Списък на публикациите

монографии

  1. Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 234, ISBN 978-954-712-760-9.
доклади
  1. Венелинова, Н. Р. Кършакова. Комуникационни проблеми на българския евроинтеграционен процес. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 44, серия 5.3 “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
  2. Йорданова, Д. Венелинова, Н. Мястото на мениджмънта на проекти и регионалното развитие в Дунавски регион. В: Конференция “Европейски идентичности”, Русе, Годишник на РУ, Русе, 2001, стр. 165-170
  3. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Kомуникационни параметри на доверието към публичните администрации. В: Научна сесия “РУ 2002” Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 95-98, ISBN 1311-3321.
  4. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Дефинитивни аспекти на понятието "имидж". В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Русенски университет, 2013, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
  5. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Комуникационни аспекти на европейските проекти. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 45, серия 4. “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2006, стр. 225-230, ISBN 1311-3321..
учебни пособия
  1. Кършакова,Р.,Н.Венелинова. Лобиране и групи по интереси. Русе, РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 107, ISBN TEMPUS IB_JEP 114.