Списък на публикациите

статии

 1. Kolev Zh., P.Zlatev, V.Bobilov, I.Iliev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-Analytical Method for Estimation of Flows Distribution in Low-Pressure Gas Transport Systems.// Revista Termotehnica (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 21-24, ISSN 1222-4057.
 2. Zlatev, P., Zh. Kolev, V. Bobilov, P. Mushakov, G. Genchev. HEAT PUMP INSTALLATION “WATER TO WATER” WITH SOLAR ASSISTANCE IN HEAT SUPPLY WORKING CONDITIONS.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 122-127, ISSN 1222-4057. (Impact factor: 0.034 /2013, ISI)
 3. Атанасов Г., И.Илиев, П.Мушаков. Стенд за изпитване на водни слънчеви инсталации.// ”Известия на Съюза на учените – Русе”, 1998, брой 1, стр. 66-69, ISSN 1311-106.
 4. Бобилов, В., Д. Радев, П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков. Система за поддържане температурния режим на пясъчни силози.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 6, 2015, брой 2, стр. 45 - 48, ISSN 1314-2550.
 5. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 4, 2013, брой 2, стр. 20 - 23, ISSN 1314-2550.
 6. Мушаков Пл. Определяне на енергийните характеристики на двустъпална хладилна машина.// ЕНЕРГЕТИКА, 2016, брой 5, стр. 57-61, ISSN 0324-1521.
 7. Мушаков Пл.,. Енергийна ефективност на нискотемпературни хладилни машини.// Енергетика, 2015, брой 3, стр. 36-40, ISSN 0324-1521.
 8. Мушаков, Пл. Определяне на специфичните топлинни характеристики на нискотемпературна камера.// Енергетика, 2014, брой 5, стр. 51-53, ISSN 0324-1521.
доклади
 1. Bobilov V., I.Iliev, P.Zlatev, Z.Kolev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-analytical method for estimation of flow's distribution in low-pressure gas transport systems. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania (Copernicus index), Printech, 2013, pp. 9-14, ISBN 1843 - 3359.
 2. Bobilov, V., P. Zlatev, Zh. Kolev, P. Mushakov. Heat measure unit for centralized heat supply of direct subscriber stations. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 17-20, ISBN ISSN:2359-7941.
 3. Bobilov, V., V. Kambourova, Zh. Kolev, P. Zlatev, P. Mushakov. Increasing the energy efficiency of thermal power plant. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 21-26, ISBN ISSN:2359-7941.
 4. Iasen Dochev, Georgi Genchev, Plamen Mushakov, Nikolai Gazhev. Efficiency criteria of walste heat recoxery units of direct – contact heat exchangers with active packing. IN: MEIME, Galati, EDITURA, 2009, pp. 237-242, ISBN 978-973-627-442-8.
 5. Kolev, Zh., P. Mushakov, P. Zlatev. Numerical modeling of the heat transfer process at movement of air in tube. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 100-105, ISBN 1311-3321.
 6. Kolev, Zh., P. Mushakov, V. Bobilov, P. Zlatev. Investigation the influence of the water volume flow in the convector on the parameters of laboratory heat pump installation. IN: TE-RE-RD 2016; 5th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, 02-04 June, hotel "Atlas" - Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN ISSN 2359-7941.
 7. Mushakov P. Influence the method to regulate the cold power and external conditions on the efficiency of two-stage refrigeration compressors. IN: TE-RE-RD 2015, Posada Vidraru, Romania, 2015, pp. 73 - 78, ISBN 2359-7941.
 8. Mushakov, P., V. Bobilov, Zh. Kolev, P. Zlatev. Investigation the refrigertion cycle of heat pump “water-water”. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Volume 55, book 1.2., Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
 9. Zlatev P., Zh.Kolev, V.Kamburova, I.Iliev, V.Bobilov, G.Genchev, P.Mushakov. Analysis of energy efficiency improvement of greenhouses by fuel switching. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 129-132, ISBN 1843- 359.
 10. Бобилов В., Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев, Р. Жечев, Д. Радев, Р. Кочева. Алтернативно оползотворяване на соларна топлинна енергия в съществуващи топлофикационни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 8–12, ISBN 1311-3321.
 11. Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 12. Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 13. Бобилов В., Д. Радев, Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев. Влияние степента на засенчване на плоски слънчеви колектори върху топлинната им ефективност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 19–24, ISBN 1311-3321.
 14. Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 8-12, ISBN 1311-3321.
 15. Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
 16. Бобилов, В., Д. Радев, Ж. Колев, П. Златев, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Особености при газозахранване на консуматори по пръстеновиден контур. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 78-82, ISBN 1311-3321.
 17. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, П. Мушаков. Водоструен подгревател за утилизация на отпадна топлина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 18. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция. В: Сборник доклади „Топлотехника”, година 4, книга 2, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), Технически Университет – Варна, 2013, стр. 20 – 23, ISBN ISSN:1314-2550.
 19. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Изследване на слънчева термична инсталация с допълнителен енергиен източник термопомпа „вода-вода”. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 83-89, ISBN 1311-3321.
 20. В. Бобилов Я. Дочев, , Г. Генчев, П. Мушаков. Възможности за повишаване енергийната ефективност на лентова сушилня за каолин тип “Cibec.. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 21. В. Бобилов, Я. Дочев, Г. Генчев, П. Мушаков. Енергоефективни условия за промишлено съхранение на YSOCIANATE. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 22. Георгиев, Я., И.Илиев, Г. Генчев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване на топло- и масообменните процеси в контактен икономайзер с тристепенен активен пълнеж. В: НК РУ”А. Кънчев, Том 38, серия 5, Русе, 2001, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
 23. Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев, П. Мушаков. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Сборник доклади, т.2, Научна конференция ЕМФ, ТУ, 1996, ISBN 1310-9405.
 24. Дочев, Я., В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков Н. Гъжев. Критерии за ефективност на процесите в топлообменните апарати тип контактни топлообменници с активен пълнеж (КТАП) за утилизация на отпадна топлина. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 25. Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Избор и схеми на контактни топлообменници с активен пълнеж. В: НК на УХТ, том XLIX, Пловдив, Академично издателство на УХТ, 2003, стр. 440-445
 26. Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Върху възможността за внедряване на въздухоподгреватели на топлинни тръби за котел N 3(4) в ТЕЦ “Русе – Изток. В: НК на УХТ, Академично издателство на УХТ-Пловдив, Том XLIX, 2003, стр. 445-451
 27. Златев П., В. Бобилов, Д. Радев, Ж. Колев, П. Мушаков. Изследване процеса на поддържане температурния режим на пясъчни силози. В: НК на Русенски Университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 106-110, ISBN 1311-3321.
 28. Златев, П., Ж. Колев, В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Енергийно ефективна промишлена слънчева термична инсталация. В: Сборник доклади на Научна конференция ЕМФ 2013 – гр. Созопол, Енергомашиностроителен факултет, Технически Университет – София, том 1, София, 2013, стр. 322 – 326, ISBN ISSN:1314-5371.
 29. Илиев И, Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Понижаване температурата на изходящите газове на парогенератор П-62 в ТЕЦ “Марица-Изток-2”. В: Научна конференция на ТУ-София ЕМФ-2002, Созопол, 2002, ISBN 1310-9405.
 30. Илиев И., Дочев Я., Бобилов В., Генчев Г., Мушаков П. Възможност за повишаване температурата на нагрявания топлоносител в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Научна конференция ЕМФ`2001, Созопол, 2001, стр. 118-122, ISBN 1310-9405.
 31. Илиев И., С. Лазаров, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Използване на технология с топлинни тръби за заместващи въздухонагреватели в ТЕЦ”Марица изток-2”. В: ЕМФ`2007 с международно участие, 16-18.09.2007 Созопол, Сборник доклади I том, София, 2007, стр. 83-90, ISBN 1310-9405.
 32. Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Ефективност на инсталацията с топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ”Марица изток-2". В: НК на Русенски университет, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
 33. Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Изследване на корозионната устойчивост на топлообменник с топлинни тръби.. В: . НК на Русенски университет, Русе, Том 41, серия 1.2, 2004, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
 34. Илиев И.,Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Ефективност на инсталация на топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ "Марица Изток-2". В: НК на РУ, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 249-252, ISBN 1311-3321.
 35. Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 36. Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Методика за определяне топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 101-105, ISBN 1311-3321.
 37. Мушаков П. Експериментално определяне скоростта на охлаждане в нискотемпературна камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2015
 38. Мушаков П., В. Бобилов, Г. Генчев, Ж. Колев. Определяне на хладилният коефициент и ексергийния к.п.д. на компресорна хладилната машина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 58–62, ISBN 311-3321.
 39. Мушаков Пл.,. Методика за непряко определяне на студопроизводството на нискотемпературна хладилна машина. В: НК, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 40. Мушаков, Пл., В. Бобилов, П. Златев, Ж. Колев. Физически модел на експериментална нискотемпературна двустъпална хладила камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 57-60, ISBN 1311-3321.
 41. Мушаков, Пл., Желева Ив.,Георгиев Ив. Моделиране и изследване на температурата в камерата с двустъпална хладилна машина. В: НК на Русенски Университет "А. Кънчев", Русе, 2014
 42. П. Мушаков, В. Бобилов, Г. Генчев. Някои особености при избора на въздушен кондензатор за ниско температурна хладилна камера. В: НК на Русенски университет,, Русе, 2007
 43. П. Мушаков, Я. Дочев, Г. Генчев. Избор на алтернативен хладилен агент за нискотемпературна хладилна инсталация. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006
 44. Петров, В. П., П Мушаков, Я Дочев. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански стоки. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция – 2006, Научна конференция на Русенски Университет „, 2006, стр. стр.77, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Илиев И., В. Бобилов, В. Камбурова, Ж. Колев, П. Златев, П. Мушаков. Сборник задачи по топлообмен и топлообменни апарати. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 200, ISBN 978-619-7135-07-7.
 2. Илиев И., В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков, Ж. Колев. Ръководство за упражнения по топлотехника. Русе, Печатница - ЕТ „НИКИ – Ивайло Начев”, 2011, стр. 154, ISBN 978-954-91147-8-2.