Списък на публикациите

монографии

 1. Пометкова Я. И. Изречения с усложнена семантична структура в българския език. Русе, ЛЕНИ-АН, 2012, стр. 218, ISBN 978-954-8190-94-7.
 2. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствени и определителни отношения в съвременния български език (подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не). Русе, Лени - Ан, 2003, стр. 228, ISBN 954-8190-22-2.
студии
 1. Пометкова, Я. Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализациите. -В:Форум „Българска граматика.Т.2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015.. В.Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 113 – 126, ISBN 978-619-208-073-0.
статии
 1. Пометкова, Я. Катедра български език, литература и изкуство – 50 години утвърждаване и възход.// Арнаудов сборник. Том 10, 2018, брой 10, стр. 147 - 156, ISSN 978-619-7058-64-2.
 2. Пометкова, Я. Номинация на уреди за бита в съвременния български език.// Арнаудов сборник, 2017, брой Том 9, стр. 379 - 388, ISSN 978-619-7058-49-9.
 3. Пометкова, Я. Международна дейност на Катедрата по български език, литература и изкуство.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 80 - 95, ISSN 978-954-712-735-7.
 4. Пометкова, Я. Синонимни конструкции за обусловеност (причина и цел) в българския език.// Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски". Книга Х, в чест на проф. д-р Иван Недев по случай 80 години от рождението му. Силистра. Изд. център на Русенския университет., 2017, брой Х, стр. 43 - 51, ISSN 1313-7395.
 5. Пометкова, Я. Репрезентация на каузални отношения за отстъпване в българското изречение.// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Унив. изд., 2017, брой 1, стр. 165 - 174, ISSN 978-619-208-123-2.
 6. Пометкова, Я. Ново дефиниране на понятието дума.// Сб. Българският език и ние. Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д- Руси Русев. Русе, 2016, брой 1, стр. 109 - 115, ISSN 978-954-712-696-1.
 7. Пометкова, Я. Пунктуация на подчинените подложни да-изречения.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 352 - 356, ISSN 978-619-7058-33-8.
 8. Пометкова, Я. Д. В о ј в о д и ћ. Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима.// Съпоставително езикознание, 2014, брой 2, стр. 77 - 81, ISSN 0204-8701.
 9. Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към каузативни глаголи.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 478 – 483, ISSN 978-954-8190-57-2.
 10. Пометкова, Я. Усложняване семантичната структура на българското просто изречение.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 360 – 364, ISSN 10:954-8190-49-4.
 11. Пометкова, Я. Граматически характеристи на вторичнопредикативните структури в съвременния български език.// Наследие академика В.И.Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи, исследования,материалы), 2006, брой 1, стр. 211 – 220, ISSN 5-9669-0199-6.
 12. Пометкова, Я. Специфика на конструкциите с отглаголно съществително име във функцията на подлог в научната реч.// Сборник Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей, 2006, брой 1, стр. 276 – 284, ISSN 10: 954-524-556-5.
 13. Пометкова, Я. Синонимия на вторичнопредикативни конструкции в българския книжовен език (подчинени изречения и конструкции с деепричастия и с отглаголно съществително име на-не).// Научни трудове на РУ. Том 41, серия 7.1. Сборник, посветен на 10-годишнината от създаването на Педагогическия факултет (1994 г. – 2004 г.), 2004, брой 1, стр. 94 – 102, ISSN 1311-3321.
 14. Пометкова, Я. Мизийски и балкански езикови особености в говора на с. Бъзовец, Русенско.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 332 – 337, ISSN 954-8190-31-1.
 15. Пометкова, Я. По-голяма взискателност при съставянето на учебни помагала по български език за началното училище.// “Начално образование”, ХLІІ, 2002, брой 1, стр. 21 – 30, ISSN 0204-4951.
 16. Пометкова, Я. Интелектуализация на езика в областта на синтаксиса..// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 176 – 179, ISSN 954-8190-18-4.
 17. Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с номинализации и адвербиализации и установяване на синонимни отношения.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 113 - 117, ISSN 978-954-712-735-7.
 18. Пометкова, Я. Катедрата по български език, литература и изкуство носител на НАГРАДА РУСЕ 2017.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 7 - 21, ISSN 978-954-712-735-7.
 19. Пометкова, Я. Отглаголните съществителни имена в българския език – развой и употреба.// – В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга V. Изд. РУ., 2013, брой 5, стр. 75-83, ISSN ISSN 1313-7395.
 20. Пометкова, Я. Унификация и дублетност на някои пунктуационни правила в Официален правописен речник на българския език.// - В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, 2013, брой 1, стр. 36 - 45, ISSN 978-619-7071-30-6.
 21. Пометкова, Я. Асиметрия на простото изречение..// Езикът е съдба. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова., 2013, брой 1, стр. 81 - 87, ISSN 978-954-07-3544-3.
 22. Пометкова, Я. Именни изречения с отглаголно съществително име на -не.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 441 – 446, ISSN 978-954-8190-76-3.
 23. Пометкова, Я. Функция девербативов в болгарском языке и их изучение.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей / Отв. ред. Н.А.Тупикова, 2010, брой 1, стр. 181 - 191, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 24. Пометкова, Я. Говор (Фонетични особености; Морфологични особености; Синтактични особености; Текстове – илюстрация на диалектните особености.// Бъзовец. Селищно проучване, 2004, брой 1, стр. 229 – 245; 253 – 254, ISSN 954-8190-41-9.
 25. Пометкова, Я. И. Център и периферия на зависимия таксис в българския език.// Сборник научных статей к 60-летию профессора В. И. Супруна “У чистого источника родного языка”, 2008, брой 1, стр. 49 – 56, ISSN 978-5-9935-0046-1.
 26. Пометкова, Я. И. Мизийское и балканское влияние в говоре села Бызовец(Русенский регион).// Сборник научных статей к 60-летию профессора Р. И. Кудряшовой “Путь к родному слову”, 2006, брой 1, стр. 121 – 130, ISSN 5-88234-864-1.
 27. Я. Пометкова (съавт.). Разкриване и ръководство на специалност „Български език и история”, на магистърски и докторски програми към Катедрата.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 66 - 73, ISSN 978-954-712-735-7.
доклади
 1. Pometkova, Y. ANALYTICAL WORD COMBINATIONS, CONSISTING OF VERB AND VERBAL NOUN ENDING IN -NE IN BULGARIAN. IN: Scientifical papers agriculture. XXXІХ. Partea а ІІ – а, Timişoara, Agroprint, 2007, pp. 631 – 636, ISBN 1221-5279.
 2. Гачевска, В. , Я. Пометкова. Лингвометодически аспект на работата върху математически текст в началния етап на обучението по математика на чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 10, Филологии, В. Търново, ВВОВУ "В. Левски", 1988, стр. 408 - 413
 3. Пометкова Я. Синтактични средства за интелектуализация на езика и обучението по български език. В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция Бургас, 2012 г., В. Търново, ИК "Знак'94", 2012, стр. 373 - 383, ISBN 978-954-8305-24-2.
 4. Пометкова Я. Изучаване на прилагателното име в часовете по български език в началното училище. В: Научни трудове на РУ, т. 51, серия 6.3, Русе, 2012, стр. 69-73, ISBN 1311 - 3321.
 5. Пометкова, Я. Графика и правопис на повестта „Кнезъ Иванъ Кулинъ“ от Змей Горянин. В: Научни трудове на РУ, Русе, Унив. изд-во, 2015, ISBN 1311-3321.
 6. Пометкова, Я. Активна употреба на девербативи в един необичаен контекст. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”. Том 53, серия 6.3, Русе, Издателски център към русенския университет, 2014, стр. 43 - 50, ISBN 1311-3321.
 7. Пометкова, Я. Терминът усложнено просто изречение в граматичната литература. В: Научни трудове на РУ. Том 47, серия 5.3, Русе, РУ, 2008, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 8. Пометкова, Я. Съчетание от глагол и отглаголно съществително име на -не в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 46, серия 7, Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 64 – 68, ISBN 1311-3321.
 9. Пометкова, Я. Вметнати деепричастни конструкции в българския език. В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ, Силистра, ТИБО, 2007, стр. 232 – 236, ISBN 954 759 184-3.
 10. Пометкова, Я. Отглаголното съществително име във функцията на подлог в българското изречение. В: Известия на Научния център “Свети Дазий Доростолски”. Книга І. Международна научна конференция, 1 – 3 септември 2006 г., посветена на 1900 години град Силистра, Силистра, RITT bg, 2006, стр. 129 – 136, ISBN 10: 954-759-146-0.
 11. Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към модусни глаголи. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 45, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 36 – 42, ISBN 1311-3321.
 12. Пометкова, Я. Адвербиализация на изречения в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 44, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 16 – 21, ISBN 1311-3321.
 13. Пометкова, Я. Синонимия симметричных и асимметричных предикативных структур в современном болгарском литературном языке. В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Международной научной конференции г. Волгоград, 24 – 27 апреля 2005г.), Волгоград, Русия, ВолГУ, 2005, стр. 149 – 157, ISBN 5-9669-0022-1.
 14. Пометкова, Я. Адвербиализациите и номинализациите като компоненти на таксиса. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 41, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 21 – 26, ISBN 1311-3321.
 15. Пометкова, Я. Установяването на морфологични норми в българския книжовен език и езикът на Алеко Константинов. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 40, серия 10.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 47 – 52, ISBN 1311-3321.
 16. Пометкова, Я. Асиметрични предикативни структури в българския книжовен език. В: Научни трудове на Шуменския университет “Епископ К. Преславски”, Педагогически колеж – Добрич. Том ІІІ, Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", 2003, стр. 32 – 36, ISBN 1312-2347.
 17. Пометкова, Я. Правописни и стилистични грешки в учебно-помощната литература по математика за началното училище. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. Том 38, серия 6. Педагогика и обществознание, Русе, РУ "А. Кънчев", 2001, стр. 110 – 116, ISBN 1311-3321.
 18. Пометкова, Я. По-голяма прецизност при съставянето на учебни помагала по български език за началното училище. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. Том 38, серия 6. Педагогика и обществознание, Русе, РУ "А. Кънчев", 2001, стр. 116 – 123, ISBN 1311-3321.
 19. Пометкова, Я. Лексикални (семантични) и структурни ограничения на синонимните отношения между подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не. В: Арнаудов сборник. Том 1, Русе, Лени - Ан, 2000, стр. 176 – 179, ISBN 954-8190-141.
 20. Пометкова, Я. Синтактична синонимия на обособени части и подчинени изречения в творчеството на Д. Маринов. В: Научни четения по случай 150-год. от рожд. на Д.Маринов, Русе, 1999
 21. Пометкова, Я. Синонимни изразни средства в творчеството на Д. Маринов.. В: Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени-Ан, 1999, стр. 69 – 74, ISBN 954-8190-07-9.
 22. Пометкова, Я. Стилистична функция на синтактичните конструкции с отглаголно съществително име на -не в научната реч. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 50, Филологии, част I, В. Търново, 1997, стр. 128 - 135
 23. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на значението темпорална последователност в СБЕ. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 46, Филологии, част I, В. Търново, 1996, стр. 77 - 85
 24. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствено отношение за цел в СБЕ. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 46, Филологии, част I, В. Търново, 1996, стр. 71 - 76
 25. Пометкова, Я. За синонимията на служебни думи в научен текст. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. 35, серия 9, Русе, 1994, стр. 22 - 29
 26. Пометкова, Я. Някои наблюдения върху синонимията на препинателни знаци в научен текст. В: Научна сесия на кат. "Чужди езици", ВТУ “А. Кънчев”, Русе, 1990
 27. Пометкова, Я. Интонацията – важно звено в системата на обучението по български език като чужд. В: "ЮНС 10 г. ФЧС", Русе, 1989, стр. с. 114 - 117
 28. Пометкова, Я. За необходимостта от работа по интонация в обучението по български език като чужд. В: Пролетен колоквиум на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1987
 29. Пометкова, Я. КОНТЕКСТОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТГЛАГОЛНОТО СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ НА -НЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД. В: Сборник от Юбилейна научна конференция, СУ, Унив. изд-во, 2013, стр. 610 - 616, ISBN 978-954-07-3610-5.
 30. Пометкова, Я. Интерактивност в практическото обучение на студентите педагози. В: : Научни трудове на РУ «А. Кънчев»., т. 52, Серия 6.2., Русе, Русенски университет, 2013, стр. 120 - 124, ISBN 1311-3321.
 31. Пометкова, Я. Обучението по синтаксис (части на изречението) в V клас. В: Научни трудове на РУ. Том 50, серия 6.3, Русе, РУ, 2011, стр. 55 - 61, ISBN 1311-3321.
 32. Пометкова, Я. Синтактични редове за изразяване на значението ’темпоралност’ в полипредикативните изречения. В: Научни трудове на РУ. Том 47, серия 5.3, Русе, РУ, 2009, стр. 7-13, ISBN 1311-3321.
 33. Пометкова, Я. Синтактични средства за интелектуализацията на езика и обучението по български език. В: Научна конференция, проведена от Шуменския университет “Еп. К. Преславски”, Варна, ШУ, 2004
 34. Пометкова, Я. Интелектуализация на езика чрез номинализирани конструкции. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том. 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство. Математика и информатика, Русе, РУ, 2002, стр. 26 – 29, ISBN 1311-3321.
 35. Пометкова, Я. Езикови грешки в учебнопомощната литература по математика за началното училище. В: Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Том 1. Български език и литература, Смолян, Пловдивския университет ”П. Хилендарски”, филиал , 2002, стр. 59 – 63, ISBN 954-91026-4-5.
 36. Пометкова, Я. Специфика на замяната на подчинени изречения и синонимните им конструкции с отглаголно съществително име на -не. В: Научни трудове на РУ. Том 37, серия 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, 1999, стр. 23 - 29
 37. Пометкова, Я. Членуване / нечленуване на отглаголното съществително име на –не. В: Научни трудове на РУ. Том 37, серия 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, 1999, стр. 29 - 35
 38. Пометкова, Я. Някои случаи на синтактична синонимия в съвременния български език. В: Трети колоквиум по езикознание, В.Търново, 1995
 39. Пометкова, Я. Относно връзката между пунктуацията и интонацията в обучението по български език като чужд. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, Том ХХХІІ, серия 15, Филологически науки, Русе, 1989, стр. 51 - 56
 40. Пометкова, Я. И. Синтаксическая функция отглагольных существительных от фазисных глаголов. В: Динамика и функционирование русского языка: факторы и векторы. Материалы Международной научной конференции, Волгоград, 10 – 12 октября 2007г, Волгоград, Русия,, Издательство Волгоградского гос. пед. ун-та, 2007, стр. 131 – 134, ISBN 978-5-98926-033-1.
 41. Пометкова, Я. И. Адвербиализации и номинализации, подчиняващи изречения в българския език. В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Второй Международной научной конференции г. Волгоград, 22 – 24 апреля 2007г.). Том 1, Волгоград, Русия, ВолГУ, 2007, стр. 115– 120, ISBN 978-5-9669-0306-0.
 42. Пометкова, Я. И. Семантични отношения в усложненото с деепричастна конструкция българско изречение. В: Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного руского языка (Материалы международной научной конференции языковедов, посвященной 100- летию со дня рождения профессора С.В. Фроловой,, Самара, Русия, Самарского государственного педагогического у-та, 2006, стр. 85 – 95, ISBN 5-8428-0516-2.
учебници
 1. Пометкова, Я. Морфология на съвременния български език. Русе, Университетско издателство, 2015, стр. 151, ISBN 978-954-712-657-2.
 2. Пометкова, Я. Синтаксис на съвременния българския език. Русе, Университетско издателство, 2015, стр. 136, ISBN 978-954-712-636-7.
 3. Пометкова, Я. Синтаксис. Курс лекции за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 170, ISBN http://e-learning.
 4. Пометкова, Я. Морфология. Курс лекции за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 170, ISBN http://e-learning.
учебни пособия
 1. Гачевски Г., В. Гачевска, Я. Пометкова. Учебно помагало за обучение на чуждестранни студенти по математика. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1987, ISBN 80.
 2. Пометкова, Я. Български език за чуждестранни студенти. Текстове. Упражнения. Ниво 2Б. Русе, Университетско изд-во, 2015, стр. 85, ISBN 978-954-712-672-5.
 3. Пометкова, Я. Морфология на съвременния български език. Упражнения. Русе, Университетско изд-во "А. Кънчев", 2015, стр. 147, ISBN 978-954-712-658-9.
 4. Пометкова, Я. Синтаксис на съвременния български език. Упражнения. Русе, Университетско изд-во "А. Кънчев", 2015, стр. 119, ISBN 978-954-712-671-8.
 5. Пометкова, Я. Кратка българска граматика в слайдове (електронно издание). Русе, Университетско издателство, 2014, стр. 800 слайда, 367 MB, ISBN 978-954-712-615-2.
 6. Пометкова, Я. Морфология. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN http://e-learning.
 7. Пометкова, Я. Синтаксис. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN e-learning.uni-ru.
 8. Пометкова, Я. Съвременен български език. Морфология (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, Русенски университет, 2006, стр. 107, ISBN 10: 954-712-336-Х.
 9. Пометкова, Я. Съвременен български език. Синтаксис (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, РУ, 2006, стр. 193, ISBN 10: 954-712-335-1.
книги
 1. Бенин, Н., А.Джамбазов, В.Донева, Д.Камаринчева, Д.Димитрова, Д.Цонева, Е.Недкова, И.Сиракова, Н.Ненов, Р.Русев, Я.Пометкова. Бъзовец. Селищно проучване. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 387, ISBN 954-8190-41-9.
 2. Недкова Е.,Я. Пометкова- редактори и съставители. Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р.Русев. Русе, Издателски център на РУ" А. Кънчев", 2016, стр. 540, ISBN 978-954-712-696-1.
 3. Недкова, Е., Я. Пометкова- редактори и съставители. 50 г. катедра БЕЛИ- традиции, научни търсения, постижения.. Русе, Русенски у-т, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
 4. Съставители и редактори: Пометкова, Я., Недкова, Е. "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения". Русе, Акад. изд. на РУ, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
 5. Съставители: Бенин, Н., Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Н. Бенин, Я. Пометкова, Е. Недкова, Д. Камаринчева. Арнаудов сборник. Том 7. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 445, ISBN 978-619-7058-06-2.
 6. Съставители: Бенин., Н, Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Я. Пометкова, Е. Недкова. Арнаудов сборник. Том 6. Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 526, ISBN 978-954.8190-76-3.
 7. Съставители: Е. Недкова, Я. Пометкова. Изследване речта на носителите на съвременния български език. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 80, ISBN 978-619-7071-30-6.
 8. Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
 9. Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
 10. Съставители: Ненов Н,В. Донева, Р. Русев, М. Душкова, Е. Недкова, Я. Пометкова. Арнаудов сборник, том 5. Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 506, ISBN 978-954-8190-57-2.
 11. Съставители: проф. Ив. Недев, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова, д-р Я. Пометкова, доц. Р. Русев. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ. В памет на проф. Славчо Иванов. Силистра, ТИБО, Силистра, 2007, стр. 453, ISBN 954 759 184 - 3.
 12. Съставители: Р. Русев, Я. Пометкова, Е. Недкова и др. Арнаудов сборник, Том 9. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 580, ISBN 978-619-7058-49-9.
 13. Съставители: Русев,Р.,.. Я. Пометкова и др. Арнаудов сборник, Том 8. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 465, ISBN 978-619-7058-33-8.
 14. Съставители: Я. Пометкова и колектив. Арнаудов сборник. Том 10. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 516, ISBN 978-619-7058-64-2.
други трудове
 1. Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации, Хабилитационен труд (СНС към ВАК), 2007, стр. 211 с.
 2. Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език.София, БАН, Дисертационен труд, 1999, стр. 335
 3. Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език. София, Автореферат, 1999, стр. 28 с.