Списък на публикациите

статии

 1. Belev, Stefan, Miroslav Penchev. Simulation Model of coremaking plant..// Technological Developments in Networking, Education and Automation, 2010, No 1, pp. 247-251, ISSN 9048191505.
 2. Piejewa I. W., M. S. Pienczew. Cechy charakterystyczne montazu polaczen czop–tuleja z zastosowaniem elementow sprezystych. (Особености при сглобяване на съединения вал-втулка с използване на еластични елементи).// Technologia i automatyzacja montazu, Warszawa, 1996, брой № 4, стр. 33 – 35
 3. Белев Ст., М. Пенчев. Аналитичен модел на производствен участък.// Известия на съюза на учените, Сливен, 2004, брой 8, стр. 4 - 9, ISSN 13112864.
 4. Бильгаев А.Ц., В.И.Горячко, В.А.Дьяченко, В.Н.Евдокимов, М.С.Пенчев, О.В.Ронжин, Ю.П.Смирнов. Некоторые научно-технические проблемы автоматизации сборки реле.// Техника средств связи, серия: Техника проводной связи: ., 1979, брой 5 (38), стр. 79 - 83
 5. Бильгаев А.Ц., М.А.Записов, М.С.Пенчев, О.В.Ронжин. О принципах кодирования исходной информации для АСУ ТП в автоматизированной сборке.// Опыт разработки и внедрения АСУ ТП, Л. ЛДНТП,, 1978, брой 1, стр. 92 - 96
 6. Бильгаев А.Ц., М.С.Пенчев, О.В.Ронжин. Кодирование работы сборочных машин-автоматов в АСУ ТП.// Механизация и автоматизация производства, 1979, брой 8, стр. 26
 7. Вонев Вл., В. Дицов, М. Пенчев. Оценка на ефективността на буферно захранващо устройство.// Известия на Съюза на учените, Сливен, 2004, брой 8, стр. 27 -30, ISSN 13112864.
 8. Костадинов Ч. Г., М. С. Пенчев. Точност и повторяемост при позициониране на промишлен робот РЕМ-10-02.// Известия на Съюза на учените - Русе, 1998, брой 1
 9. Пеева И. В., М. С. Пенчев. Геометрични условия за автоматично сглобяване на съединения „вал-втулка” с гофрирани елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 3 – 4, стр. 22 - 25
 10. Пеева И.В.,М.С.Пенчев. Проектиране на цилиндрични съединения за предаване на въртящ момент чрез еластични елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 1 – 2, стр. 17 - 20
 11. Пенчев М.С., И.В. Пеева. Вероятностен модел на система за контрол при автоматизирано поточно сглобяване.// Научни известия на НТС по машиностроене, 1995, брой 6, стр. 80 - 87
 12. Пенчев М.С., И.В.Пеева .- В сб. ’95, София, , стр.: . Изследване на ефективността на вибрационно захранващо устройство с променлива еластичност на ресорите.// Автоматика и информатика, 1995, брой 5, стр. 397 - 400
 13. Пенчев, М.С. Вибрационно устройство за нанасяне на прахообразен материал.// Сп. Известия на Съюза на учените- Русе, 1998, брой 1
 14. Пенчев, М.С. Синтез на предавателен механизъм на роторен манипулатор.// Сп. Машиностроене, 1998, брой 5
 15. Пенчев, М.С. Аналитичен метод за кинематичен анализ на роторни манипулатори.// Сп. Машиностроене, 1998, брой 4
 16. Пенчев, М.С. Анализ на параметрите на промишления робот при проектиране на монтажни модули.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 11 (20)
 17. Пенчев, М.С. Критерии за ефективност на роботизирани модули в задачите за анализ и проектиране.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 8, стр. 190 - 195
 18. Пенчев, М.С. Общ алгоритъм за проектиране на роботизирани технологични модули по зададен технологичен процес.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 8, стр. 172 -176
 19. Пенчев, М.С. Вероятностно моделиране и оценки за ефективността при роботизирани технологични модули.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. III, 1996, брой 7, стр. 81 - 86
 20. Пенчев, М.С. Характеристики сборочного процесса и автоматизированной линии при разборке бракованных изделий.// Средства технологического оснащения механосборочного производства. Москва, ЦРДЗ, 1992, брой 11, стр. 62 - 69
доклади
 1. Kostadinov Ch., Iv. Peeva, V. Zayakov, M. Penchev. Automated handling of non-rigid materials with needle grippers. IN: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, pp. 112-119, ISBN 13-10-3946.
 2. Penchev M., T. Pencheva. Some aspects of assembly and interconnection in microsystems technology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 368 - 372
 3. Pencheva T., M. Penchev. Some possible aplications of piezoelectric electrooptic media in microsystem tehnology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 363 - 367
 4. Белев Ст., М. Пенчев, И. Рушудов. Симулатор на участък за производство на леярски сърца,. В: AMTECH 2005, секц. 3, Автоматизация и роботизация на производството, том 44, серия 2 Прогресивни машиностроителни технологии, Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 485 - 489
 5. Белев Ст., М. Пенчев. Имитационен модел на участък за производство на леярски сърца. В: AMTECH 2005, секц. 3, Автоматизация и роботизация на производството, том 44, серия 2 Прогресивни машиностроителни технологии, Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 480 - 484
 6. Витлиемов В.Д., В.В.Заяков, М.С.Пенчев. Уред за изследване точността на пътни преобразователи. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, сер. 3, Русе, 1977, стр. 157 - 160
 7. Витлиемов, В.Д., С.И.Георгиев, В.В.Заяков, М.С.Пенчев, М.И.Mладенов, Р.К.Табаков. Относно избора на целесъобразен метод за относително ориентиране при автоматично сглобяване на възел ”КУПЛУНГ”. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том XXV, сер. 7, Русе, 1983, стр. 117 - 121
 8. Вонев Вл., В. Дицов, М. Пенчев. Оценка на ефективността на транспортно захранващо устройство за обслужване на група машини. В: “Научни трудове на РУ”, том 40 сер. 7, Русе, 2003
 9. Георгиев К., Ч. Костадинов, М. Пенчев. Опитен образец на мобилен робот. В: ІV МКСНК ”130 ГОДИНИ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Велико Търново, 2008
 10. Георгиев С.И., М.С.Пенчев, В.В.Заяков, С.Г.Колев. Анализ на възможностите за автоматизирано сглобяване на изделие ”Терморегулатор М200”. В: Докл. на семинар ”Автоматизация и комплексна механизация на монтажните процеси”, Русе, 1984, стр. 6
 11. Дицов, В., В. Вонев, М. Пенчев. Вероятностен анализ на еднопоточна автоматична линия с буфери.. В: сб. “Научни трудове на РУ”, том 40 сер. 7, Русе, 2003
 12. Докова И.В., М.С.Пенчев. Относно проектирането на ресори за вибрационни захранващи устройства. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том. XXXII, серия 1, Русе, 1989, стр. 105 - 110
 13. Иванов И.С., Т.Г. Пенчева, М.С. Пенчев. Лабораторна инсталация за магнетронно и ВЧ йонно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том. XXXII, серия 3, Русе, 1989, стр. 92 - 97
 14. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на ефективността на роботизиран технологичен модул. В: XХ ЮМНТК „AДП-2011”, Созопол, ТУ София, 2011, стр. 292-298, ISBN 1310-3946.
 15. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Към въпроса за техническото зрение на мобилни роботи. В: IX МКР „ПРАКТРО’2007”, Варна, Темпора ЕООД, 2007, стр. 299-303, ISBN 978-954-91851-4-0.
 16. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на нетвърди обекти за манипулиране с иглени хващащи устройства. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 17. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Роботизиран технологичен модул с манипулатор АДП. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 18. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Циклово управление на манипулационна система АДП/ХИ – 01. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 19. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Иглени хващачи за промишлени роботи. В: НК “Синтез на механизми 04”,секция “Роботика”, Сливен, 2004
 20. Костадинов Ч. Г., М. Ст. Пенчев. Времена за движение на хващача при роботи с циклова система за управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM,, Русе, 1995
 21. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Захранваща позиция с манипулатор от типа АДП. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 22. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Хващащо устройство за обемни нетвърди обекти. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 23. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно проектирането на иглени хващачи за промишлени роботи. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 140-143
 24. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Модел на пробождане и алгоритъм за проектиране на иглени хващачи за нетвърди обекти. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 134-139
 25. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, М. Ст. Пенчев. Депалетизиращ модул. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
 26. Пеева Ив. В., Ч. Г.Костадинов, В. В.Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно възможността за роботизирано палетизиране на пакети оловни плочи в акумулаторното производство. В: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, стр. 120-124, ISBN 13-10-3946.
 27. Пеева Ив., М. Тодоров, М. Пенчев. Съединения с гофрирани еластични елементи. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 275 - 282
 28. Пенчев М.С., И.В.Пеева. Характеристики на системите за контрол при автоматизирано поточно сглобяване. В: АМТЕН’95, секция 1. Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 227 - 234
 29. Пенчев М.С., И.В.Пеева. Критерии за оптимизация на контрола при автоматизирано поточно сглобяване. В: Сборник доклдоклади на н.-т конференция, Габрово, 1995, стр. 30 -37
 30. Пенчев М.С., О.В.Ронжин. Выбор оптимального варианта структуры системы активного контроля автоматической сборки. В: Комплексная автоматизация и механизация - основа повышения эффективности производства и качества работы предприятий радиоэлектроники, связи и телевидения, часть II, Минск, 1980, стр. 18 -19
 31. Пенчев, М.С. Кодиране на точките за позициониране на роботи с циклова система на управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM, Русе, 1995, стр. 117 - 124
 32. Пенчев, М.С. Метричен синтез на направляващ механизъм. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том XXXV, серия 1, Русе, 1994, стр. 136 - 142
 33. Пенчев, М.С. Относно целесъобразността от въвеждане на ръчни операции в технологичния процес за автоматизирано сглобяване. В: Докл. на семинар ”Автоматизация и комплексна механизация на монтажните процеси”, Русе, 1984, стр. 7 - 8
учебни пособия
 1. Витлиемов В.Д., М.С.Пенчев, Р.М.Сечи. Ръководство за упражнения по автоматизация и роботизация на машиностроителното производство. Русе, ВТУ ”Ангел Кънчев”, 1991, стр. 118, ISBN 0987654321.
 2. Витлиемов В.Д., М.С.Пенчев, С.И. Георгиев, В.В.Заяков, Р.К.Табаков. Ръководство за упражнения по автоматизаация на машиностроителното производство. Русе, ВТУ ”Ангел Кънчев”, 1985, стр. 101, ISBN 1234567890.
други трудове
 1. Penchev, M. Integration of the hybrid device with an assembly robot, cp940510 robas, Deliverable (3.5), 1998, pp. 20 - 40
 2. Пенчев, М.С. Методы вероятностного анализа и оптимизации контроля на автоматизированной сборочной линии с последовательным выполнением операций, Автореф. диссерт. на соиск. ученой степени к.т.н., 1982, стр. 16 стр