Списък на публикациите

доклади

  1. Милен Овчаров, Борис Борисов. ”Анализ на принципите и теориите за наситняване на фуражите”. В: Годишна Научна конференция на Русенския университет и СУБ-Русе на 25 и 26 октомври 2013г., Научни трудове на РУ-2013, 2013
  2. Овчаров М.А., И.С.Христаков, Б.Р.Колев, Б.Г.Борисов. ОТНОСНО НЯКОЙ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМИЗИРАНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА НАСИТНЯВАНЕ НА ФУРАЖИ. В: Научни трудове на РУ - 2014, Научна конференция на РУ и СУБ-Русе , 24-25 Октомври 2014, 2014, ISBN 1311-3321.
  3. проф. Борисов Б.Г.¹, доц. Митев С.Й.¹, инж.Овчаров М.А.², гл.ас.д-р Христаков И.С. МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАСИТНЕНИТЕ ГРУБИ ФУРАЖИ. В: AGRICULTURAL MECHANIZATION ISSUE 6/2014, София, България, 2014, ISBN 0861-9638.