Списък на публикациите

монографии

 1. Събев Н. Здраве и здравни рискове в общността. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-254-6.
студии
 1. Тимчева Цв., Н. Събев, С. Даракчиев, И. Ковачева, Е. Фотева, Ю. Илиева, В. Ставрова, А. Чилева. Доклад върху състоянието на услугите, подходящи за младите хора в България. София, Найс Ан ЕООД, 2006, ISBN 954-335-028-0.
статии
 1. Assoc. prof. d-r Nikola Sabev, PhD. Trust to the health system - attitudes and expectations among the community.// Knowledge international Journal, 2015, No Vol. 10.1, pp. 436 - 439, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, GIF Institute for Information Resources)
 2. N Sabev. Принципи на управление на качеството в клинико-лабораторната дейност.// Knowledge - International Journal, 2018, брой 28.2, стр. 689-693, ISSN 2545-4439. (с импакт фактор: 1.322 /2016, Global Impact&Quolity Factor)
 3. Nikola Sabev. Contemporary aspects of internet addiction in school age.// international journal knowledge, 2018, No vol. 23.1., pp. 185 - 190, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 4. Nikola Sabev. Problems of the sexual education - contemporary issues and perspectiv.// Knowledge international journal, 2017, No бр.1 17.1, pp. 283-288, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 5. Nikola Sabev. Contemporary issues and problems in recognition of professional qualifications in Bulgaria and the European Union.// Knowledge International Scientific papers, 2017, No Vol.16.2, pp. 589 - 593, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact and Quality Factor)
 6. Nikola Sabev, Kiril Panayotov, Yoana Negrova. OCCUPATIONAL THERAPY WITH CHILDREN AND YOUTH PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS – PROBLEM AREAS.// Knowledge International journal, 2017, No Vol.20, №4., pp. 1901-1906, ISSN 2545-4439;1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 7. Nikola Sabev, PhD. The evaluation of the social environment of the disabled people.// Knowledge International journal; Scientific Papers,, 2016, No Vol.13.2, pp. 197 - 202, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact & Quality Factor (GIF)/(http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 8. Sabev N., D. Trancheva. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CLINICAL AND LABORATORY ACTIVITIES - POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF OPTIMIZATION.// Knowledge International journal, 2018, No 26.6, pp. 1721-1727, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources))
 9. Stefanova T., Radkova R., Subev N. Development of a resours center to support the senior citizens in the city of Rousse, Bulgaria..// Knowledge International Scientific and Applicative papers, IKM - Skopje, GRAFOPROM - Bitola, 2015, No Vol. 9, pp. 294 - 297, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factor (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 10. Todorka Z. Stefanova, Nikola E. Sabev. Educational Course “Health Economics” in the Training of Nurses and Midwives.// Procedia - Social and Behavioral Sciences - 4th WORLD CONFERENCE on EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES (WCETR-2014), 2015, No Volume 182, pp. Pages 338-340
 11. Бенишева Т., Н. Събев. Регулация на ценообразуване и реимбурсиране в България след присъединяването й към Европейската общност.// Knowledge International journal; Scientific and Applicative Papers, 2015, брой Vol. 8/1 201, стр. 271 - 275, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 за 2015 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/))
 12. Бенишева Т., Н. Събев. Планиране и организация при разработване на нормативни актове в здравния и лекарствен сектор за системата на общественото здравеопазване.// Здравен мениджмънт, 2004, брой том4 №6, ISSN 1311-9982.
 13. Никола Събев. Поведенчески фактори на риска сред ученици на възраст 14-18 г. в област Русе.// Knowledge international journal, 2016, брой V. 15.1, стр. 343 - 348, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources)
 14. П. Манчева, Н. Събев. Полиморбидният хронично болен и проблемите на инвалидността.// Социална медицина, 2015, брой 1/2015, ISSN 1310-1757.
 15. Събев Н. Здравни ресурси и тяхното използване в област Русе.// Социална медицина, 2015, брой 2, ISSN 1310-1757.
 16. Събев Н. Отношение към рисковите фактори и доверие към здравната система сред общността.// GP News, 2015, брой 7, ISSN 1311-4727.
 17. Събев Н. Повишен индекс на телесната маса - нива, честота и разпространение в общността.// GP News, 2015, брой 5(180), ISSN 1311-1757.
 18. Събев Н., В. Среброва. Проучване на нивото на стрес на работното място по методика SLIC на работещите в Регионална здравна инспекция – Русе.// GP News, 2015, брой 6, ISSN 1311-4727.
 19. Събев Н., К. Панайотов. Здравни рискове, свързани с хронични неинфекциозни болести.// Социална медицина, 2014, брой 4/2014, ISSN 1310-1757.
 20. Събев Н., Петрова Н. Суицидни действия в област Русе-ситуационен анализ за периода 2004-2014 г..// Здравни грижи, 2015, брой 1/2015, ISSN 1312-2592.
учебници
 1. Събев Н. Лекарствена политика. Ценова регулация в лекарствения сектор – методи, проблемни области и концепция. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-255-3.
книги
 1. Събев Н. Ръководство за учебни занятия по „Икономика на здравеопазването“, първа част. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-245-4.