Списък на публикациите

монографии

 1. Найденов, Н. Мениджмънт на техниката в земеделието. Русе, Авангард Принт, 2009, стр. 200, ISBN 978-954-337-091-7.
 2. Найденов,Н. Мениджмънт на сервиза. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1998, стр. 94, ISBN 954-712-040-9.
студии
 1. Богданова, З., Найденов, Н., Недялков, А. Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони (управление чрез подхода „Лидер”). Силистра, РИТТ, 2009, стр. 68, ISBN 978-954-759-246-9.
 2. Найденов, Н. Планиране на осигуряването с техника за земеделските стопанства в растениевъдството. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 40, ISBN 10-954-759-218-1.
 3. Найденов, Н., Недялков, А., Стоянова, Н., Йотова, Д. Мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3587.2327). Силистра, РИТТ, 2008, стр. 92, ISBN 978-954-759-200-1.
статии
 1. Bogdanova, Z., Naydenov, N, Nedyalkov, A. Methodology for Investigation of Trends and Attitudes for Innovations in Rural Areas.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2009, No 1, pp. 63-72, ISSN 1314-0175.
 2. Naydenov N., I. D.Gedye. Agricultural Engineering in Bulgaria - the Way Forward.// The Agricultural Engineer ( United Kingdom), 1993. Autumn., 1993, No Autumn, pp. 84-88, ISSN 0000.
 3. Naydenov, N. A Contribution to the Issue of Establishing the High-Tech Business Incubator in the Euroregion Gourgiu-Ruse..// Proceedings of a Conference in the frame of The Stability Pact for Southeast Europe (Chief Editor Prof. Peter Schulte)., 2003, No 1
 4. Naydenov, N. Investigation of the Production Type and the Size of Private Farms in the Conditions of Bulgarian Agricultural Reform..// Proceedings of the twenty-fourth international conference of agricultural economists, Oxford., 2000, No 2000
 5. Naydenov, N. Choosing of Appropriate Capacity Machines within Investment Projects in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1998, No Vol. 4,, pp. 118 - 123
 6. Naydenov, N. and L. Liubenov. Marketing Survey of Private Farmers and Services Needed in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 1999, No 4, pp. 669 - 675
 7. Naydenov, N., A. Landers. Experiences gained from the TEMPUS exchange for mechanisation management teaching at the University of Rousse, Bulgaria..// Agricultural Progress (United Kingdom ), 1996, No Volume 71, pp. 0000, ISSN 0000.
 8. Найденов, Н. Изследване на зависимости между цените и експлоатационни показатели на нови и употребявани трактори и зърнокомбайни..// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 37-43
 9. Найденов, Н. Изследване на причинно-следствените връзки между дефекти и симптоми за влошено състояние на земеделската техника.// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 29-36
 10. Найденов, Н. Изследване на необходимостта от консултантски услуги и обучение за устойчиво развитие на селските райони.// Икономика и управление на селското стопанство, 2009, брой 2, стр. 39-43
 11. Найденов, Н. Проблеми на осигуряването със земеделска техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 1, стр. 5-12
 12. Найденов, Н. Методика за подбиране на необходимата техника в инвестиционни проекти за агробизнес.// Селскостопанска техника, 2009, брой 6, стр. 24-30
 13. Найденов, Н. Стратегии на заинтересованите страни при сервиза на земеделската и транспортната техника.// Научни трудове на Русенски ниверситет,, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
 14. Найденов, Н. Симптоми за влошено състояние и дефекти на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 2, стр. 9-14
 15. Найденов, Н. Изследване на енергоосигуреността на механизацията в растениевъдството в периода 2001– 2007год..// Механизация на земеделието, 2008, брой 4
 16. Найденов, Н. Програмна рамка за мениджмънт на техниката и производ-ствените услуги в земеделието..// Научни трудове на Русенски университет, том. 45, серия 1, 2006, брой 1, стр. 37-42
 17. Найденов, Н. Изследване на числеността и структурата на персонала и машинния парк в агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
 18. Найденов, Н. Анализ на окръжаващата среда на агрофирмите за техни-чески услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 3, стр. 61–64
 19. Найденов, Н. Изследване на бизнес-портфейла на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 5, стр. 62-68
 20. Найденов, Н. Изследване на основни технико-икономически параметри на употребявани зърнокомбайни, предлагани в Германия.// Селскостопанска техника, 1998, брой 4, стр. 36–40
 21. Найденов, Н. Решения за маркетинговия микс на употребявана земеделска техника, внос от страните на Европейския съюз.// Икономика и управление на селското стопанство, 1998, брой 5, стр. 40 – 45
 22. Найденов, Н. Методика за прогнозиране на разходите за земеделска техника в растениевъдството при разработване на инвестиционен проект за придобиване на машини.// Селскостопанска техника, 1996, брой 3
 23. Найденов, Н. Вземане на мениджърско решение „собствена машина или механизирани услуги”.// Механизация на земеделието, 1995, брой 2
 24. Найденов, Н. Форми за сдружаване на фермерите в развитите европейски страни.// Механизация на земеделието, 1994, брой 6, стр. 19 – 21
 25. Найденов, Н. Разработване и изследване на теоретичен модел за мениджмънт на сервизните услуги.// Земеделска техника, 1993, брой 3/4, стр. 52-56
 26. Найденов, Н. Земеделието и обслужващите отрасли в Швейцария.// Механизация на земеделието, 1993, брой 4
 27. Найденов, Н. Информационна структура на микрокомпютърен модул за оперативно управление на ремонта и поддържането на ССТ в земеделските стопанства.- Селскостопанска техника,.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4, стр. 86 – 90
 28. Найденов, Н., Д. Йотова. Изследване на производствената специализация, размера и необходимите услуги за семейни земеделски стопанства в Северен централен район на България..// Селскостопанска техника, 2008, брой 1, стр. 15-23
 29. Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
 30. Найденов, Н., и др. Изследване на икономическите показатели, характеризиращи размера на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
 31. Найденов, Н., Йотова, Д. Изследване на наситеността с техника на земеделските стопанства от Северен централен и Североизточен район на България.// Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 6, стр. 35 - 44
 32. Найденов, Н., Недялков, А. Интегриране на моделите за мениджмънт на индустриалните услуги чрез концепцията за сервизния триъгълник.// Машиностроене и електротехника, 2009, брой 7-8, стр. 26-30, ISSN 0025-455X.
 33. Найденов, Н., С. Навасардян. Структура на експертна система за функционална диагностика на земеделската техника.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
 34. Найденов, Н., С. Петкова. Анкетно проучване за формите на работа, размера и необходимите сервизни услуги на земеделските стопанства.// Механизация на земеделието, 1993, брой 3, стр. 15 – 17.
 35. Нанева, А., Н. Найденов. Определяне на оптималната наситеност с техника в земеделските стопанства..// Земеделска техника, 1993, брой 3 – 4
 36. Недялков, А., Найденов, Н. Стоворення модуля оперативного управлiння сервiсною дiяльнiстю в агрофiрмах.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2002, брой 12 (1), стр. 278-283
доклади
 1. Naydenov N., Landers, A.J. Experiences gained from the TEMPUS exchange for mechanisation management teaching at the University of Rousse, Bulgaria. Proceeding of The Agricultural and Biological Engineering. IN: Conference “New Horizons, New Challenfes”, Newcastle, 20-23 September, 1995., Newcastle, 20-23 September, 1995., 1995
 2. Naydenov, N. Pathways towards efficient levels of machinery investments needed for the sustainable development of arable farms in Bulgaria. IN: Proceedings of IAMO Conference “Agriculture in the Face of Changing Markets, Insitutions and Policies – Challenges, Halle (Saale), Germany,, 2006, pp. pp. 350 - 362, ISBN ISSN 1436-221.
 3. Naydenov, N. Development of alternative strategies of agri-technical services. IN: Proceedings of “Approaching Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe”,Halle, Germany, pp., Halle, Germany, 2001, pp. 105-110
 4. Naydenov, N., Bogdanova, Z. Policies and Expectations for Sustainable Development of Rural Areas of Rousse District in Bulgaria.. IN: Symposium “CAP & Rural Areas Development”,, Bucharest, Romania,, 2006
 5. Nedyalkov, A., Naydenov, N. Investigation of Necessity of Management Information Systems in Agrocompanies Supplying Technical Services. IN: Proceedings of IAMO/ATB Workshop “Approaching Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe”, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2001, pp. 159-160, ISBN 0947-7314.
 6. Богданова, З., Н. Найденов. Насоки за изследване на икономически и управленски въпроси, относно прилагането на подхода „Лидер” в селските райони на Русенска област. В: Управление и устойчиво развитие (Юндола) ., София, ЛТУ, 2009
 7. Найденов, Н. Изследване на бизнеса за услуги на малки ферми за мляко. В: Научни трудове на ВТУ «А. Кънчев», том XXXV, серия 10, с. 119 – 125., Русе, 1994, стр. 119-125
 8. Найденов, Н., Добрев, М. Концептуални въпроси на устойчивото развитие на регионите.. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 44, Серия 5.1, Русе, 2005, стр. 219-222
 9. Найденов, Н., З. Богданова. Иденфициране на проблеми и формулиране на проект за организация на земеделски стопани за съвместно използване на техниката. В: Научни трудове на Русенски ниверситет, Том 48, сер. 5.1, Русе, 2009, стр. 104-108
 10. Найденов, Н., З. Богданова. Иденфициране на проблеми и формулиране на проект за организация на земеделски производители. В: Конференция на ВУ «Земеделски колеж», Велико Търново, Велико Търново, 2009
 11. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. 4-6, ISBN ISSN 1310-8573.
 12. Найденов, Н., Н. Стоянова. Априорно проучване на основните характеристики и класификацията на техническите услуги.. В: Научни трудове на Русенски университет, 2004, No 1., Русе, 2004
 13. Найденов, Н., Недялков, А. Концепция за интегриране на моделите за мениджмънт на индустриални услуги. В: Научни трудове от VII-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 113, София, 2009, стр. 117-122, ISBN 1310-3946.
 14. Найденов, Н., Попова, Ю., Недялков, А., Кирова, М. Проучване на отношението към проблемите на докторантурата във факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет (DOI: 10.13140/2.1.1218.4641). В: Научни трудове от Международната научно практическа конференция „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”, Ботевград, Международно висше бизнес училище, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-9432-37-4.
 15. Недялков, А., Найденов, Н. Изследване изменението на числеността на персонала във фирми за производствени услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.1640.4886). В: Научни трудове на Русенски университет, 46 (4), Русе, 2007, стр. 12-17, ISBN 1311-3321.
 16. Недялков, А., Найденов, Н. Структура на информационен модул за оперативно управление на сервизната дейност в агрофирмите (DOI: 10.13140/2.1.4839.3280). В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 9 (2), София, 2003, стр. 297-301, ISBN 1310-3946.
 17. Стоянова, Н., Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на показатели за качество на операциите и обслужването в автосервизни предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3856.2887). В: Научни трудове на Русенски университет, 47 (6.1), Русе, 2008, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Найденов, Н. Управление на проекти. Силистра, РИТТ, 2009, стр. 160, ISBN 0000.
 2. Найденов, Н. Управление на проекти. Силистра, РИТТ, 2007, стр. 160, ISBN 0000.
 3. Найденов, Н. Мениджмънт на проекти. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, стр. 160, ISBN 954-712-296-7.
 4. Найденов, Н., К. Ениманев, М. Кирова, Д. Йорданова. Устойчиво развитие на регионите. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 144, ISBN 978-954-759-205-6.
 5. Найденов, Н., Недялков, А. Управление на операциите (DOI: 10.13140/2.1.4495.2643). Русе, Авангард принт, 2009, стр. 112, ISBN 954-337-069-6.
 6. Найденов, Н., Недялков, А. Операционен мениджмънт. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2006, стр. 112, ISBN 978-954-712-338-0.
 7. Нанева, Н., Н. Найденов и др. Mениджмънт на земеделието(под ред. на A. Нанева и Н. Найденов). Русе, Печатна база на Русенски университет, 1994, стр. 380, ISBN 0000.
учебни пособия
 1. Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.
 2. Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието. Русе, Печатна база на РУ, 1995, ISBN 000000.
 3. Найденов, Н. Ръководство за разработване и управление на малки проекти. Русе, Авангард Принт, 2003, стр. 123, ISBN 0000.
 4. Найденов, Н., Н. Тончева. Ръководство за упражнения по основи на мениджмънта, Русе: Печатна база на ВТУ, 91 с.. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1996, стр. 91, ISBN 0000.
книги
 1. Найденов Н., Ал. Петков, Йорданова Д. Мениджмънт на проекти. София, Фондация за реформа в местното самоуправление, 1999, стр. 120, ISBN 954-712-063-8.