 1999, pp. 203-207, ISBN 954-438-248-8.
 11. Marinov M. The maintenance of persistent objects in CODAS. IN: in Proc. of the 11th International conference SAER'97, Bulgaria, 1997, pp. 185-190, ISBN 954-8329-14-X.
 12. Marinov M. Converting the CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 11th International conference SAER'97, Bulgaria, 1997, pp. 190-194, ISBN 954-8329-14-X.
 13. Marinov M., G.S. Georgiev, S. Stefanova, G.T. Georgiev. A Technology for Developing Multimedia Learning Applications. IN: 14th EAEEIE International Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 14. Marinov M., S. Navassardian. An approach to the organization of data in object-oriented databases. IN: in Proc. of the 10th International conference SAER'96, Bulgaria, 1996, pp. 235-239, ISBN 954-8329-12-3.
 15. Marinov M., S. Navassardian. Dialog model in knowledge-managed computer-assisted instruction systems. IN: in Proc. of the 9th International conference SAER'95, Bulgaria, 1995, pp. 372-376, ISBN 954-8329-10-7.
 16. Marinov M., Y. Arabadzhieva. Treatment of object data model by a semantic network,. IN: in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2002, pp. II.12.1-II.12.6, ISBN 954-9641-28-7.
 17. Marinov M.T. Using a hash table to organise the indexes into CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 12th International conference SAER'98, Bulgaria, 1998, pp. 194-198, ISBN 954-8329-17-4.
 18. Marinov M.T. Finding object position into CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 12th International conference SAER'98, Bulgaria, 1998, pp. 199-203, ISBN 954-8329-17-4.
 19. Marinov, M. An Interactive Instructional Tool for Presentation of Structured Knowledge. IN: in Proc. of 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), IEEE Conference Publications, 2017
 20. Marinov, M. Using planning techniques in object-oriented design. IN: Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2005, pp. II.19.1-II.19.6, ISBN 954-9641-42-2.
 21. Marinov, M. Distributed data processing based on the MIDAS technology. IN: in Proc. of the 18th International conference SAER'2004, Bulgaria, 2004, pp. 80-84, ISBN 954-438-428-6.
 22. Marinov, M. Using a semantic network editor for data model description in an object-oriented database. IN: in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 2001, pp. 168-172, ISBN 954-8329-33-6.
 23. Marinov, M. V. Tochev. Extension of Hypertable Query Language with aggregate operations. IN: in Proc. of the Int. Conference on Information Technologies (INFOTECH-2013), Bulgaria, 2013, pp. 52-61, ISBN 1314-1023.
 24. Marinov, M., G. Georgiev, E. Popova. NoSQL Approach for Sensor Data Storage and Retrieval. IN: in Proc. of 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, (MIPRO), Croatia, 2018, pp. 1427-1432, ISBN 978-953-233-096-0.
 25. Marinov,M., I. Valova. Application of planning techniques in knowledge-managed tutoring systems. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ISTANBUL, Istanbul, 2016
 26. Navassardian S., M. Marinov. Interaction protocols as a means of programming distributed problem solving. IN: in Proc. of the 10th International conference SAER'96, Bulgaria, 1996, pp. 104-108, ISBN 954-8329-12-3.
 27. Radeva S., D. Radev, M. Marinov. Optimization module for 2D LVQ simulation in queuing communication networks. IN: in Proc. of the International conference ETAI'2003, Ohrid, Macedonia, 17-20 Sep, 2003, pp. Т49 – Т53
 28. Stefanova S., G. S. Georgiev, G. T. Georgiev, M. Marinov. Interactive simulators for building remote student virtual laboratory. IN: in Proc. of the 14th EAEEIE conference, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 29. Valova, I., M. Marinov. FACEBOOK IN UNIVERSITY EDUCATION. IN: 13th eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romenia, Volume 1, 2017, pp. Volume 1 558-565, ISBN DOI: 10.12753/206.
 30. Vasileva, A., M. Marinov, S. Smrikarova. An Application of Buggy Student Model in Interactive Training Tools. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 3.6.1 – 3.6.17
 31. Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
 32. Георгиев Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологии. В: V-та Научна конференция с международно участие, Varna, 2018, стр. 8
 33. Желязкова И. И., Навасардян С. С., Маринов М. Т., Арсов С. С. Компютърна технология на адаптивно обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, том XXXII, серия 9, Русе, 1989, стр. 92-102
 34. Маринов М. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Национална конференция “Компютърни системи и технологии”, КомпСисТех’2000, Bulgaria, 2000, стр. III.5.1-III.5.6, ISBN 954-9641-17-1.
 35. Маринов М. Обектноориентиран подход при проектиране на входните документи в информационните системи. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 1-4, ISBN 954-9641-12-0.
 36. Маринов М. Обектноориентирана реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 5-8, ISBN 954-9641-12-0.
 37. Маринов М. Организиране на индексите при вложени обекти в обектно-ориентираните бази данни. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’98”, Bulgaria, 1998, стр. 84-87, ISBN 954-9641-04-X.
 38. Маринов М., И. Желязкова, С. Навасардян. , Микрокомпютърна автоматизирана обучаваща система,. В: Научни трудове ВТУ, сб. "Компютъризация на обучението във ВУЗ", Русе, 1987, стр. 34-39
 39. Маринов М., Св. Стефанова. Една реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 40. Маринов М., Св. Стефанова. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2., Русе, 2007, стр. 126-130, ISBN 1311-3321.
 41. Маринов М.Т., Желязкова И. И. Модел на предметната област в система за обучение, управлявана от семантична мрежа. В: Сборник доклади на 5-та международна конференция SAER'91, Варна, 1991, стр. 137-145
 42. Михайлова Р., Сл.Русева, Евг. Ангелова, М. Маринов. Опит за приложение на тест "Разрези и сечния в обучението по Техическо чертане". В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 43. Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Научни известия на НТС по Машиностроене, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
 44. Русева Сл., М. Михайлова, Евг. Ангеловам М. Маринов. Методика за раззработване на модули обучаващи програми за автоматизиран курс на обучение. В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 45. Стефанова Св., М. Маринов. Организация на вход-изхода в система за паркиране. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 149-153, ISBN 1311-3321.
 46. Стефанова Св., М. Маринов. Концептуален модел на специализирана картова система. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
 47. Стоянов Н., Маринов М. Т., Желязкова И. И. Един начин за реализация на режима запитване-отговор в йерархични АСУ от документален тип. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВУ "В. Левски" , секция "Автоматика и Електроника", Велико Търново, 1982, стр. хх-хх
 48. Стоянов Н., Маринов М. Т., Желязкова И. И. Един начин за реализация режима на пакетно запитване в йерархични АСУ от документален тип. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВУ "В. Левски" , секция "Автоматика и Електроника", Велико Търново, 1982, стр. хх-хх
учебници
 1. Маринов М. Операционни системи. Русе, Печатна база при РУ, 2012, стр. 184, ISBN 978-954-712-555-1.
учебни пособия
 1. Желязкова, И., М. Маринов, С. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова. Дискретни структури (под редакцията на доц. д-р Ирина Желязкова). Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1996, стр. 67, ISBN -.
 2. Маринов, М. Информационни системи – ръководство за практически упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2005, стр. 84, ISBN 954-9972-63-1.
 3. Навасардян С., М. Маринов. Oбектно-ориентирано програмиране - ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база на РУ, 1997, стр. 88, ISBN 954-712-002-6.
патенти и др.
 1. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
 2. Желязкова И. И., Маринов М. Т. Микрокомпютърен инструментален комплекс за разработване на обучаващи курсове, Сертификат за авторски права, No 1.В034.00926-01,1990.
 3. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ВЛАДИМИР ТОЧЕВ. ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/02,2012.
 4. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.