Списък на публикациите

доклади

 1. Delicostov T., P. Messarabova, I. Mitev. Determination of the limiting parameters in submerged arc surfacing with various of electrode materials. IN: AMMA 2002, Cluj-Napoka, Romania, Universitatea Tehnica, 2002, pp. 33-38
 2. Деликостов Т., И. Митев, П. Месарабова. Методика за определяне рационален вариант на наваряване под слой от флюс. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 194-197
 3. Деликостов Т., И. Митев, П. Месарабова. Определяне рационален вариант на наваряване под слой от флюс. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 197-201
 4. Деликостов Т., П. Месарабова, Г. Иванов, И. Митев. Оптимизиране параметрите на подфлюсово наваряване при използване на електроден тел. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 40, серия4.1, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 198-203
 5. Димов К., В. Стоянов, П. Месарабова, Д. Бекана. Системи за реализиране на затворен жизнен цикъл за трайни изделия. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 217-221
 6. Дудушки И., П. Ангелова. Определяне разположението на сервизни станции, обслужващи земеделски машини. В: XVI Научно-техническа конференция с международно участие „ЕкоВарна 2010”, Транспорт, екология - устойчиво развитие, Варна, ТУ-Варна, 2010, стр. 32-35
 7. Иванов Г., П. Месарабова, Т. Деликоствов, Д. Бекана, И. Митев. Определяне влиянието на режима на подфлюсово наваряване върху трайностните показатели на възстановените детайли. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 41, серия 1.1, Русе, ПБ на РУ"А. Кънчев", 2004, стр. 133-137
 8. Месарабова П., Т. Деликостов, Г. Иванов, Д. Бекана, И. Митев. Определяне относителната износоустойчивост на наварени детайли от чугун в условията на абразивно износване. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 41, серия 1.1, Русе, ПБ на РУ"А. Кънчев", 2004, стр. 120-124
 9. Месарабова П., Т. Деликостов, И. Митев. Възстановяването на износени детайли - форма на ресурсооползотворяващи технологии. Състояние и перспективи на развитие. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев",том 39, серия4.1, Русе, ПБ на РУ, 2002, стр. 208-212
 10. Месарабова П., Т. Деликостов, И. Митев, Г. Иванов. Анализ на структурните характеристики на детайлите от чугун, от земеделската техника, подлежащи на възстановяване. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 40, серия4.1, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 193-198
 11. Месарабова, П. Изследване изменението на микротвърдостта в зависимост от микроструктурата на наваръчния шев при наваряване под слой от флюс. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев" допълнително издание, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2006
 12. Месарабова, П. Избор на рационален химически състав за шихтови лентови електроди. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 44, ПБ на РУ"Ангел Кънчев", ПБ на РУ"Ангел Кънчев", 2005, стр. 63-68
 13. Месарабова, П. Влияние на режима на наваряване върху коефициента на размесване на наварения с основния метал при наваряване на чугуни. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 44, Русе, ПБ на РУ"А. Кънчев", 2005, стр. 58-62
 14. Стоянов В., К. Димов, П. Месарабова, Д. Бекана, Г. Станева. Устойчиво развитие и предизвикателствата му към промишлеността и земеделието в България. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 212-217