Списък на публикациите

монографии

  1. Дончева, Ю. Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативно. Русенски университет, Примакс, 2017, стр. 64-71, ISBN 978-619-7242-31-7.
студии
  1. Василева В. Р. Златева Д. Алипиева П. Чернева К. Тодорова. Проектно-ориентираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес във ВУЗ В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране ак. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
статии
  1. Чернева П. Столарското училище - признание за значението на гр. Русе в индустриалното развитие на България (Исторически преглед на "Държавното практическо столарско училище" от 1895 до 1939 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой Т. XVII, стр. 149-161, ISSN 1312-0980.
  2. Чернева, П. Средното механо-електрическо училище – първият голям принос на РТИК за развитието на професионалното образование в Русе.// Алманах за историята на Русе - Под печат, 2019, брой XIX
  3. Чернева, П. Приносът на Земеделското училище в "Образцов чифлик" за развитието на модерното селско стопанство в България до Втората световна война..// Алманах за историята на Русе, 2018, брой XVIII, стр. 99-112, ISSN 1312-0980.
доклади
  1. Чернева П. Детските градини в Русе в периода между двете световни войни.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 57, серия 6.2., Печатна база при Русенския университет, 2018, стр. 110-115, ISBN 1311 - 3321.
  2. Чернева, П. Начало на морското образование в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, серия 6.2., Печатна база при Русенския университет, 2017, стр. 80-85, ISBN 1311 - 3321.
  3. Чернева, П. Развитие на килийното училище и ролята на даскалите в гр. Русе. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.2., Печатна база при Русенския университет, 2016, стр. 126 - 130, ISBN 1311-3321.