Списък на публикациите

монографии

 1. Неделчева, Н. Управление на инвестициите в земеделско производство. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-36-3.
студии
 1. Неделчева, Н. Селският туризъм в България - състояние и насоки за усъвършенстване на организацията му с цел устойчивото му развитие. Бургас, сп.Бизнес посоки, 2012, ISBN 1312 - 6016.
статии
 1. Nedelcheva N. Health in Bulgaria - status, problems and guidelines for improvement of economic and policy framework for development.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2015, No 9; has been , ISSN 2222-2855. (Impact factor: 7 /2015, of this journal)
 2. Nedelcheva N. Sustainable Development of Regions in Bulgaria by instruments of Regional Policy.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2012, No vol.3/ №9, ISSN 2222 - 1700.
 3. Nedelcheva N. Analysis of Risk Variables in Business with walnuts and its impact on the Production Program and Structure of farm.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.4, ISSN 2222 - 1905 paper.
 4. Nedelcheva N. Leader - Catalyst of ideas and opportunities for improving the quality of life in rural areas in Bulgaria.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.5, ISSN 2222 - 2639 onlin.
 5. Неделчева Н., Б. Каменова,. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе, Изследователска дейност,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой 3, стр. p.249 – 255.
 6. Неделчева Н., Х. Коларова. Приложение на SWOT – анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика, Пътят към успеха,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой Number 4, стр. p.406 – 412.
 7. Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с лешници.// Земеделие плюс, 2012, брой 3, ISSN 1319-7952.
 8. Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с орехи.// Земеделие плюс, 2012, брой 2, ISSN 1319-7952.
 9. Неделчева, Н. Приложение на SWOT - анализа като инструмент и предпоставка за ефективно управление на икономиката на селските райони В България.// сп.Бизнес посоки, 2012, брой 2, ISSN 1312 - 6016.
 10. Неделчева, Н. Финансиране на инвестиционни проекти за орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 4, ISSN 0205-3845.
 11. Неделчева, Н. Анализ и оценка на риска при производството на орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 5, ISSN 0205-3845.
доклади
 1. Каменова Б., Н.Неделчева. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 2. Коларова Х., Н.Неделчева. Изследване влиянието на стреса върху производителността на труда и насоки за борба със стресогенните фактори. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 3. Неделчева Н. Анализ на проблемите и перспективите в устройството и развитието на селските общини в област Русе. В: Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони, Издателски комплекс - УНСС - София, 2018, ISBN 978-619-232-093-5.
 4. Неделчева Н. Корупцията в България - фактор за икономическа нестабилност. В: Проблеми на корупцията в Република България, Русе, 2018
 5. Неделчева Н. Проблеми и предизвикателства пред банковия контрол в България. В: „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа", СА "С. Ценов" - Свищов, 2017
 6. Неделчева Н. Влияние на регионалната икономическа среда върху предприемачеството в аграрния сектор. В: "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж", ИУ - Варна, 2017
 7. Неделчева Н. Социокултурната среда и ролята й за развитието на селските райони в България. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
 8. Неделчева Н. Влияние на производствената структура върху финансово-икономическите резултати на стопанството в условията на пазарна икономика. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
 9. Неделчева Н. Социалната уязвимост в България - мит или тенденция за развитие. В: РУ, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 10. Неделчева Н. Концепцията "икономика на знанието" в управлението на информационните и материално-веществени потоци на бизнеса в хранително-вкусовата индустрия. В: UFT - Plovdiv, Пловдив, 2013
 11. Неделчева Н. Насоки за подобряване на организацията и управлението на селския туризъм в България - концептуални решения и тенденции за практическата им приложимост. В: Предизвикателства пред туризма през 21 век, София, 2012, ISBN 1314 - 7236.
 12. Неделчева Н., М.Петров. Изследване на необходимостта от усъвършенстване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването. В: ИУ - Варна, Варна, 2015
 13. Неделчева Н., Х.Коларова. Приложение на SWOT - анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 14. Неделчева, Н. Насоки за усъвършенстване на организацията на производството в ХВП сектора на примера на производството на разфасовани меса и месни продукти за търговската мрежа. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
 15. Неделчева, Н. Устойчиво развитие на регионите в България чрез инструментариума на регионалната политика. В: МНК - УНСС, София, 2012
 16. Неделчева, Н. Факторна обусловеност на устойчивото развитие на селските райони в България и политиката на промяна - мит или реалност. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
 17. Неделчева, Н. Приложение на концепцията "икономика на знанието" в теорията и практиката на агробизнеса. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
 18. Неделчева, Н. Висшето образование в условията на дигитална икономика - проблеми и насоки за развитие. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
 19. Неделчева, Н. Прилагането на HACCP - системата в производствените предприятия като инструмент за управление на бизнеса и предпоставка за устойчивото му развитие. В: Сборник с научни трудове - УХТ, Пловдив, при УХТ - Пловдив, 2011, ISBN 0477 - 0250.
 20. Неделчева, Н. Идентифициране на възможности за намаляване на корупционните практики в системата на МВР - иновативни подходи за управление на човешките ресурси. В: НК - НВУ, В.Търново, 2011
 21. Неделчева, Н. Диверсификация на дейностите в селските райони - предизвикателство и предпоставка за устойчивото им развитие. В: Сборник с доклади от научно - практическа конференция, В.Търново, Център за евроинтеграция и култура при ВУ "Земедел, 2010, ISBN 978-954-8498-57-8.
 22. Неделчева, Н. Развитие на българските предприятия чрез използване на капиталовите пазари. В: НК - Съюз на икономистите в България, София, Съюз на икономистите в България, 2008, стр. 10
 23. Неделчева, Н. Изследване на бизнеса с арония за устойчиво развитие на семейните земеделски стопанства. В: Сборник с научни трудове - Съюз на учените, Русе, 2008
 24. Неделчева, Н. Проблеми на финансирането и кредитирането на земеделието в България в съвременните условия. В: НК - РУ "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2003
 25. Петров М., Неделчева Н. Изследване на необходимостта от усъвършестване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването.. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят, национални, регионални и глобални измерения" 2015, том 2, Варна, Издателство "Наука и икономика" Варна, 2015, стр. 52-57, ISBN 978-954-210834-4.
учебници
 1. Неделчева, Н. Агромениджмънт. Русе, Издателски център при РУ "А..Кънчев", 2012, ISBN 978-954-712-549-0.
учебни пособия
 1. Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.
 2. Неделчева Н. Икономикс (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, ISBN 978-954-712-750-0.
 3. Неделчева Н. Укономика на труда (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-727-2.
 4. Неделчева Н. Агромениджмънт (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN 978-954-712-692-3.
 5. Неделчева Н. Регионална икономика (учебно помагало). Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, ISBN 9789547126619.
 6. Неделчева Н. Регионална икономика, ръководство за упражнения. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-47-9.
 7. Неделчева Н. Учебно помагало по икономика на труда. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-48-6.
 8. Неделчева, Н. Ръководство за практически упражнения по управление на програми и проекти в агробизнеса. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-37-0.
 9. Неделчева, Н. Ръководство за упражнения по Микроикономика. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 976-954-712-506-7.
 10. Неделчева.Н. Ръководство за упражнения по Икономика на труда. Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 978-954-712-595-7.