Списък на публикациите

статии

 1. Камбуров, П. Presenting the Multimedia Package ‘English for Computing’.// IATEFL ESP SIG Newsletter, 1997, No March, 1997
доклади
 1. Kamburov P., S. Rouve, S. Navassardian. ‘Professor Word’ – a Multimedia Lexicon: Concordancing and Beyond. IN: 'Multimedia CALL: Theory and Practice', edited by Keith Cameron, Exeter, Elm Bank Publications, 1998, pp. 229 - 238, ISBN 0_950295_9_4.
 2. Kamburov, P. Interviews as a Starting Point in FL Textbook Writing. IN: Third Conference of TEMPUS JEP 07604, May 2000, Voneshta Voda, Voneshta Voda, 2000
 3. Kamburov, P. Reflecting on Some Guiding Principles behind Multimedia Designing. IN: Proceedings of the International Conference on Multimedia and Language Learning of TEMPUS JEP 9349, Ruse, Avangard Print Ltd, 1998, pp. 83-86, ISBN 954-9548-04-X.
 4. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново, Ивис, 2014, стр. 75-82, ISBN 978-954-2968-77-1.
 5. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2013
 6. Камбуров П., А. Григорова, Л. Славянова. Методика за разработване и използване на компютърни програми за чуждоезиково обучение. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 7. Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
 8. Камбуров П., М. Габровска и др. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "А. Кънчев" до въвеждането на езиков семестър. В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 9. Камбуров П., М. Иванова, С. Цветанова. Комплекс от компютърни програми при онтензивното обучение по английски език. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 10. Камбуров П., Т. Караиванова и др. Интензивен езиков семестър – нова форма на обучение във ВТУ "А. Кънчев". В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 11. Камбуров, П. Обучението по чужд език и новите технологии. IN: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, В. Търново, Ивис, 2010, ISBN 978-954-8387-87-3.
 12. Камбуров, П. Представяне комплект учебни материали “GET REAL Lingua” за брокери на недвижими имоти. В: „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Варна, Наука и икономика, 2009, ISBN 978-954-21-0425-4.
 13. Камбуров, П. Представяне на проект GET REAL по Програма Леонардо - предизвикателства и реализация. В: Научна конференция на РУ и СУ ’08, Научни трудове том 47, серия 6.2, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN 1311-3321.
 14. Камбуров, П. Reflections on English Exam Grammar Sections. IN: Юбилейна международна научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, том 44, Русе, 2005, pp. 279-283, ISBN 1311-3321.
 15. Камбуров, П. Thematic Range and Topic Overlapping in Modern Textbooks of English. IN: Юбилейната научна сесия на РУ, октомври 1999, Русе, 1999
 16. Камбуров, П. A Study of Exercise Diversity in EFL Materials; Textbooks v/s Multimedia. IN: Proceedings of the Second International Conference of TEMPUS JEP 07604, Варна, 1997
 17. Камбуров, П. A study of grammar material sequencing in modern coursebooks. IN: First IATEFL Congress in Bulgaria., Sofia, 1992
 18. Камбуров, П. Чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 19. Камбуров, П. Авторска система на базата на чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 20. Камбуров, П. Съпоставителен анализ на словообразувателните суфикси "-ful" и "-less" в английски език. В: Четвърта национална младежка школа в гр. Пловдив, 1987 г., гр. Пловдив, 1987
учебници
 1. Anthony Grice, Pencho Kamburov, Milena Popova, Sevda Tsvetanova. English for Industrial Design (An English Course for designers). Rousse, Avanguard Print, 2001, pp. 100, ISBN 978-954-712-405-9.
 2. Kamburov P., M. Ivanova, A. Grice, D. Jones. English for Tourism - From the Big Idea to the Final Report. Ruse, Avangard print Ltd, 2001, pp. 170, ISBN 954-712-116-2.
 3. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Въвеждащ курс по български език за чужденци - учебник и DVD. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 194, ISBN 9 789543 370634.
 4. Камбуров, П. General English - Intermediate Level. Габрово, Alma Mater International 2000, 2001, pp. 127, ISBN 954 9577 47-3.
учебни пособия
 1. Kamburov P., A. Spassova et al. Lexicon - trilingual real estate dictionary on CD. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 780956 101518.
 2. Камбуров П. Технически английски език за специалност КСТ. РУ, Уеб-базирано пособие, 2013, ISBN 11111111.
 3. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Български за брокери на недвижими имоти - интерактивно мултимедийно пособие в DVD формат. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 789547 124301.
 4. Камбуров, П. Английски език за докторанти. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-450-9.
 5. Камбуров, П. English for Academic Purposes. Русе, Печатна база при РУ, 2002, pp. 158, ISBN 954-712-160-X.
 6. Камбуров, П. An English Course for Local Government Administrative Staff, Pre-Intermediate Level with a Quick Start Guide. Русе, Авангард Принт ООД, 2000, pp. 77, ISBN 954-712-086-7.
 7. Камбуров, П. A Specialized English Course for Public Administration, Intermediate and Upper-Intermediate Level. Русе, Авангард принт ООД, 2000, pp. 99, ISBN 954-712-087-5.
други трудове
 1. Камбуров П., М. Расъл. Типични грешки, допускани от българи изучаващи английски език, при употребата на миналите времена. Статия, подадена към списание Чуждоезиково обучение, 1989 г., статия, 1989