Списък на публикациите

статии

 1. Georgieva, N., Petrov, P. About the accuracy of the shape and dimensions of the hydraulic cylinders machined through the combined tools for surface plastic deformation.// International Journal of Modern Manufacturing Technologies, 2019, No 11(2), pp. 31-36, ISSN 2067-3604. (Impact factor: 0.88 /2019, https://www.ijmmt.ro/)
 2. Georgieva, N., Petrov, P., Karshakov, M., Zlatev, Z.,. A study of precision in turning external cylindrical surfaces with movable two-blade block.// Engineering Review, 2019, No 39(2), pp. 205-212, ISSN 1849-0433. (SJR rank: 2 /2018, http://er.riteh.hr/index.php/ER)
 3. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в плочов елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 33-37, ISSN 0861-9727.
 4. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в гредови елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 28-32, ISSN 0861-9727.
 5. Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.// сп.Машиностроене и машинознание, 2012, брой 16, стр. 43-47, ISSN 1312-8612.
 6. Григоров В., С. Костадинов, П. Петров. Об определении динамических характеристик плающего блока в соответствии с его эластичных свойств.// Сп. „Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, кн.1, стр. 39-42, ISSN 1312-8612.
 7. Кършаков М.К., Н.А.Георгиева, П.П.Петров. Изследване на силите на рязане при струговане с кръгли пластини.// Сп.”Машиностроене и машинознание”, год.ІІІ Варна, 2008, брой 1, стр. 35-38, ISSN 1312-8612.
 8. П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини..// Innovations in discrete productions, 2014, брой 1, стр. 32-35, ISSN 1314-8907.
 9. П.Петров, М.Кършаков. Възможности за повишаване на производителността при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе., 2014, брой 53, ISSN 1311-3321.
 10. Павел Петров,Г.Георгиев,Н.Георгиева,М.Кършаков. Инструмент за комбинирано обработване отворите на хидравлични цилиндри чрез разстъргване и ППД.// Машиностроене и Машинознание, 2018, брой 1, стр. 58-61, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Pavel Petrov, Nely Georgieva, Mihail Karshakov. Study of precision capabilities of movable two-blade skiving block with inserts shifted on the axis. IN: Applied Research on Technics, Technologies and Education, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 2016, pp. 191-196, ISBN 1314-8796.
 2. Pavel Petrov, Nely Georgieva, Mihail Karshakov. Combined tool with possibilities for one-time machining of opening of hydraulic cylinders. IN: Applied Research on Technics, Technologies and Education, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 2016, pp. 197-202, ISBN ISSN 1314-8796.
 3. В.Григоров, М.К.Кършаков, С.Костадинов, П.Петров. Плаващ блок със значими еластични свойства и два срещуположни, осово разместени режещи елемента. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 4. Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, П. П. Петров. Двуредов инструмент за ППД на цилиндрични отвори при съчетаване на конусни ролки с обратни конусности. В: Сб.доклади „XVІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, АДП 2008, Семково - септември 2008, ТУ-София, 2008, стр. 97-101, ISBN 1310-3946.
 5. Кършаков, М., Нели Георгиева, Павел Петров. Изследване поведението на подвижни двуножови блокове при разстъргване на отвори. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, Русе, 2005, стр. 452-457, ISBN 1311-3321.
 6. П.Петров. Изследване силите на рязане при струговане с малки установъчни ъгли. В: Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 7. П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини. В: Научни трудове,, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2013, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
 8. Петров П. П., Г. К. Георгиев, М. К. Кършаков. Режеща част на инструмент за комбинирано обработване чрез разстъргване и ППД с възможност за автоматично поднастройване. В: Сб.доклади „XXVІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2018., Созопол - юни 2018, ТУ-София., 2018, стр. 76-81, ISBN 1310-3946.
 9. Петров П. П., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Влияние на стабилността на подвижен режещ блок върху точността при струговане на отвори.. В: Сб.доклади „XXIІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2014., Созопол - юни 2014, ТУ-София., 2014, стр. 360-365, ISBN 1310-3946.
патенти и др.
 1. Георгиева Н.А., М.К.Кършаков, П.П.Петров. Инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори, Патент за изобретение на Република България, No 65717,2009.
 2. Григоров В., М. Кършаков, С. Костадинов, П. Петров. Плаващ режещ блок за обработване на гладки валове, Патент за изобретение на Република България, No 65740,2009.