Списък на публикациите

студии

 1. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Luminita DRAGASANU – COMOTI Iinstitute, ROMANIA. A PRACTICAL GUIDELINE FOR CONDUCTING A NOISE CASE STUDY. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 28, ISBN 978-954-8675-56-7.
 2. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Victoria TELEABA – COMOTI Institute, ROMANIA И,. GUIDELINE Air Quality Assessment Based on Road Traffic Pollutants Dispersion Modelling. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 44 стр., ISBN 978-954-8675-55-0.
 3. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Marian Nitulescu – COMOTI Institute, ROMANIA. GUIDELINE Screw Compressors Testing. Русе,, ПРИМАКС, 2012, pp. 32, ISBN 978-954-8675-55-9.
статии
 1. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tujarov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 87 – 191, ISSN 1311-3321.
 2. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Russev, Krassimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev, Victoria Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria-Romania.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 65 – 175, ISSN 1311-3321.
 3. Raeva E., V. Mihova, I. Nikolaev. Using SPSS for Solving Engineering Problems.// 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 2019, No под печат
 4. Алипиев О., И. Николаев. Област на геометрично съществуване на циклопредавки с двустранно цевно зацепване.// Механика на машините, 2009, брой 81, стр. 3-9, ISSN 0861-9727.
 5. Алипиев, О., И Николаев, Г. Попов. Геометрично проектиране на зъбни помпи с двустранно цевно зацепване.// сп. Механика на машините, 2009, брой 80, стр. 86-92, ISSN 0861-9721.
 6. Ахмедов A., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Николаев Ив., Климентов Кл. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус – Моментни модели.// Механика на машините, 2013, брой 2, стр. 27-32, ISSN 0861-9727.
 7. Мхана, Уисам, Генчо Попов, Огнян Алипиев, Ивайло Николаев. Моментен теоретичен дебит на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Топлотехника, 2014, брой 7
 8. Николаев, И. Работен обем на хидравлична машина с двустранно цевно зацепване.// Топлотехника, 2014, брой 3, стр. 46-52, ISSN 1314-2550.
 9. Николаев, И., Г. Попов, К. Тужаров. Моделиране обемния к.п.д. на пластинкови помпи при работа с нисковискозни течности.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 10. Попов Г.С., П. Русев, Ив. Николаев. Изследване силовото натоварване върху пластините и механичните загуби при еднодействащи пластинкови помпи.// “Механика на машините” 39, Варна, 2002, брой 1, стр. 50-53
 11. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя на степените на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 12. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 31-35, ISSN 0861-9727.
доклади
 1. Jenzgiz Husein, Yanko Yankov, Ivailo Nikolaev. Automated Measuring System for Recording Hydraulic Magnitudes. IN: Proceedings of the 58-th Annual Scientific Conference of University of Ruse „Angel Kanchev“ and Union of Scientists - Ruse, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 40-47, ISBN ISSN 2603-4123.
 2. Tuzharov, К., G. Popov, K. Klimentov, I. Nikolaev, B. Kostov. CHARACTERISTICS OF A MODELING HYDROCINETIC TURBINE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017
 3. Zheleva Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tuzharov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev, V. Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria - Romania. IN: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 4. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2, Ruse, 2012, pp. 186-190, ISBN 1311-3321.
 5. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Guidelines for case studies developed for project “Support Actions to create New RDI partnerships in trans-border area in order to bring together Business and Research for accessing European Founds - . IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 191-193, ISBN 311-3321..
 6. Алипиев, О., Ив. Николаев, Г. Попов. Трироторна хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 1.2, 2008, стр. 18-25, ISBN 1311-3321.
 7. Ангелов Ю. И. Николаев. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ Числено изследване динамиката на ролките. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 8. Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 9. Ахмедов А., Иванов Н., Николаев Ив. Измерване на дебит с конусен вход. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русе, 2008, стр. 66-69, ISBN 1311-3321.
 10. Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 11. Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
 12. Климентов, Кл., Г. Попов, Ив. Николаев. Методика и уредба за изпитване на центробежни помпи при работа с водовъздушна смес. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 106-111, ISBN 1311-3321.
 13. Николаев И., Г.Попов, К. Тужаров, У. Мхана. Математичен модел за изследване обемните загуби на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 280-287, ISBN 1311-3321.
 14. Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 15. Николаев Ив., О. Алипиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 19-26, ISBN 1311-3321.
 16. Николаев Ив., П. Русев, Г. Попов. Разработване на програма за пресмятане неравномерността на дебита при ролковите помпи. В: Научни известия на НТС по машиностроене, брой 5, година ІV,, София, 1999, стр. 224-228
 17. Николаев Ив., С. Петров. Уредба за количествено и качествено изследване структурата на въздушен поток във фасонните части на тръбопровода. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 18. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 19. ПОПОВ Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Определяне на затворения обем в междузъбията при зъбни помпи с несиметрични еволвентни зъби. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 230-238, ISBN 1311-3321.
 20. Попов, Г., Ив. Николаев, С. Петров. Оценка на грешката при прилагане на ламинарно течение между успоредни безкрайно широки плочи за хлабини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2, Русе, 2003, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 21. Попов, Г., У. Мхана, О. Алипиев, И. Николаев. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014.Том II, Созопол , 14 – 17 септември, 2014 г., ТУ София, 2014, стр. 140-145
 22. ПОПОВ, Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, Том II, Созопол, 14 – 17 септември, 2014, стр. 140-145
 23. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Неравномерност на въртящия момент на ветроколело на Дариус. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2009”, vol. II, Gabrovo, 2009, стр. II-534/II-538, ISBN 1313-230X.
 24. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Влияние на ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 25. Тужаров, Кр., Г. Попов, , Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 101 – 107, ISBN 1311-3321.
 26. Тужаров, Кр., Г. Попов, И. Желева, К. Климентов, И. Николаев, Б. Костов, А. Ахмедов. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 253-258, ISBN 1311-3321.
 27. Тужаров, Кр., Г. Попов, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 108 – 115, ISBN 1311-3321.
 28. Тужаров, Кр., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Резултати от изпитване на вентилатор, задвижван от вятъра за подобряване на вертикалната тяга на вентилационните шахти и комини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 29. Тужаров, Кр., Ив. Николаев. Измерване на малки въртящи моменти при опитно изпитване на ветроколела. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русе, 2005, стр. 238..241, ISBN 1311-3321.
 30. Чакъров, Т., П. Русев, Климентов, Кл., Ив. Николаев. Изследване на загубите в работното колело на центробежна помпа. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 50-53, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Желева И., Г. Попов, Кр. Тужаров, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Ръководство за упражнения по механика на флуидите. Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 10:954-712-345-9.
 2. Попов, Г., Ив. Желева, Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Методическо ръководство по механика на флуидите. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 3. Попов, Г., Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Изпитване на хидравлични и пневматични машини. Сборник отчети за лабораторни упражнения. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
патенти и др.
 1. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.