Списък на публикациите

монографии

 1. Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 234, ISBN 978-954-712-760-9.
статии
 1. Kirova, M., P. Velikova. Risk management method for small photovoltaic plants.// Management and Marketing, 2016, No Volume 11, pp. 498–512, ISSN 1842-0206. (SJR rank: 0.159 /2015, Scimago Journal & Country Rank, Scopus, Web of Science)
 2. Kirova, М., P. Velikova. The Preferential Purchase Price of Electrical Energy from Photovoltaics in Bulgaria – Political Risk at Their Construction/Преференциалната изкупна цена на електроенергия от фотоволтаици в България -.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 110-127, ISSN 1314-0175.
 3. Velikova, P. PROBLEMS OF MOTIVATION AS A FUNCTION OF MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS FROM THE SOCIAL SECTOR.// International scientific journal "Science. Business. Society", 2017, No 1, pp. 27-31, ISSN 2534-8485.
 4. Velikova, P., M. Kirova. Expert evaluation for risk management of the exploitation of photovoltaic installations.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 383-391, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
доклади
 1. Kirova M., I.Sheludko, P.Velikova. RANKING OF RISKS IN THE OPERATION OF SMALL ENERGY PLANTS. IN: Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2012, Vilnus, Lithuania, 2012, pp. 26 - 40, ISBN 978-609-457-323-1.
 2. Kirova, M., P. Velikova. Empirical research on the risks at the stage of design of the innovation process conducted in Bulgaria. IN: 4th International Conference on Governance and Strategic Management, Bourgas, 2017
 3. Kirova, M., P. Velikova. Monte Carlo simulation for risk assessment of photovoltaic installations. IN: ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, Slovak Republic, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, pp. 82-87, ISBN 978-80-554-0865-1.
 4. Velikova, P. ANALYSIS OF U-MULTIRANK RESULTS FOR PROFESIONAL FIELD “ADMINISTRATION AND MANAGEMENT” OF “ANGEL KANCHEV” UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2017, pp. 10-15, ISBN 2603-4123.
 5. Velikova, P., S. Yanev, V. Kalchev. Building a Network from Energy Agencies and Producers of Renewable Energy Technologies by the Danube River. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2010, pp. 234 - 239
 6. Великова, П. Тенденции в развитието на пазара на фотоволтаици в България. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 119 - 124, ISBN 1311-3321.
 7. Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
 8. Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
 9. Кирова, М., П, Великова, И. Шелудко. Анализ на риска на производствено предприятие. В: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, Сборник доклади по тематично направление, Свищов, 2016, стр. 250-255, ISBN 978-954-23-1187-4.
 10. Кирова, М., П. Великова. Оценка на риска на производствено предприятие. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 11. Кирова, М., П. Великова. Приложение на симулационен метод за оценка на риска при технологично обновление на производствено предприятие. В: Международна конференция: „Модели за управление на знанието”, 4-6.7.2016 г., Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.