Списък на публикациите

доклади

  1. Кръстева Н. СЕМЕЙНИ УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ, Велико Търново, 2020, стр. 122-130, ISBN ISSN 2367-7481.
  2. Кръстева Н. ФОРМИРАНЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ НА ГРАЖДАНСКА ИДЕНТИЧНОСТ-ОСНОВЕН СОЦИАЛЕН КОМПОНЕНТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2020, стр. 131-138, ISBN ISSN 2367-7481.
  3. Кръстева Н. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ У ДЕЦАТА ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 112-119, ISBN 2367-7481.
  4. Кръстева Н. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ И ПРИОБЩАВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ОКОЛНИЯ СВЯТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 120-125, ISBN 2367-7481.
  5. Кръстева Н. Ю. Дончева. СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ,ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЦЯЛОСТНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2020, стр. 113-121, ISBN ISSN 2367-7481.
  6. Кръстева Н., Ю.Дончева. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ ,ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 105-111, ISBN 2367-7481.
  7. Кръстева, Н., Ю.Дончева,. "Социалната компетентност, основен показател за цялостната социализация на детето от предучилищна възраст",. В: Годишна научна конференция НВУ, гр.Велико Търново,, Издателски комплекс, 2020, стр. 113-121, ISBN ISSN 2367-7481.