Списък на публикациите

доклади

  1. Кръстева Н. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ У ДЕЦАТА ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 112-119, ISBN 2367-7481.
  2. Кръстева Н. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ И ПРИОБЩАВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ОКОЛНИЯ СВЯТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 120-125, ISBN 2367-7481.
  3. Кръстева Н., Ю.Дончева. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ ,ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 105-111, ISBN 2367-7481.