Списък на публикациите

монографии

 1. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
 2. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
 3. Динолов О. Моделиране на електроенергийната ефективност при промишлени транспортиращи системи. Русе, Дема Прес, 2020, стр. 110, ISBN 978-619-7546-28-6.
статии
 1. Andonov K., O. Dinolov, K. Martev. Analytical state modeling of domestic appliances.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 7-8, pp. 50-56, ISSN 0861-4717.
 2. Andonov K., O. Dinolov, L. Mihailov. Methodology for energy-efficiency investigation of electrical consumers.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 6-19, ISSN 2068-7559.
 3. Cai W., F. Liu, O. Dinolov, J. Xie, P. Liu, J. Tuo. Energy benchmarking rules in machining systems.// Energy, 2018, No 142, pp. 258-263, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 4.52 /2016, Clarivate Analytics)
 4. Dinolov O. Training methodology in energy efficiency evaluation of induction motor drives and systems for enhancing educational programs.// The International Journal of Electrical Engineering & Education, 2020, No (in press) (Impact factor: 0.941 /2018, Clarivate Analytics)
 5. Dinolov O. Conceptual model for energy-efficiency management in steam-power plants.// Journal of Engineering Studies and Research, 2016, No 2, pp. 26-32, ISSN 2068-7559.
 6. Dinolov O. Model for energy-efficiency audit and monitoring of the coal processing systems in the fossil-fuel power plants.// Journal of Engineering Studies and Research, 2016, No 3, pp. 24-33, ISSN 2068-7559.
 7. Dinolov O. Modeling the energy efficiency of mechanical handling machines and systems.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 40-46, ISSN 2068-7559.
 8. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, K. Andonov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 1).// Journal of Engineering Studies and Research, 2013, No 3, pp. 64-70, ISSN 2068-7559.
 9. Dinolov O., N. Mihailov. Risks for the career development of the young engineers under the conditions of economic stagnation: a case study for the University of Ruse.// Journal of Engineering Studies and Research, 2014, No 3, pp. 24-29, ISSN 2068-7559.
 10. Liu C., W. Cai, O. Dinolov, C. Zhang, W. Rao, S. Jia, L. Li, F. Chan. Emergy based sustainability evaluation of remanufacturing machining systems.// Energy, 2018, No 150, pp. 670-680, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 4.52 /2016, Clarivate Analytics)
 11. Novakova A., K. Koev, K. Andonov, O. Dinolov, A. Krasteva. Structure and indices of methods for management of net savings from solar and free-air energy in drying and storage of products.// Ecology and Future, 2009, No 1, pp. 3–11, ISSN 1312-076X.
 12. Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
 13. Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
 14. Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Изследване на енергийната ефективност на комплексна система за въглеподготовка.// Енергетика, 2008, брой 5, стр. 14–24, ISSN 0324-1521.
 15. Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Обследване енергийната ефективност на система за въглеподаване.// Енергетика, 2007, брой 8, стр. 26-33, ISSN 0324-1521.
 16. Андонов К., О. Динолов, К. Коев, Г. Недев, В. Кирчев. Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа.// Енергетика, 2009, брой 6-7, стр. 38–43, ISSN 0324-1521.
 17. Динолов О., K. Андонов. Синтезиране на структурата на автоматизирана система за оценка на енергийната ефективност на електрически задвижвания.// Електротехника и електроника, 2009, брой 11-12, стр. 55–61, ISSN 0861-4717.
 18. Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, А. Кръстева, В. Кирчев. Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания.// Енергетика, 2008, брой 8, стр. 26-31, ISSN 0324-1521.
 19. Динолов, O. Моделиране на енергийноефективните режими на асинхронните електрически двигатели.// Електротехника и електроника, 2010, брой 3-4, стр. 26–29, ISSN 0861-4717.
 20. Динолов, O. Обобщен модел за оценка на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 37–43, ISSN 0324-1521.
 21. Кирчев В., О. Динолов. Сравнителен анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност при асинхронните електрозадвижвания.// Енергетика, 2008, брой 1, стр. 35–43, ISSN 0324-1521.
 22. Манолова Б., М. Новаков, Л. Михайлов, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на дисолвер при производството на бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 3-9, ISSN 1312-0751.
 23. Манолова Б., М. Новаков, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на мелница за бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 10-15, ISSN 1312-0751.
 24. Манолова Б., О. Динолов, К. Андонов, И. Илиев. Проучване електропотреблението на електрозадвижвания на машини в индустриални предприятия.// Енергетика, 2013, брой 4, стр. 28-35, ISSN 0324-1521.
 25. Новакова А., К. Андонов, К. Коев, А. Кръстева, О. Динолов, В. Кирчев. Критерии за използване на нетните икономии от потенциала на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Енергетика, 2009, брой 3, стр. 40–45, ISSN 0324-1521.
доклади
 1. Andonov K., A. Krasteva, O. Dinolov, L. Mihailov, V. Kirchev, T. Ermenkov. On the methodology and normative regulations of efficient electrical consumption. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 73–77, ISBN 1313-4965.
 2. Andonov K., A. Novakova, K. Martev, K. Koev, O. Dinolov. Greenhouse gas emissions benchmark from the free-air energy savings in storage of production. IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 96-99, ISBN 1311-9974.
 3. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, T. Uzunov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 2). IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 104-110, ISBN 1311-9974.
 4. Dinolov O., N. Mihailov, L. Mihailov, T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 749-754, ISBN 1311-9974.
 5. Dinolov, O. General Methods for Energy-Efficiency Investigation and Evaluation of Induction Motor Drives. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 197–201, ISBN 1313-4965.
 6. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, O. Dinolov, N. Mihailov. Sizing and optimization of cost-efficient PV generator system at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 395-404, ISBN 978-3-319-63214-8.
 7. Ilieva K., O. Dinolov. State-of-the-art of superconducting materials and their energy-efficiency applications. IN: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2020, pp. (in press)
 8. Ilieva K., O. Dinolov. State-of-the-art and prospective applications in graphene. IN: Proceedings of “Angel Kanchev” University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2020, pp. (in press)
 9. Mihailov L., O. Dinolov, K. Andonov. On the uniform origin in power engineering. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 558-572, ISBN 1311-9974.
 10. Mihailov L., О. Dinolov, V. Kalev, N. Minkov. Effectiveness of the installation of a PV energy farm in an industrial plant. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 169-175, ISBN 1311-9974.
 11. Mihailov N., B. Evstatiev, O. Dinolov, T. Iliev. Engineering education in the University of Ruse: Case study. IN: 8th International Seminar on Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers, Sofia, Bulgaria, 2016
 12. Mihailov N., I. Stoyanov, S. Kadirova, A. Manukova, I. Evstatiev, K. Andonov, D. Dimov, O. Dinolov. Renewable Energy Sources and trends for their development along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 119-126, ISBN 978-954-8675-36-9.
 13. Mihailov N., O. Dinolov, B. Evstatiev, T. Iliev, T. Gueorguiev. A study on the characteristics of production and transport infrastructure objects within the Romanian-Bulgarian cross-border area. IN: Proceedings of the kick-off conference of the project „Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area“ Project Code: 15.3.1.017, Volume 1., Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 149-169, ISBN 978-619-207-088-5.
 14. Mihailov N., O. Dinolov, K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. On the problem of the contemporary building energy systems. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 120-128, ISBN 978-3-319-63214-8.
 15. Stoyanov I., K. Andonov, N. Nedev, O. Dinolov, N. Mihailov. Building up a network of PV stations for charging of electrical vehicles in the conditions of the cross border region. IN: “The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, Constanta, Romania, 2011
 16. Андонов К., Б. Манолова, Л. Михайлов, О. Динолов, И. Илиев. Модел за структура на системите за управление на електропотреблението в индустриални предприятия. В: Енергиен форум, Варна, 2013, стр. 93-100
 17. Андонов К., В. Кирчев, К. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. В: Vth International Scientific Conference Management and Engineering ’07, Sozopol, Bulgaria, 2007, стр. 384–389, ISBN ISSN 1313-7123.
 18. Андонов К., К. Мартев, К. Коев, О. Динолов, А. Новакова. Моделиране на приходите при анализ на проектите с възобновяеми източници на енергия. В: Годишник на Техническия университет - София, т. 59, книга 2, София, 2009, стр. 174–180, ISBN 1311-0829.
 19. Андонов К., О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Моделиране на условията за управление на битовото електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, 2009, стр. 14–20, ISBN 1311-3321.
 20. Андонов К., О. Динолов, Л. Михайлов, Б. Ботев, А. Кръстева. Автоматизирана техническа система за обследване енергийната ефективност на електрически консуматори. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 9–14, ISBN 1311-3321.
 21. Ботев Б., Л. Михайлов, К. Андонов, А. Кръстева, О. Динолов. Изследване енергийната ефективност на домакински електросъпротивителни нагревателни плочи. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 15–19, ISBN 1311-3321.
 22. Динолов O., Г. Колев, Н. Петков. Обследване на електропотреблението на универсални стругове. В: Студентска научна сесия – СНС’08, ЕЕА, Русе, 2008, стр. 63–67, ISBN 1311-3321.
 23. Динолов O., Г. Недев, В. Кирчев, К. Андонов. Изследване на енергийната ефективност на прахоприготвяща система с междинен бункер. В: Н. тр. на РУ „А. Кънчев“, т. 46, серия 3.1, Русе, 2007, стр. 16–22, ISBN 1311-3321.
 24. Динолов О., И. Цочев. Основни резултати при наблюдаване пазара на труда в трансграничната зона България-Румъния. В: Научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България” RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, Русе, 2012, стр. 60–66, ISBN 978-954-8675-36-9.
 25. Динолов О., К. Андонов, А. Кръстева, К. Коев. Разработване на унифицирана методика за обучение по обследване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания. В: Годишник на Техническия университет - София, т. 59, книга 2, София, 2009, стр. 181–186, ISBN 1311-0829.
 26. Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, В. Кирчев. Софтуерни инструменти за автоматизирано обследване на енергийната ефективност на електрически задвижвания. В: Международна научна конференция УНИТЕХ’08, том 1, Габрово, 2008, стр. 104-108, ISBN 1313-230X.
 27. Динолов О., Л. Михайлов, З. Златев. Обследване за енергийна ефективност на вентилаторна мелница. В: Научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България” RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, Русе, 2012, стр. 258–260, ISBN 978-954-8675-36-9.
 28. Динолов, O. Разработване на методика за обучение по енергийна ефективност на подемно-транспортни машини. В: Н. тр. на РУ ”А. Кънчев”, т. 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 47–50, ISBN 1311-3321.
 29. Динолов, O. Специфика и фактори при оценката на енергийната ефективност на системите за въглеподготовка в термичните електроцентрали. В: Н. тр. на РУ „А. Кънчев“, т. 46, серия 3.1, Русе, 2007, стр. 23-27, ISBN 1311-3321.
 30. Желязков С., К. Николов, О. Динолов (научен ръководител). Изследване на разхода на енергия на система за транспортиране и подготовка на продукция. В: Студентска научна сесия СНС'14, Русе, 2014, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 31. Колев Г., Н. Петков, О. Динолов. Изследване и оценка на енергийната ефективност на машина за непрекъснат транспорт. В: Международна научна конференция за студенти и докторанти РУ’2007, ЕЕА,, Русе, 2007, стр. 6–12
 32. Кръстева А., К. Коев, О. Динолов, Ив. Гунев. Изследване на качеството на електрическата енергия при осигуряване на учебни процеси. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, т.1, серия 1, Габрово, 2009, стр. 70–74, ISBN 1313-230X.
 33. Михайлов Л, К. Андонов, Б. Ботев, О. Динолов, А. Кръстева. Нива за обследване енергийната ефективност на електропотребителите. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 177–185, ISBN 1311-3321.
 34. Михайлов Л., О. Динолов, И. Димов. Анализ на енергийната ефективност на битови електросъпротивителни нагревателни уреди. В: Научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България” RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, Русе, 2012, стр. 249–251, ISBN 978-954-8675-36-9.
 35. Мусофер T., О. Динолов (научен ръководител), Л. Михайлов (научен ръководител). Анализ на изследванията в областта на свръхпроводниковите токоограничаващи устройства. В: Студентска научна сесия - СНС'16, Русе, 2016, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
 36. Николов К., С. Желязков, О. Динолов (научен ръководител). Изследване на електроенергийната ефективност на технологична линия за транспортиране и обработка на слънчогледови семена. В: Студентска научна сесия СНС'14, Русе, 2014, стр. 54-59, ISBN 1311-3321.
 37. Петков Н., Б. Евстатиев, О. Динолов. Бенчмарка на вредните емисии от използване на слънчева енергия при сушене. В: Студентска научна сесия – СНС’08, ЕЕА, Русе, 2008, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Динолов О., А. Кръстева, К. Андонов, Г. Попов, Кл. Климентов. Обследване за енергийна ефективност на помпени и вентилаторни уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 56, ISBN 978-954-8467-12-4.
 2. Динолов О., К. Андонов, Л. Михайлов. Обследване за енергийна ефективност на електрозадвижвания. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 92, ISBN 978-954-8467-11-7.
 3. Динолов О., Т. Узунов, К. Андонов. Обследване за енергийна ефективност на подемно-транспортна техника. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 41, ISBN 978-954-8467-13-1.
 4. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
книги
 1. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
други трудове
 1. Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2009, стр. 158
 2. Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2008, стр. 35
 3. Михайлов Л., О. Динолов. Къси съединения, Уеб-базиран курс за обучение, 2013,https://e-learning.uni-ruse.bg/
патенти и др.
 1. Андонов К., Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси Q(J)-А и Q(T)-А − за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/5,2013.
 2. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси L(S)-а и L(U)-А − за ефективно управление на електропотреблението на лъчисти уредби (осветление) за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/6,2013.
 3. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов, А. Кръстева. Пакет от показатели M(F)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на агрегати и системи за транспортиране на флуиди за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/4,2013.
 4. Андонов К., О. Динолов, Б. Евстатиев. Система RelCons v.1.0 за изследване на енергийната ефективност на групирани електрически консуматори, Сертификат за защитени авторски права, No 12112012,2012.
 5. Андонов К., О. Динолов, Б. Евстатиев. Система EffSyst v.1.0 за автоматизация на инженерния труд при експериментални изследвания на електрически задвижвания, Сертификат защитени авторски права, No 15022012,2012.
 6. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекс M(D)-А − за ефективно управление на електропотреблението на задвижването на машини и агрегати (преобразуване в механична) за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/2,2013.
 7. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекс M(T)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на товароподемни и транспортни механизми и системи за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/3,2013.
 8. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев. Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/1,2013.