Списък на публикациите

монографии

  1. Огнян Велев. „Мястото на пробацията сред наказателните санкции (съпоставително изследване по българското и френското наказателно право)“. София, изд. на Българската академия на науките, 2016, стр. 852, ISBN 978-954-9583-34-2.
статии
  1. Огнян Велев. „Принудителният брак по българското наказателно право“.// „Трудове на Института по наказателноправни науки и правосъдие на Бордо“, 2017, брой 6, стр. 297-304
доклади
  1. Огнян Велев. „Криминологично съдържание на понятието „превенция“. В: сборник с доклади от конференция на РУ „Ангел Кънчев“, на тема „Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността“, Русе, МЕДИАТЕХ, 2018, стр. 23-27, ISBN 978-619-207-150-9.
  2. Огнян Велев. „Юридическа същност на принудителното лечение на психичноболни индивиди по българското право“. В: сборник „Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева“, Велико Търново, ИВИС, 2013, стр. 342-361, ISBN 978-954-2968-50-4.
  3. Огнян Велев. „Критични бележки за наказанието по българското наказателно право“. В: сборник „Дни на науката 2009“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 95-108, ISBN 978-954-400-276-2.
  4. Огнян Велев. „Наказанията по френското наказателно право“. В: сборник „Дни на науката 2009“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 109-124, ISBN 978-954-400-276-2.
  5. Огнян Велев. „Условното осъждане по френското наказателно право“. В: сборник „България и българите в Европа“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 226-244, ISBN 978-954-400-301-2.