Списък на публикациите

монографии

 1. Делева Р. Кинезитерапия при раменни периартропатии - импинджмънт синдром. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 207, ISBN ISBN 978-619-207-.
статии
 1. Parashkevova P., R. Deleva, P. Mincheva, A. Andreev. A STUDY ON USE OF NEURODYNAMIC TESTS AMONG NEUROREHABILITATION PROFESSIONALS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2019, No vol. 25, iss, pp. 2438-2442, ISSN 1312-773X. (SJR rank: 7 /2018, http://sjifactor.com/passport.php?id=17574)
 2. Братанов, Д., Янев, Ст., Стефанова, Ив., Миндова, Ст., Парашкевова, П., Делева Р. Роботизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 3. Делева Р. Функционална физиотерапевтична методика при pes planus в младежка възраст.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, ISSN 1311-1078.
 4. Делева Р. Масаж с мед методика и въздействие.// Известие, 2015, брой серия-5, стр. 147-150, ISSN 1311-106X.
 5. Делева Р.,. Мениджмънт на детската церебрална парализа- неизчерпаемите възможности на кинезитерапията.// Здравна икономика, 2017, брой 1, стр. 24-29, ISSN 1311-9728.
 6. Делева Р.,. Мениджмънт на рехабилитацията на рамо- връзката на гръбначният стълби шийните прешлени с травмите на рамото.// Здравна икономика, 2017, брой 3, стр. под печат, ISSN 1311-9729.
 7. Делева Р.,. Мениджмънт на активната кинезитерапия при деца с церебрална парализа.// Здравна икономика, 2017, брой 2, стр. 18-23, ISSN 1311-9729.
 8. Делева Р., В. Дачева. Уринарната инконтиненция - разпространение и кинезитерапия.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 9. Делева Р., Ив. Стефанова. Ефект от прилагане на пасивни движения в комплексната рехабилитационна програма след фрактури на проксималния хумерус.// сп. Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 4,, 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 10. Делева Р., Н. Попов. Системен обзор на кинезилечението след фрактури на проксималния хумерус.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2014, 2014, брой 4, стр. 115-121, ISSN 1311-1078.
 11. Делева Р., П. Парашкевова. Масажната маса – основен елемент за ергономичен масаж..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 127-131, ISSN 1311-1078.
 12. Радослава Делева. Багуанфа- вендузен масаж приложения и ефект.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2016, 2016, брой кн. 4 том 6, стр. 133-137, ISSN 1311-1078.
доклади
 1. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Мануална PNF- техника в помощ на борбата с хематом на m. sternocleidomastoideus при деца. В: І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007
 2. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Модели на кинезитерапевтични програми при развитие на Алгоневродистрофия след травми на горен крайник. В: Юбилейна научна конференция по Кинезитерапия, София, 2007
 3. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Големите кинезитерапевтични проблеми при възстановяването след фрактури на os scafhoideum. В: І Балканска Конференция, “Наука, образование и изкуството през 21век, Благоевград, 2007
 4. Делева Р. Ергономични правила за масаж- да съхраним равновесието. В: научни трудове на РУ том 54, серия 8.1, русенски университет, издателски център на русенски университет, 2015, стр. 162-168, ISBN 1311-3321.
 5. Делева Р. Стабилизaция гленохумералната става- механизми и значение. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русе, 2014, стр. 118-122, ISBN ISBN 1311- 3321.
 6. Делева Р. Възстановяване на комплексната функция в раменната става след фрактура на проксималния хумерус. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, СМИЛКОВ ЕООД, 2014
 7. Делева Р. Методика за самостоятелна тренировка след фрактури на проксимален хумерус. В: Научни трудове РУ том 52, серия 8.1, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 8. Делева Р. Ролята на скапулата при възстановяване на функцията на горен крайник след фрактури на проксималния хумерус. В: Списание "Наука и технологии", Стара Загора, 2013
 9. Делева Р. Методика за възстановяване на мускулния баланс и цялостния двигателен синергизъм в раменния пояс след фрактури на проксималния хумерус. В: Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски"том XVII D, Шумен, Университетско издателство"Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 477- 481, ISBN 1314-6769.
 10. Делева Р.,. Подобряване на постуралния контрол на " ходещото дете с церебрална парализа.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2017, том 56, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 11. Делева Р., П. Парашкевова. Мобилизации по Mulligan - средство за преодоляване на болката при раменни патологии. В: Конференция Русенски университет, Русенски университет, 2012
 12. Делева Р., П. Парашкевова. Ролята на безусловните рефлекси диагностиката и физиотерапията в кърмаческа възраст. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 13. Делева Р., П.Парашкевова. NEURODYNAMIC TESTS FOR FUNCTIONAL EXAMINATION OF THE SCIATIC NERVE. IN: Научни трудове на РУ, том, Русенски университет, 2018
 14. Делева, Р. Ролята на кинезитерапията при работа с деца и юноши настанени в специализирани институции. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 58- 62, ISBN 1311-3321.
 15. Делева, Р. Методиката Swiss Ball в кинезитерапията на деца с Детска церебрална парализа. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311-3321.
 16. Парашкевова П. Делева Р. Кинезитерапия след фрактури в проксималната част на раменната кост. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1., русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2009, стр. 133-135, ISBN 1311-3321.
 17. Парашкевова П., Р. Делева. Апарати за пасивно раздвижване на лакътна става- обзор на съществуващите средства в България. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 18. Радослава Делева. Истината за синината след масаж. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 8.1., Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“, 2016, стр. 95-99, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Митева- Георгиева Радослава. Масаж ІІ. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 127, ISBN 978-619-207-128-8.
 2. Радослава Делева. Масаж I. Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2017, стр. 127, ISBN 978-954-712-718-0.