Списък на публикациите

статии

  1. Nedev, N. Study of the possibility for additional power supply of villages using PV systems.// Electrotechnica & Electronica, 2011, No Vol. 46, pp. 44 - 50, ISSN 0861-4717.
  2. Коев К., Н. Недев, К. Андонов, Кр. Мартев. Изследване влиянието на някои фактори върху производството на електрическа енергия от фотоволтаични модули.// Енергетика, 2011, брой 6, стр. 27-30
доклади
  1. Stoyanov I., K. Andonov, N. Nedev, O. Dinolov, N. Mihailov. Building up a network of PV stations for charging of electrical vehicles in the conditions of the cross border region. IN: “The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, Constanta, Romania, 2011
  2. Андонов К., Н. Недев, М. Манев, Л. Михайлов, К. Коев. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 48, серия 3.1, 2009, стр. 9-13
  3. Мартев Кр., К. Коев, Н. Недев. Изследване влиянието на някои фактори върху електропроизводството на фотоволтаични модули. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, 2010, стр. 57-61
  4. Недев Н., Андонов К., Стоянов И., Стоянов В. Технико-икономическа оценка на PV станции за зареждане на електрически превозни средства в условията на трансграничния район. В: Научно-технически семинар 14-15 юни, Русе, 2012
  5. Недев Н., Коев К., Мартев К. Изследване измененията на интензитета на слънчевата радиация. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 50, серия 3.1, 2011, стр. 21-25
  6. Недев Н., Тунева Й. Изследване на товаровите графици на отдалечено селище с оглед възможността за електроснабдяване чрез фотоволтаичен енергиен парк. В: Сборник с доклади на Студентска научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2010