Списък на публикациите

монографии

 1. Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.
статии
 1. Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl. Оxy-carbonitration in vacuum of High-Strenght Ferrito-Perlite Cast Iron GGG 50.// Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”,, 2009, No Vol. 14, pp. 97-103
 2. Danev, P., D.D.Gospodinov. Influence of cooling medium and cooling conditions on hardness and distortions after steel quenching.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2016, No 11 (3-4), pp. 162-173, ISSN 1741-8410. (SJR rank: 0.244 /2015, Scopus)
 3. Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and Characterization, Advances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, pp. DOI: 10.1520/MPC2013, ISSN 2165-3992. (SJR rank: 0.123 /2014, http://www.scimagojr.com)
 4. M.P. Nikolova, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011, http://www.scimagojr.com)
 5. Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Structure, Mechanical and Tribological Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized 42CrMo4 Steel.// Journal of Materials Science and Technology, 2013, No Vol. 21, №2, pp. 84-96
 6. Данев П. С., M. П. Николова. Вакуумно оксикарбонитриране на сплави на желязна основа легирани с карбидо- и нитридообразуващи елементи – Част 1.// Mашиностроение и машинознание 13; год.VI, 2011, брой 1, стр. 27-31, ISSN 1312-8612.
 7. Данев П., M. Николова. Вакуумно оксикарбонитриране на сплави на желязна основа легирани с карбидо- и нитридообразуващи елементи – Част 2.// Mашиностроение и машинознание 13; год.VI, 2011, брой 1, стр. 32-35, ISSN 1312-8612.
 8. Данев П., В. Стоянов, С. Стойков. Възстановяване на детайлите от бутало-цилиндровата група по координирани технологични маршрути.// “Селскостопанска техника”, год ХХVІ, 1989, брой 6, стр. 53-58
 9. Данев, П. Оксикарбонитриране на конструкционни стомани във вакуум.// Известия на Съюза на учените, 2004, брой 5, стр. 11-14
 10. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерна среда за повърхностно закаляване.// Известия на съюза на учените, Русе, 1/2000, сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 15-19
 11. Данев, Пл., Кр. Кръстев, Д. Господинов. Относно материала и формата на пробното тяло за определяне на охлаждащата способност на флуиди за закаляване.// “Fundamental Sciences and Applications'', Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, 2009, брой 14
 12. Калев В., П. Данев. Върху ефекта на вторична твърдост при отгряване на железни електролитни покрития.// Известия на съюза на учените Русе, 1999, брой 1, стр. 9-11
 13. Николов Д., М. Николова, Пл. Данев, Ив. Дермеджиев. Нов поглед върху термичното обработване на инструментални стомани преди и след азотиране и оксикарбонитриране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой книга 2, 21, стр. 15-18, ISSN 1312-8612.
 14. Николова М., В. Захариева, П. Данев, И. Дерменджиев. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА PVD-ОБРАБОТЕНА И ВАКУУМНО ОКСИ-КАРБОНИТРИРАНА ИНСТРУMЕНТАЛНА СТОМАНА.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 47-52, ISSN 1312-8612.
 15. Стоянов В., П. Данев. Почистване на метални детайли и изделия в разтопени основи и соли.// “Селскостопанска техника”, год ХХV, 1988, брой 2, стр. 77-82
доклади
 1. Danev P., R. Radeva. The Cooling Ability of Vacuum Oils,. IN: IFHTSE, Dubrovnik-Cavtat, Croatia, 2001, pp. 139-145
 2. Danev P., R. Radeva. PC Integrated Instalation for Studyng of the Cooling Ability of Fluids for Hardening at Lowered Pressure (Vacuum). IN: IFHTSE, Dubrovnik-Cavtat, Croatia,, 2001, pp. 53-57
 3. Danev P.S., R. Radeva. Features of hardening in vacuum. IN: , 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Gliwice-Rydzyna, 1999, pp. 115-119
 4. Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
 5. Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl, Nikolov D. R.,. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part I. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
 6. Danev Pl. S., Nikolova M. Pl, Balcheva M., Nikolov D. R. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part II. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
 7. Danev, P., D. Gospodinov. Crystal structure and phase composition of an inhomogeneous ε-oxycarbonitride phase with small thickness in fe-c alloys. IN: The 8-th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj-Napoca – Romania, 2007
 8. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Methods and a unit for nitriding, carbonitriding and oxycarbonitriding in vacuum. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 9. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Vacuum oxycarbonitriding of articles of X12 tool steel. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 10. Danev, P.S. Approaches and criteria for determining the cooling ability of media for hardening. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Gliwice-Rydzyna, 1999, pp. 111-115
 11. Gospodinov D., P. Danev. About some features in vacuum oil quenching. IN: Proceedings of the 21th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Ostrava, Tenger Ltd, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 12. Kalev V., P. Danev, V. Stoyanov. Microhardness of iron coatings obtained in a chloride elecrolite with additives of triethanolamine. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 273-277
 13. Krastev, K., D. Gospodinov, P. Danev. Cooling Modeling and Simulation of Rotary Symmetric Steel Parts During Quenching. IN: 19th International Conference on Metallurgy and Materials, METAL’2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 2010
 14. Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Chemical and Phase Composition of Vacuum Oxy-nitrocarburized Pure Iron, Carbon and Low Alloyed Steels. IN: Recent Researchies in Engineering and Automatic Control - ECME'11, Spain, Tenerife, Puerto De La Cruz, 2011, pp. 186-191, ISBN 978-1-61804-057-2.
 15. Nikolova M., Pl. Danev, Iv. Dermendzhiev. Microtructure and Hardness of Vacuum Oxynitrocarborized Electrolytic Iron. IN: 19 Int. Metal. Conference Metal 2010, Check Republic, Roznov pod Radhostem,, SRJ Rank 0,119 (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100376111&tip=sid&clean=0), 2010, pp. 148 - 152
 16. Nikolova M.P., P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburizition of Ultra-Fine Electrolytic Iron. IN: Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), Italy, Lake Como, 2011, pp. 2447–2452, ISBN doi:10.1016/j.pro.
 17. Господинов Д., Кр. Кръстев, Пл. Данев. Относно метода “къпане” при закаляване на стомани. В: РУ “Ан. Кънчев” Научни трудове, т. 49, серия 2., Русе, 2010
 18. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на маслата МЗ-22 и МЗ-32. В: НК 60 години съюз на учените в България, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 19. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване ВМ1. В: Научна конференция РУ-СУ’03, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 20. Господинов Д., Р. Радева, П. Данев. Особености при охлаждане във вакуумно масло за закаляване Durixol-H444. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
 21. Господинов, Д., П. Данев. Вана за закаляване с възможност за регулиране на охлаждането в нея. В: АМТЕХ’2005, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 22. Данев П., А. Стефанова. Охлаждаща среда за термична обработка незамърсяваща околната среда. В: Втора научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, ЕКО – Русе`90, Русе, 1990
 23. Данев П., В. Дочев и др. Относно принципите и технологичните схеми за получаване на рабицови и оградни мрежи. В: НК АМТЕСН `95, Русе, 1995, стр. 21-30
 24. Данев П., В. Стоянов. Почистване на окисите на термообработени изделия в нискотемпературни стопилки на основи и соли. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
 25. Данев П., В. Яков и др. Моделиране на процеса пожелезняване във връзка с автоматизацията му. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
 26. Данев П., И. Кожухаров и др. Режим и уредба за непрекъснато осигуряване на месингова лента. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 27. Данев П., И. Михайлов. Термично обработване и свойства на мартензитно-стареещи стомани. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 82-86
 28. Данев П., И. Михайлов. Закаляване на конструкционни стомани в полимерни водни разтвори. В: Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ-89, с. Дюни, 1989
 29. Данев П., И. Михайлов. Уредба за определяне охлаждащата способност на среди за закаляване. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1987
 30. Данев П., И. Михайлов. Охлаждаща способност на водни разтвори на полиетиленов окис с добавка на натриева основа. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
 31. Данев П., И. Михайлов. Твърдост на изделия от стомана 40Х 12ХН3А и 18ХГТ при обемно закаляване в полимерна охлаждаща среда. В: ЮНС на ВМЕИ, Габрово, 1987
 32. Данев П., Л. Тончев. Относно достоверността на критериите за определяне на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Национален конгрес по “Металознание и термично обработване”,, Варна, 1991, стр. 270-275
 33. Данев П., М. Балчева, Н. Колев. Структура на анодно окисно покритие формирано върху бутална сплав AlSi12. В: Научна сесия, Сливен `94, Сливен, 1994
 34. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Възможности на твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русенски университет, 2010, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.
 35. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Активиращи добавки при твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 39 – 43, ISBN 1311-3321.
 36. Данев П., Н. Колев, М. Балчева. Получаване и микроструктура на анодно окисно покритие формирано върху бутала. В: MOTAUTO `98, София, 1998, стр. 111-116
 37. Данев П., Николова М. Уякчаващо термично обработване след оксикарбонитриране на стомана 40Х. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, Том 46, серия 1, Русе, 2007, стр. 184-188
 38. Данев П., П. Копчев. Водные среды на основе полимеров для закалки металлов и сплавов. В: Международный семинар “Полимеры в машиностроении ФЭНТО, Варна, 1988
 39. Данев П., П. Копчев и др. Трайност на полимерни среди за закаляване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 40. Данев П., Р. Радева. Топлообмен при охлаждане във вакуумна уредба между нагрято пробно тяло течна среда за закаляване и остатъчната атмосфера. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 41. Данев П., Р. Радева. Обосноваване на дълбочината на вакуума при изследване охлаждащата способност на масла за закаляване. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 42. Данев П., Р. Радева. Относно методиката за определяне на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, сер.2, Русе, 1999, стр. 44-57
 43. Данев П., С. Данева. Уредба за определяне на охлаждащата способност на среди при душево охлаждане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер. 2,, Русе, 1994, стр. 93-99
 44. Данев П., Т. Данева,. Price of heat treatment of metal products carried outat small enterprises. IN: Трудове на научната сесия на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2002
 45. Данев, П. Желязосъдържащи фази в алуминиеви бутални сплави. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 45, сер. 2.2, Русе, 2006, стр. 8-13
 46. Данев, П. Оксикарбонитриране на мартензитно-стареещи сплави. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 2,, Русе, 2005, стр. 86-91
 47. Данев, П. Оксикарбонитриране във вакуум на стомана 40Х. В: НК 60 години СУБ, Русе, 2004, стр. 11-14
 48. Данев, П. Уредба и технология за вакуумно азотиране, карбонитриране и оксикарбонитриране. В: НК 60 години СУБ, Русе, 2004
 49. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерни водни разтвори при душево закаляване, І-ва част. В: НТК, ТУ Габрово, Габрово, 2001, стр. 88-92
 50. Данев, П. Една възможност за отстраняване на карбидната нееднородност на стомани от групата на Х12. В: АМТЕСН 2001, том 1, Созопол, 2001, стр. 34-40
 51. Данев, П. Влияние на въртенето на детайла върху охлаждането при душево закаляване. В: Годишник на ТУ-Варна, Варна, 2001, стр. 75-79
 52. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерни водни разтвори при душево закаляване, ІІ-ра част. В: НТК, ТУ Габрово, Габрово, 2001, стр. 92-97
 53. Данев, П. Критерии за оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”,том 37, сер.2, Русе, 1999, стр. 57-67
 54. Данев, П. Върху един модел и вана за създаване на движение на маслото при закаляване във вакуум. В: ЮНК, Сливен, `97, Сливен, 1997, стр. 107-113
 55. Данев, П. Върху някои особености на закаляването във вакуум. В: ЮНС, ТУ Варна, Варна, 1997
 56. Данев, П. Възможности за интензифициране на топлообмена при закаляване във вакуум. В: ЮНС, ТУ Варна, Варна, 1997
 57. Данев, П. Охлаждаща способност на масла при понижено налягане. В: ЮНК, Сливен `97, Сливен, 1997, стр. 101-107
 58. Данев, П. Относно избора на пробното тяло за определяне на охлаждащата способност на среди при душево охлаждане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер. 2, Русе, 1994, стр. 99-105
 59. Данев, П. Уредба за определяне на охлаждащата способност на масла при понижено налягане. В: Научна сесия на ТУ Сливен `94, том ІІ, Русе, 1994, стр. 131-136
 60. Данев, П. Използване на водни разтвори и емулсии за замяна на маслата за закаляване на стоманени изделия. В: Втора научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, ЕКО – Русе `90, Русе, 1990
 61. Данев, П. Охлаждаща способност на водни разтвори на съполимер на акрилова киселина и акриламид. В: НС `89 “Наука, обучение, производство”, Русе, 1989
 62. Данев, П. Върху един критерий за сравнителна оценка на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: НС `89 “Наука, обучение, производство”, Русе, 1989
 63. Данев, П. Изследване охлаждащата способност на полимерна среда на базата на ПЕ73 и триетаноламин. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 64. Данев, П. Възможности за замяна на маслата за закаляване на изделия с незамърсяващи околната среда водни разтвори на полимери. В: Първа научна конференция “Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област”, Русе, 1988
 65. Данев, П. Възстановяване на уплътнителната повърхност на бутала от автотракторна и селскостопанска техника. В: Трудове на ВТУ “А. Кънчев”,том ХХVІІІ, сер. 1,, Русе, 1986
 66. Данев, П. Охлаждаща способност на среди за закаляване на стомани на базата на олигомера на полиетиленовия окис. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1985
 67. Данев, П. Изследване сцеплението на желязно покритие нанесено върху алуминиеви бутални сплави. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
 68. Данев, П., и др. Система за регистриране и обработване на кривите на охлаждащите среди за закаляване. В: Научна конференция на СУБ – Русе и МТФ при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 29-34
 69. Данев, П., Д. Господинов. Възможност за подобряване на охлаждащата способност на продължително използвани масла за закаляване. В: 25 Юбилейна научна конференция МТФ 2007, Созопол, 2007
 70. Дочев Я., Д. Русев, П. Данев. Математическая модуль и численные результаты исследования теплового состояния при восстановления поршней двигателей. В: Трета международна конференция по диференциални уравнения и приложението им, Русе, 1985
 71. Калев В., П. Данев и др. Влияние на микродобавки от триетаноламин върху изменението на структурата и микротвърдостта на железни покрития след отгряване във вакуум. В: Втори международен научно- технически конгрес “Машиностроителни технологии `99, София, 1999, стр. 5-7
 72. Калев В., П. Данев, В. Стоянов. Структурни изменения настъпващи в желязно електролитно покритие след отгряване. В: НТК “Надежност-Ремонт-Експлоатация” Русе, Русе, 1998
 73. Костовска Ж., Ив. Михайлов, П. Данев и др. Охлаждаща способност на среди за закаляване с растителен или животински произход. В: Трети международен конгрес “Машиностроителни технологии `01”, София, 2001, стр. 367-369
 74. Матеев Б., П. Данев. Относно измерването на температури с термоелемент при високочестотно нагряване. В: Научни трудове ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер.2, Русе, 1994, стр. 320-327
 75. Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
 76. Михайлов И., П. Данев. Приложение на вакуумното термично обработване в химическото машиностроене. В: Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ-89, с. Дюни, 1989
 77. Михайлов И., П. Данев. Вакуумното термообработване – екологично изгоден процес. В: Първа научна конференция “Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област”, Русе, 1988
 78. Михайлов И., П. Данев. Термично обработване на инструменти в промишлена вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 79. Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Състав и структура на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 1. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
 80. Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Механични и трибологични свойства на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 2. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
 81. П. Данев, Н. Фердинандов. Вакуумно оксикарбонитриране на твърди наварени слоеве с електроди ESAB.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, том 1, Созопол, 2007, стр. 177-183
 82. П. Данев, Н. Фердинандов. Повърхностно уякчаване с ТВЧ на твърди наварени слоеве.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, Созопол, 2007, стр. 171-177
 83. П.Данев,Борис Борисов и др. Разработване на компютърна система за регистриране на кривите на охлаждане на течни среди за закаляване и изследване на подходите за математическа обработка.. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”,, 2001
 84. Радева Р., Д. Господинов, П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване Durixol H222. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
 85. Радева Р., П. Данев. Избор на пробно тяло и определяне на обема на маслото за закаляване при изследване на охлаждащата му способност във вакуум. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 86. Стойков С., Е. Маринов, П. Данев и др. Хромови покрития на бутала. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 87. Стойков С., П. Данев. Изследване окислително-възстановителния потенциал на хлоридни електролити за пожелезняване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХVІ, сер. 3, Русе, 1984
 88. Стойков С., П. Данев. Физико-механични характеристики на някои алуминиеви сплави за бутала от двигатели с вътрешно горене подлежащи на ремонт. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1981
 89. Стойков С., П. Данев. Влияние на ултразвуковите трептения при възстановяване на бутала чрез заливане с течен метал. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1981
 90. Стойков С., П. Данев. Изследване износването на бутала от автомобилни двигатели във връзка с възстановяването и повторната им употреба. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХІІІ, сер. 3, Русе, 1981
 91. Стойков С., П. Данев. Двуфазно отлагане на желязо в отделни електролити. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХІ, сер. 5, Русе, 1979
 92. Стойков С., П. Данев и др. Антифрикционни железни покрития за бутала. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 93. Стойков С., П. Данев и др. Новые методы и технологические решения автоматизации электрического железнения. В: , НТК стран СЭВ и СФРЮ “Ремдеталь”, Киев, 1983
 94. Стойков С., П. Данев и др. Комплексное восстановление цилиндропоршкевой группы двигателей. В: НТК стран СЭВ и СФРЮ “Ремдеталь”, Киев, 1983
 95. Стойков С., П. Данев и др. Подготовка на алуминиево-силициеви сплави преди отлагане на хромови и железни покрития. В: НТК по галванотехника “Галвано `82”, Русе, 1982
 96. Стоянов В., П. Данев. Регенериране на електролити за твърдо хромиране замърсени с желязо. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 50-54
 97. Стоянов В., П. Данев и др.,. Изследване формирането на интерметални съединения в желязокалаени покрития. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 129-133
 98. Стоянов В., П. Данев, В. Калев. Влияние на нагряването върху структурата и свойствата на покритията от електролитно желязо получено от хлориден електролит с ТЕА като добавка. В: Национален конгрес “Машиностроителни технологии `97”, 17-19.09., София, 1997, стр. 33-44
учебници
 1. Данев, П. Термично обработване на металите. Русе, Печатна база при РУ "А. Кънчев", 2008, стр. 199, ISBN 978-954-712-400-4.
учебни пособия
 1. Данев П., Д. Господинов, М. Николова. Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите". Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 77, ISBN 978-954-712-401-1.
 2. Данев П., Д. Господинов, Р. Радев, Р. Радевa. Термична обработка на материалите. web базирано учебно пособие, -, 2004, ISBN -.
книги
 1. Данев П., Д. Алексиева-Данева. Термичното обработване-история, магия, изкуство, призвание и много любов. Русе, Студио колор, 2009, стр. 108, ISBN 978-954-337-073-3.