Списък на публикациите

статии

 1. Младен Петров. Съставяне на бюджета на неопределеност при измерване с уред за комплексна двупрофилна проверка на зъбни колела.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
 2. Младен Петров. Конкурентно сравняване на качеството на методи за комплексен двупрофилен контрол със и без еталонно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
 3. Петров М., Б. Сотиров. Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 50, стр. 222-226, ISSN 1311-3321.
 4. Петров Мл. И, Пл. Минкова. WEB БАЗИРАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА МАРКЕТИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ ЧРЕЗ QFD-МЕТОД.// Научни трудове РУ, 2003, брой 1
 5. Петров Мл. И, Пл. Минкова,К. Караджов. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ(РАЗРАБОТЕНА НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРИЕМАТЕЛЕН КОНТРОЛ - БДС 4315 – 81,.// Научни трудове РУ, 2002, брой 1
 6. Петров Мл. И., Сотиров Бр.Д., Тошков Т.Г. СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ В СУК.// 4-ТИ НАЦ. СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 94, 1994, брой 1
 7. Петров, Мл. И. Оптимизирание на технически параметри на конструкцията на средства за измерване чрез планиран експеримент (Методология на Тагучи).// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
 8. Петров, Мл. И. Изследване чрез симулационен експеримент на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2011, брой 2
 9. Петров, Мл. И. Оптимизиране на технически показатели чрез QFD метод.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
 10. Петров, Мл. И. МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА СЛЯГАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2002, брой 1
 11. Петров, Мл. И. СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ-АВТОМОБИЛ.// Созопол, МЕТРОЛОГИЯ 95, 1995, брой 1
 12. Петров, Мл. И. Метод за компенсиране на методичната грешка при измерване на непрекъснати цилиндрични повърхнини.// 4-ти национален симпозиум Метрология 93, 1993, брой 1
 13. Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МЕТОДИЧНАТА ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ, ГОДИНА.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
 14. Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯТА ВЪВ ФОРМАТА НАНЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
 15. Сакакушев Б., М. Петров. Качествените характеристики на различни системи за реализиране на 3D звук..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 156 - 160, ISSN 1311 – 3321..
 16. Сакакушев Б., М. Петров. Технологични проблеми при разработването на холографски прицелен уред за спортно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 81 - 85, ISSN 1311 – 3321..
 17. Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 593-598, ISSN 1311-3321.
 18. Сотиров Б., М. Петров, Д. Тонев. Измерване на отклонението от кръглост с помощта на биенемер.// XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010, брой 1, стр. 187-192, ISSN 1313-9126.
доклади
 1. Петров Мл., Т. Станчев. Грешка на оценката на амплитудата и фазовият ъгъл на хармониците при метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно колело. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2011, 2011
 2. ПЕТРОВ, М., СОТИРОВ, Б., Корийков, Цв. Методът за комплексна двупрофилна проверка – състояние и перспективи. В: Международна конференция по ОБЩО МАШИНОСТРОИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ, Сборник научни трудове, Русенски университет, 15-16 октомври, 2009, стр. 75-80, ISBN 1313-9193.
 3. Сакакушев Б., М. Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване якостните свойства на твърди тела. В: Сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев" и AMTech 2005, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 521-526, ISBN 1311-3321.
 4. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Петров, М. Измерване на отклонение от кръглост с помощта на биенемер. В: XX-ти Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2010”, Созопол, 9-13 септември, София, 2010, стр. 187-192, ISBN 1313-9126.
 5. Станчев Т. И., Мл. Петров. Допълнителен електронен нулев указател към мост за постоянен ток Р333. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2002, РУ, 2002
 6. Станчев Т., М. Петров. Активната мощност като показател за качеството на процесите. В: Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2005
учебници
 1. Григоров В., Мл. Петров. Стандартизация, сертификация и патентно дело. Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база РУ, 2004, ISBN 954-712-273-8.
учебни пособия
 1. Корийков Ц., Б. Сотиров , М. Петров. Ръководство по метрология и измерителна техника -допусково проектиране. Русе, Печатна база при РУ" А. Кънчев", 2004, ISBN 954-712-179-0.
 2. КОРИЙКОВ, Цв., СОТИРОВ, Б., Петров, Мл. Ръководство по метрология и измервателна техника. Допусково проектиране. Русенски университет, Печатна база РУ, 2012, стр. 110, ISBN 954-712-179-0.
 3. Наков Н., Т. Тошков, Цв. Корийков, Бр. Сотиров, Мл. Петров, ив. Попов, Св. Цанков. МЕТРОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО. Русенски университет, Печатна база РУ, учебникът е одобрен от МОНТ, протокол 13 от 23.10.1995 г., 1996, стр. 106, ISBN 0-0-0-0-0.
 4. Петров, Мл. И. Протоколи по управление на качеството. Русенски университет, Печатна база РУ, 2002, ISBN 0-0-0-0-0.
 5. Петров, Мл. И. Полезни таблици за инженера. Русенски университет, Печатна база РУ, 2000, ISBN 0-0-0-0-0.
 6. СОТИРОВ Б., Корийков, Цв., Петров, Мл., Сакакушев, Б. Метрология и измервателна техника – ръководство за упражнения.. РУ, Печатна база на РУ, 2005, стр. 120, ISBN 954-712-284-.