Списък на публикациите

монографии

 1. Андреева, М. Коцев, Е. Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІV Организационна среда и отношение към труда. Русе, Примакс, 2010, стр. 86-96, ISBN 978-954-8675-04-8.
 2. Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
 3. Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Примах, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
статии
 1. M. Pencheva, D Antonova. A COMPARATABILITY BETWEEN THE NATIONAL PRIORITIES IN THE ADMINISTATIVE MANAGEMENT AND THE PERSONAL ATTITUDES OF THE EMPLOYEES IN THЕ PUBLIC SECTOR.// MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21), 2008, No 3-4(21), pp. 398-403
 2. Pencheva, M. Leadership style - evidence from manufacturing industry in Northeastern region Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
 3. Pencheva, M. Organizational culture - values and practices, evidence from manufacturing industry in northeastern Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
 4. Pencheva, M. Organizational Culture in Business, Public and Non Profit Sectors.// Review of International Comparative Management, 2009, No volume 10, 2, pp. 367-374, ISSN 1582-3458.
 5. Пенчева М. Теоретичен анализ на основни моменти свързани с трансфера на знание.// Списание, 2016, брой 1, стр. 145-156, ISSN 1314-7390.
 6. Пенчева, М., Антонова, Д. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор.// Списание"Управление и устойчиво развитие", 2009, брой 3-4, стр. 398-403, ISSN 1311 - 4506.
доклади
 1. Antonova, D., M. Pencheva. Innovation Culture Building – Contemporary Dimensions and Challenges upon the Public Sector in Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference, Greece, Xanthi, 2009, pp. 82-90, ISBN 1751-0589.
 2. Kirova, M., Nedyalkov, A., Pencheva, M., Yordanova, D. University as Prerequisite for Sustainable Regional Development in International Context. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2578-2585, ISBN 2454-0943.
 3. Pencheva M. Organizational Culture in Public Sector and Non Profit Organizations. IN: In: Proceedings of international Conference on Business and Economy, Constantza, Romania, Editura Montenia, 2008, pp. 122-128, ISBN 978-973-692-233-6.
 4. Pencheva, M. Methodological aspects of examination of leadership and organizational culture influence on knowledge conversion in public administration. IN: , Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Vol.12, Issue 1, pp. 760 – 771., Bucharest, Romania, 2018
 5. Pencheva, M. H. Sokolova. Intercultural Training in Business and Education: the case of the Danube Region. IN: Proceedings of the 8th International Conference The Danube - Axis of European Identity, June 26, 2018., Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev, Ukraine, под печат, 2018
 6. Yordanova D., T. Hristov, M. Kirova, M. Pencheva, I.Evstatiev. Opportunities for study of university graduates professional realisation by use of web based tools. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part III. – Behavioural Economics, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2399-2406, ISBN 978-80-8154-249-7.
 7. Yordanova, D., Pencheva, M. Bulgarian policy for regional development and its implications on air transport system. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2018, Sozopol, 15th-17th September 2018, TU-Sofia, 2018
 8. Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
 9. Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
 10. Пенчева М. Методически аспекти на изследване на поколенчески различия в предпочитанията за начина на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2017
 11. Пенчева М. Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район). В: Научна конференция, Варна, 2017
 12. Пенчева М. Организационна култура и трансфер на знание в публичната администрация. В: Меджународна конференция "Лидерство и организационно развитие", София, Университетско издателство, 2016, стр. 827-834
 13. Пенчева М. Лидерство и практики за трансфер на знание в публичната администрация. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, стр. 358-365
 14. Пенчева М. Различия между поколенията и техни проекции върху процеса на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, под печат, 2016
 15. Пенчева М. Необходимост от изследване влиянието на организационната култура и лидерството върху управление на знанието в публичната администрация. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, Варна, 2015, стр. 88-96, ISBN 978-954-21-0835-1.
 16. Пенчева М. Организационната култура като модератор на лидерството и практиките за управление на знанието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2015, стр. 726-732, ISBN 978-954-07-3946-5.
 17. Пенчева М. Взаимоотношения между частен, публичен и трети сектор в аспект организационна култура. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 45, серия 4, Русе, 2006, стр. 56-60, ISBN 1311 - 3321.
 18. Пенчева М. Социална и организационна култура или модел на културната пригодност. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 44, серия 5.1-5.2, Русе, 2005, стр. 179-183, ISBN 179-183.
 19. Пенчева, М. Спорни аспекти в популярни мотивационни теории. В: Международната научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, Русе, под печат, 2018
 20. Пенчева, М. Характеристики на ефективността (ефикасността) в публичните организации и връзката им със социокултурните фактори. В: : Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция организирана от Икономически университет - Варна, Варна, 2008, ISBN 978-954-21-0369-1.
 21. Пенчева, М. Организационна култура в публичната администрация. В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие "Управление развитието на организациите", посветена на 40-годишнината от създаването на катедра „Стопанско управление” организирана от Ик, Варна, 2007, стр. 284-291, ISBN 978-954-21-0346-2.
 22. Пенчева, М. Организационна култура и публичен сектор. В: Сборник от научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 23. Пенчева, М. Частни аспекти на междукултурния модел на Хеерт Хофстеде. В: Сборник научни трудове от V - та Международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2004, ISBN 954-20-0269-6.
 24. Пенчева, М., Д. Йорданова. Неравенство на половете при обучението и реализацията на жените с инженерни специалности. В: Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009, стр. 99 – 103
учебни пособия
 1. Пенчев, В., М. Пенчева. Основни принципи за разрешаване на обществени диспути и конфликти. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 153, ISBN 000000.
 2. Пенчева, М. Нужно ли е по-добро от най-доброто В: 20+3 казуса Сборник с казуси и бележки за обучаващия: Интерказус – Мениджмънт на промяната. Русе, Примакс ООД, 2004, ISBN 954-9972-53-4.