Списък на публикациите

статии

 1. Parashkevova P., R. Deleva, P. Mincheva, A. Andreev. A STUDY ON USE OF NEURODYNAMIC TESTS AMONG NEUROREHABILITATION PROFESSIONALS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2019, No vol. 25, iss, pp. 2438-2442, ISSN 1312-773X. (SJR rank: 7 /2018, http://sjifactor.com/passport.php?id=17574)
 2. Братанов, Д., Янев, Ст., Стефанова, Ив., Миндова, Ст., Парашкевова, П., Делева Р. Роботизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 3. Делева Р., П. Парашкевова. Масажната маса – основен елемент за ергономичен масаж..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 127-131, ISSN 1311-1078.
 4. Парашкевова П. Кинезитерапевтично поведение при сърдечни операции по повод инфаркт на миокарда..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 95-98, ISSN 1311-1078.
 5. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията при операции на млечната жлеза.// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 55-57, ISSN 1311-1078.
 6. Парашкевова П. Място на водната аеробика по време на бременност..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 107-110, ISSN 1311-1078.
 7. Парашкевова П., Н. Попов. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно - преглед и насоки.// списание, 2014, брой 4, стр. 106-114, ISSN 1311-1078.
 8. Парашкевова П., Ю. Пашкунова. Кинезитерапия в послеродовия период.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2018, брой 8, стр. 35-38, ISSN 1311-1078.
 9. Парашкевова П., Ю.Пашкунова. Кинезитерапия при възпалителни гинекологични заболявания.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2017, брой 7, стр. 45-47, ISSN 1311-1078.
доклади
 1. Parashkevova P.,. Physical therapy approach for ankle injuries. Algorithm for therapeutic behavior after football players soft tissue injuries (grade I to II). IN: The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, 2015
 2. Venova L., Parashkevova P., Georgieva A., Mindova S., Osman B., Saidov E., Petkov M. Importance of Clinical Education and Clinical Practice in the Framework of the Physiotherapy Programme of Russe University, Bulgaria. IN: ENPHE Conference Istambul-Turkey, Istambul-Turkey, 2006
 3. Баракова П., Георгиева А., Миндова С., Парашкевова П. КТ- програма след артроскопия на глезенна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 4. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Мястото на PNF- техниката при кинезитерапевтично възстановяване на пациенти с неврит на n. ulnaris. В: Юбилейна научна конференция - 60 години Кинезитерапия в България, София, 2007
 5. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Фрактури на карпалните кости и кинезитерапевтичните проблеми при тяхното възстановяване. В: Рехабилитационна медицина и качество на живот, І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007, стр. 42-43, ISBN 1313-1826.
 6. Баракова П., Парашкевова П., Стефанова Ив. Кинезитерапевтично лечение при комбинирани фрактури в областта на лакътна става, съчетани с ендопротезиране на радиалната глава. В: І Балканска Конференция, годишник “Наука, образование и изкуството през 21век”, том 1, Благоевград, 2007, стр. 127-131, ISBN 978-954-680-529-4.
 7. Георгиева А., Парашкевова П. Предложение за кинезитерапевтична програма в първите дни след артроскопия на колянна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 8. Делева Р., П. Парашкевова. Мобилизации по Mulligan - средство за преодоляване на болката при раменни патологии. В: Конференция Русенски университет, Русенски университет, 2012
 9. Делева Р., П. Парашкевова. Ролята на безусловните рефлекси диагностиката и физиотерапията в кърмаческа възраст. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 10. Делева Р., П.Парашкевова. NEURODYNAMIC TESTS FOR FUNCTIONAL EXAMINATION OF THE SCIATIC NERVE. IN: Научни трудове на РУ, том, Русенски университет, 2018
 11. Миндова Ст., Ив. Стефанова, П. Парашкевова. Система за ефикасно и пълноценно дишане по метода Бутейко. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 130 - 132, ISBN 1311- 3321.
 12. Парашкевова П. Кинезитерапевтична програма за профилактика и преодоляване на болките в кръста по време на бременност.. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2015, стр. 190-192, ISBN 1314-1937.
 13. Парашкевова П. Приложение на мануални мобилизационни техники при фрактури на глезенна става лекувани оперативно. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ " Васил Левски", 2015, стр. 193-195, ISBN 1314-1937.
 14. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията след операции на стомах и дуоденум.. В: Научни трудове на РУ - 2015, том 54, серия 8.1, Русенски университет, 2015, стр. 159-161
 15. Парашкевова П. Методика за преодоляване на болката и миускулният гард след оперативно лекувани фрактури в лакътна става. В: Годишник на Шуменски университет; Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство" Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 451- 455, ISBN 1314-6769.
 16. Парашкевова П. Методика за възстановяване на мускулната сила и контрол след фрактури в лакътна става лекувани оперативно. В: Научни трудове РУ, том 52, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311-3321.
 17. Парашкевова П. Делева Р. Кинезитерапия след фрактури в проксималната част на раменната кост. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1., русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2009, стр. 133-135, ISBN 1311-3321.
 18. Парашкевова П.,. Приложение на мануални техники за преодоляване на функционалния дефицит след фрактури в лакътна става, лекувани оперативно. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, 2014
 19. Парашкевова П., И. Стефанова, Ст. Миндова. Практическото обучение по Кинезитерапия- основа за изграждането на специфични компетенции. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 136 - 138, ISBN 1311- 3321.
 20. Парашкевова П., Р. Делева. Апарати за пасивно раздвижване на лакътна става- обзор на съществуващите средства в България. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 21. Парашкевова, П. Роля на кинезитерапията в лечението на гръбначните изкривявания. В: Научни трудове РУ ''Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията'', Русе, 2009, стр. 84- 86
 22. Парашкевова, П. Кинезитерапия при фрактури на радиуса на типично място. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, ISBN 1311- 3321.
 23. Парашкевова, П. Кинезитерапия при супракондилни фрактури при деца. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311- 3321.
 24. Парашкевова, П. Примерна кинезитерапевтична програма след супракондилни фрактури на раменна кост. В: Сборник доклади, Русе, 2006, ISBN 1311- 3321.
 25. Парашкевова, П., С. Миндова. Възстановяване на мускулната сила след оперативно лечение на фрактури в областта на лакътната става. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русенски университет, 2014
 26. Петя Парашкевова. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ СЛЕД ФРАКТУРИ В ЛАКЪТНА СТАВА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО. В: списание "Наука и технологии", Стара Загора, съюз на учените- Стара Загора, 2013, стр. 313-316
учебници
 1. Парашкевова П. Кинезитерапия при хирургични заболявания. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 138, ISBN 978-954-712-676-3.
 2. Парашкевова П. Кинезитерапия в акушерството и гинекология. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 75, ISBN 978-954-712-677-0.
други трудове
 1. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно, дисертационен труд, 2014, стр. 175
 2. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури в лакътна става лекувани оперативно, автореферат, 2014, стр. 49