Списък на публикациите

статии

 1. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. THE SYSTEM FOR ACADEMIC STAFF DEVELOPMENT AT THE UNIVERSITY OF RUSE (good practices).// STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, 2012, No 20, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 2. Petrov O. Application of industrial LED illuminators for lighting of large industrial buildings.// Осветление 2018. Седемнадесета национална конференция с международно участие, 2018, No 17, pp. 1-3, ISSN 2603-414X.
 3. Petrov O. Intelligent system for automated step control on industrial lighting installations.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2015, No V, pp. 113-118, ISSN 1314-4111.
 4. Басри С., О. Петров, Т. Кючуков. Количествена оценка на ефективността на управление на вътрешни осветителни уредби.// Списание „Енергетика”, 2010, брой 4, стр. 35-47
 5. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
 6. Белоев, Хр., А. Смрикаров, О. Петров, А. Иванова, Г. Иванова. Системата за развитие на академичния състав на Русенски Университет "Ангел Кънчев".// Стратегии на образователната и научната политика, 2012, брой 3, стр. 270-276, ISSN 1310-0270.
 7. Димитров М., О. Петров. Генериране на електрическа енергия в обществени сгради с помощта на пиезоелектрични модули.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2014, брой IV, стр. 117-122, ISSN 1314-4111.
 8. Кючуков Р., О. Петров. Светлотехническото образование в България.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 9. Кючуков Р., О. Петров, С. Басри, Т. Кючуков. Генерален план на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 10. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Основни принципи при изграждане на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 11. Петров О., П. Петрова, В. Русева. Изследване на хармоничните замърсявания в електрическите мрежи за осветление, причинени от съвременни светодиодни източници.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2016, брой VI, стр. 1-5, ISSN 1314-4111.
 12. Петров О., Р. Кючуков. Светлина в университета – един поглед на светлинната среда в учебните зали.// Годишник на ТУ-София, том 60, 2010, брой 2, ISSN 1311-0829.
 13. Петров О., Р. Кючуков. Ресурсното осигуряване на системите по качеството на висшето образование.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2006, брой 1, ISSN 1314-0051.
 14. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на енергийно-икономическата ефективност на решения за университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 15. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на електропотреблението на осветителни уредби с тръбни луминесцентни лампи при димиране.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 16. Петров О., Цв. Драганова, В. Русева, Пл. Даскалов. Автоматизирано управление на вътрешна осветителна уредба с програмируеми логически контролери.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2012, брой II-4, стр. 104-108, ISSN 1314-4111.
 17. Петров, О. Сравнителен анализ на уеб базирани анкетни продукти като елемент на системите за осигуряване на качеството.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
 18. Петрова П., В. Русева, О. Петров. Анализ на стандартите в областта на осветителната техника за подобряване на качеството на електрическата енергия.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2016, брой VI, стр. 1-5, ISSN 1314-4111.
доклади
 1. Basri S., O. Petrov, R. Kyuchukov. Program system for determining the energy-economic indicators of artificial lighting when it is used mixed lighting. IN: COMATIA’11, Puerto De La Cruz, Spain, 2011, ISBN 978-1-61804-055-8.
 2. Basri, S., O. Petrov, M. Dimitrov. Evaluation the effectiveness of management of internal lighting systems for various periods of working time. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 3. Petrov O. Possibilities for remote control of household lighting installations. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 4. Petrov O. Research on the electrical parameters of modern LED street luminaire. IN: Proceedings of Lux junior 2019, Germany, Ilmenau, TU-Ilmenau, DOI (proceedings): 10.22032/dbt.38440, 2019, pp. 1-7, ISBN 978-3-927787-66-7.
 5. Petrov O. Ensuring the quality of higher education by creating transparency in academic staff development procedures. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 6. Petrov O. Replacement of Conventional Light Sources with LEDs in Households. IN: Lux Junior 2017, Germany, Ilmenau, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-3-927787-56-8.
 7. Petrov O. Application of Modern Street Lighting with COB LED’s. IN: Lux Junior 2015, Germany, Ilmenau, 2015, pp. 1-6
 8. Petrov O., A. Musev. Harmonic distortions from LED lighting in industrial buildings. IN: Proceedings of Lux junior 2019, Germany, Ilmenau, TU-Ilmenau, DOI (proceedings): 10.22032/dbt.38440, 2019, pp. 1-6, ISBN 978-3-927787-66-7.
 9. Petrov O., A. Musev, A. Yasharov. Harmonic pollutions generated by industrial lighting systems. IN: BalkanLight Junior 2019, 19 - 21 September 2019, Plovdiv - Bulgaria, Technical University - Sofia, National Committee for Lighting in Bulgaria, 2019, pp. 48-50, ISBN 26030-414X.
 10. Petrov O., P. Petrova. Higher harmonics generated by LED retrofit lamps, depending on the used driver. IN: 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-6730-9.
 11. Petrov O., P. Petrova. Modern LED Sources and Harmonic Pollution, which they caused. IN: Lux Junior 2017, Germany, Ilmenau, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-3-927787-56-8.
 12. Petrov, O. Energyefficiency Street Lighting with LED Lighting Fixtures. IN: Lux Junior 2011, Ilmenau, Germany, 2011
 13. Petrov, O., M. Dimitrov, V. Ruseva. A Specialised System for Dynamic Control and Adjustment of the Color Temperature and Illumination of a Lighting System. IN: 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2011, Rome, Italy, 2011
 14. Petrov, O., S. Basri, M. Dimitrov. Electricity consumption cost determination method of dimmable lighting systems. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 15. Ruseva V., O. Petrov. Comparative analysis of load charts of single-family homes in north-west Bulgaria. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 16. Басри С., О. Петров, Р. Кючуков. Оценка на потенциала на дневната естествена светлина чрез количеството дневна естествена осветеност. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009
 17. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата на качеството, чрез провеждане на вътрешни одити. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 13-17, ISBN 1314ß0051.
 18. Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти – добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 64-68, ISBN 1311-3321.
 19. Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти - добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2013
 20. Йорданова, Д., О. Петров. Анализ на практическата ориентация на обучението в Русенския университет "Ангел Кънчев" Analysis of Practical Aspects of Education in University of Ruse. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русе, Русенски университет, 2017
 21. Йорданова, Д., О. Петров. Ролята на научноизследователската дейност за повишаване на качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 25-30, ISBN 1311-3321.
 22. Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Изследване на топлинния режим на осветител. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008, стр. 387-390
 23. Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Система за автоматично степенно управление на осветителни уредби за смесено осветление. В: Енергиен форум, Варна, Сборник с доклади, том 2, 2007, стр. 473-476
 24. Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Система за управление и мониторинг на осветителна уредба. В: Енергиен форум 2006, Варна, Сборник доклади, том 2, 2006, стр. 311-314
 25. Кючуков Р., О. Петров. Изследване на пропускателната способност на зрителния анализатор в осветителни уредби с лампи за биоактивно осветление. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008
 26. Кючуков Р., О. Петров. Енергийно-икономическа ефективност на многокомпонентни осветителни уредби в шевното производство. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008
 27. Кючуков Р., О. Петров. Експериментално изследване на ефективността на осветителна уредба в шевното производство. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, 2007
 28. Кючуков Р., О. Петров. Метод и алгоритъм за автоматично степенно управление на осветителни уредби за смесено осветление. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, 2007
 29. Кючуков Р., О. Петров. Енергийноефективно осветление в шевното производство. IN: Експолайт’2004, София, 2004
 30. Кючуков Р., О. Петров. Многокомпонентна, многофункционална осветителна уредба в заключителните операции на шевното производство. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2003
 31. Кючуков Р., О. Петров, Н. Евстатиева. Модел на топлинния режим на осветител. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, 2007, стр. 241-244
 32. Кючуков Р., О. Петров, П. Петков. Местно осветително тяло с векторно светлоразпределение. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2002
 33. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Интегрирана система за университетски сграден електроинсталационен, електроенергиен, информационно-комуникационен и защитно-охранителен мениджмънт. В: Енергиен форум 2011 - Сборник Доклади, Варна, 2011
 34. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Енергийноефективно осветление на шевно предприятие. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2008
 35. Кючуков Р., П. Петков, О. Петров. Енергийноефективно улично осветление на улици с тролейбусно движение. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2002
 36. Кючуков Т., О. Петров. Светлинен дизайн на елементи на университетски сгради. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010",”BulLight 2010”, Варна, 2010, ISBN 1314-0787.
 37. Петров О. Лабораторен стенд за изследване на характеристиките на фотоприемници. В: Lighting 2016, София, Национален комитет по осветление, 2016, стр. 33-35, ISBN 978-619-160-705-1.
 38. Петров О., В. Русева. Изследване на висшите хармоници, генерирани от електронна пусково-регулираща апаратура за луминесцентни лампи. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2010
 39. Петров О., Е. Памукова. Сравнителен анализ на университетски уеб сайтове от гледна точка на информативността им за целеви потребителски групи. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009
 40. Петров О., П. Петрова. Енергийноефективна осветителна уредба на стадион от категория 3. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2017
 41. Петров О., П. Петрова. Изследване на електрическите параметри на битова осветителна уредба. В: National Lighting Conference for Young Scientists, Lighting 2017, Варна, 2017, стр. 66-68, ISBN 978-619-160-880-5.
 42. Петров О., П. Петрова. Изследване на висшите хармоници, генерирани от ретрофит светодиодни лампи. В: Lighting 2016, София, Национален комитет по осветление, 2016, стр. 36-39, ISBN 978-619-160-705-1.
 43. Петров О., Р. Кючуков. Специализиран местен осветител с управляема оптична система за шевното производство. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2005
 44. Петров О., Р. Кючуков. Тестов метод за оценка на ефективността на осветителни уредби в шевното производство. В: XII национална конференция - Осветление’2004 – Сборник доклади, Варна, 2004
 45. Петров О., Р. Кючуков. Приложение на метода на планиране на експеримента при изследване на специализирана осветителна уредба за шевното производство. В: Научни трудове на РУ, том 41, Русе, 2004
 46. Петров О., Р. Кючуков. Дефектите на шевните продукти като зрителна работа. В: Научни трудове на РУ, том 39, Русе, 2002
 47. Петров О., Т. Кючуков, Р. Кючуков. Енергийноефективна реконструкция на външното осветление на жилищен квартал на областен град. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2009
 48. Петров О., Ц. Георгиева, В. Ронкова. Увеличаване на потенциала на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 59-63, ISBN 1311-3321.
 49. Петров, О. Използване на фотоволтаична система за зареждане на електромобил Free Duck. В: Научен семинар „Енергийна-ефективност на транспорта в градски условия 2009”, Русе, 2009
 50. Петров, О. Приложение на съвременни програмни продукти за светлотехническо проектиране и 3D визуализиране на осветителни уредби. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009
 51. Петров,О., Д. Йорданова. Влияние на Закона за развитие на академичния състав върху структурата на академичния състав. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 31-41, ISBN 1311-3321.
 52. Петрова П., Научни ръководители: О. Петров, В. Русева. Хармоници в захранващата мрежа, създавани от ретрофит LED лампи. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’17, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
 53. Ронкова В., Георгиева Ц., О. Петров. Стажантската програма възможност за успешен старт в кариерата. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 54. Русева В., О. Петров, Ст. Стефанов. Методика за получаване на показателите на усреднени денонощни товарови графици на вятърна електроцентрала. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2010
учебници
 1. Петров О. Осветителна и инсталационна техника. Web-базиран курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 0000.
учебни пособия
 1. Кючуков Р., О. Петров, П. Петков. Осветителни уредби. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 0000-0000.
 2. Петров О. Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 60, ISBN 978-954-337-178-5.
патенти и др.
 1. Петров О. МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДНЕВНОТО ЕСТЕСТВЕНО И ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРИ ПЛАВНО, ЕДНОСТЕПЕННО И ДВУСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ, Сертификат за авторски права, No 11102012,2012.