Списък на публикациите

статии

 1. Пенева Н. Аспекти от ценностната система в езика на съвременния протестиращ българин. Социални ценности.// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, 2017, брой 1, стр. 433-440, ISSN 978-619-208-123-2.
доклади
 1. Peneva, N. About some aspects of the language behavior of the protesting Bulgarian in 2013. IN: 58 th Annual Sciece Conference of Ruse University and Union of Scientists- Ruse "New industries, digital economy, society- projections of the future II, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 275
 2. Донева Н. Образът на протестиращия българин от 2013 г. по данни от българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе 2014, с.434-441, град Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 434-441, ISBN 978-619-7058-33-8.
 3. Донева Н. Структурна и семантична типология на фразеологизмите в лозунгите на протестиращия българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС′ 14, град Русе, Издателски център на РУ, 2014, стр. 42-45, ISBN 1311-3321.
 4. Донева Н. Паремиите в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС' 2014, гр. Русе, 2014, стр. 155-158, ISBN ISSN: 1311-3321.
 5. Пенева Н. За някои синтактични особености на протестните лозунги от 2013 г.. В: Арнаудов сборник Том 10, гр. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 417-424, ISBN 978-619-7058-64-2.
 6. Пенева Н. Структура и семантика на речевите номинации на протестиращите през 2013 г. в интернет пространството. В: Арнаудов сборник Том 9, гр. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 423-427, ISBN 978-619-7058-49-9.
 7. Пенева Н. Езиковата игра в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Проблеми на устната комуникация, кн.10, гр. Велико Търново, Университетско издателство, 2016
 8. Пенева Н., В. Донева. Творческата и извънаудиторна работа в екип - пълноценно учене: отворено, адаптивно, мобилно. В: 57-ма НК на РУ 2018, в Научни трудове на РУ, том 57, 2018, гр. Русе, 2018
 9. Пенева, Н., В. Донева. Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – принос на бъдущия наш народен театръ. В: Арнаудов сборник, том 11, гр. Русе, Лени Ан, 2020
други трудове
 1. Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език, Дисертационен труд, 2018, стр. 245 с.
 2. Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език., Автореферат, 2018, стр. 37 с.