Списък на публикациите

доклади

  1. Петров П. Вербуването и трафикът на хора- ключов елемент на хибридната война и тероризма. В: Мобилност на младите хора и рискове - проект по Фонд "Научни изследвания":2015 - ФПНО - 02 - "Създаване на учебно -изследователска лаборатория за социално педагогическа дейност, съставна част от центъ, Русе, Печатна база на Русенския Университет, 2016, стр. 42-47, ISBN 978-619-207-045-8.
  2. Петров П. Подходи за работата с лицата, лишени от свобода в условията на пенитенциарния режим – част от подготовката за ефективно справяне с личностните проблеми на ресоциализацията. В: Национална научно - практическа конференция по психология. Теория и практика. Сборник доклади - Част 2, гр. Варна, Българска школа по психоанализа, 2016, стр. 236-266, ISBN 2367-508Х.
  3. Петров П. Местата за лишаване от свобода – условие за превъзпитание или лична деградация. В: Научна конференция на Русенския университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - Русе, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.2, гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 60-64
  4. Петров,П. Escape from war - time in the uncertainties of life of refugees in Bulgaria - fundamental rights of persons seeking international protection in terms of the bereaucratic system in Bulgaria. IN: International scientific congerence "Edication in XXI century - conditions and perspectives, Република Македония, Университет "Гоце Делчев" в гр. Щип, 2015, ISBN 978-608-244-238-9.