Списък на публикациите

монографии

 1. Кънев М., И.Михайлов, В.Узунова, Р.Шишков. Вакуумно термично и химикотермично. София, Техника, 1984, стр. 158, ISBN 9533122211.
 2. Шишков Р.И. Плазмено Вакуумно-дифузионно метализиране /ПВДМ/. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 182, ISBN ХХХ-ХХХХ-ХХ-Х.
статии
 1. L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, Z. Brytan, R. Shishkov, B. Tomov. Structure and properties of the Ti + Ti(C,N) coatings obtained in the PVD process on sintered high speed steel.// • ARTICLE • Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157-158, pp. 312-316
 2. L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, J.Madejski. Efect of The deposition parameters of the properties of the two-layer surface coatings obtained using magnetron sputtering.// Journalof Materials Processing Technology, 2001, No 113, pp. 493-501
 3. Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (Impact factor: 1.071 /2010, https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?Init=Yes&tab=RANK&issn=0268-3768&SrcApp=IC2LS&SID=H2-Z7Jx2F7d0aq37Bm9yEte7uy11HfawFFglf-18x2dFvXNyx2FRunu2ix2BC4bxxs5fRAx3Dx3DfFtI)
 4. R. Shishkov, M. Jordanov and W. Kwaśny. Structure and properties of X150CrMo12 steel after PVDM-R by magnetron deposition of chromium nitride coatings with next heat treatment.// Journal of Materials Processing Technology,, 2004, No 157-158, pp. 415-421
 5. R. Shishkova, I. Dermendjieva, M. Peeva, W. Kwa´snyb, A. Kri¡zc. (Cr, Me)N coatings deposited in a vacuum furnace by magnetron sputtering of a ferrochromium alloy.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157–158, pp. 410–414
 6. Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
 7. Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, No., pp. pp. 98–105
 8. Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, pp. 98–105, ISSN 0861-9786.
 9. Shishkov R.I., E. M. Lisichkovа. A general model for vacuum condensates and vacuum diffusive coatings.// Vacuum, 1995, No 46, 11, pp. 1337-1346
 10. Shishkov, R.I. Technological version for diffusive metallizing by the PVDM element scheme metod.// Vacuum, Vol.46, 1995, No 12, pp. p.1357 to 1360
 11. Захариева В., Р. Шишков, И. Дерменджиев, М. Йорданов, М. Николова. ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 53-58, ISSN 1312-8612.
 12. Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана 9ХС.// сп. Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 87-93, ISSN 1312-8612.
 13. Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив.,Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// сп.”Машиностроене и машинознание”, 2006, брой 1, стр. 80-86, ISSN 1312-8612.
 14. Илиева М., Д. Цанева, Р. Шишков, М. Балчева. Защитни многослойни хром-карбидни и хром-нитридни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
 15. Кънев М., В.Узунова, Р.Шишков. Подобряване трайността на тангенциални плашки чрез дифузионно хромиране.// Машиностроене, 1977, брой 9, стр. с.383-385
 16. Кънев М., П.Етърска, Р.Шишков. Морфология на покрития, получавани чрез изпаряване и кондензация на метали във вакуум.// Сб. Материалознание и технология, 1980, брой 9.С.,БАН, стр. с.171-177
 17. Кънев М., Р.Шишков, Ал.Скосарев,. Структурообразуване при хромиране на въглеродни стомани във вакуум.// Машиностроене, 1979, брой София, №9, стр. с.145
 18. Р. Шишков, Ив. Дерменджиев, М. Пеев. Термично обработване на покрития от (Ti,Me)N, отложени чрез магнетронно разпрашване във вакуумна пещ при високи температури.// Изв. на СУ -Русе, 2002, брой №4, стр. стр.4-11
 19. Р. Шишков, М. Йорданов. Получаване на хром-нитридни покрития чрез разпрашване на синтерована мишена във вакуумна пещ,.// BulKTоMM, Изд.ТУ-ВАРНА, 2002, брой МM №44Книга , стр. стр.91-94
 20. Руско ШИШКОВ, Ваня ЗАХАРИЕВА,Милко ЙОРДАНОВ. „ПОСЛОЙНА“ ТВЪРДОСТ НА МНОГОСЛОЙНИ ПОКРИТИЯ, МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ВЪРХУ СТОМАНА Х12M.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 98-101, ISSN ISSN 1312-8612.
 21. Цанева, Д., Р. Шишков, М. Недева. Плазмено азотиране на неръждаема стомана.// Известия на Съюза на учените-Русе, 1/’2000, Сер. Технически науки, №3, 2000, брой №3, стр. 11-14
 22. Шишков, Р. Университетският преподавател – водещ учен.// Наука – извънредно издание/Издание на Съюза на учените в България, 2005, брой том ХV
 23. Шишков, Р., В.Захариева , И.Дерменджиев , С.Топалски , М.Йорданов. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху Х12М.// АМТЕХ-2005, 2005, брой т. 44, серия, стр. 36-41, ISSN 1311-3321.
 24. Шишков, Р., Захариева В., Дерменджиев И., Топалски С., Йорданов М. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху 9ХС.// АМТЕХ, 2005, брой т.44, серия, стр. 42-47, ISSN 1311-3321.
 25. Шишков, Р., М.Кънев. Многократно използване на насищащата смес при газово-контактно хромиране.// Машиностроене, 1979, брой 4, стр. с.174-176
 26. Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 27. Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124
доклади
 1. Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Properties of twolayers coatings deposited by magnetron sputtering on substrates of high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 165 - 168
 2. Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Influence of deposition conditions upon properties of twolayers coatings Ti – TiN deposited on high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 169 - 172
 3. Kanev M., R.Shishkov, V.Uzunova. Cromovanie dyfuzjine stali w prozni. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
 4. L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Wplyw warukow nanoszenia na wlasnosci dwuwarstwowych pokryc powierzchniowych uzyskanych przez rozpylanie magnetronowe. IN: Proceedings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary, Faculty of the Mechanical Engineering of the Sile, 2000, pp. 135-140
 5. L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Przyczepnosc cienkich warstw Ti+Ti(C,N) uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnacej. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk, Poland, 2000, pp. 131 - 136
 6. L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, B.Tomovb,S.Bugliosic,G.E.D’Erricoc. Wpływ warunków nanoszenia na odporność erozyjna powłok uzyskany w procesie PVD na podłoźu ze spiekanej stali szybkotnącej*. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
 7. Leontieva T., R. Shishkov, C. Kouyumdjiev. Determination of internal stress in combined magnetron sputtering vacuum coatings. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 379 - 382
 8. M. Yordanov1, R.Shishkov, P.Petrov, G. Stefanov. EVALUATION OF ACTUAL INTERNAL STRESSES IN CrN COATING BY XRD AND NANOINDENTATION MEASUREMENTS. IN: The 2nd International Conference Computational Mechanics And Virtual Engineering, Brasov, Romania, COMEC 2007, 2007
 9. Michailov I., M.Kanev, R.Shishkov, V.Etarsky. Vacuum Furnaces for Heat Treatment of Metals. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
 10. R. Shishkov, I.Dermendjiev, M.Peev, Waldemar Kwasny. Chromium nitride deposited in a vacuum furnace by magnetron sputerring of a ferrochromium alloy. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
 11. R.Shishkov, I.Dermendjiev, Miroslav Peev, Waldemar Kwasny. (Cr-Fe)N coatings deposited on X10CrNiTi18-10 steel by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 12. R.Shishkov, M.Jordanov, M.Vnoucek. Influence of the heat treatment on a CrN coating, deposited on a steel. IN: 11th International scientific conference AMME’02, Glivice-Zacopane, Poland, 2002
 13. R.Shishkov, M.Jordanov, Waldemar Kwasny. PVDM-R of Ch12M steel by magnetron deposition of CrN coatings and next heat treatment. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 14. R.Shishkov, M.Jordanov, Waldemar Kwasny. Investigation of CrN coatings, deposited on a stainless steel under high temperatures. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 15. R.Shishkov, M.Peev, I.Dermendzhiev, M.Vnoucek, R.Poskocil. Heat treatment of (Cr,Me)N coatings deposited on a low-alloy steel. IN: 11th Int.scientific conf. AMME’02, Glivice-Zacopane, Poland, 2002
 16. Radek Poskočil, Radek Němec, Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Rusko Shishkov. Změny mechanických vlastností CrN tenkých vrstev vlivem změn parametrů magnetronové deposice. IN: METAL 2002, Hradec nad Moravicí, 2002
 17. Rusko I.Shishkov, Leszek A.Dobrzanski, Waldemar Kwasny, Galia I.Kirilova,Ivan.D.Dermendjiev. Obtaining of (Ti,Me)/(Ti,Me)CxN1-x coating in a vacuum furnace by magnetron sputtering on a titanium alloy. IN: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 18. Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC). IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012
 19. Shishkov R., Dermendjiev I.,Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. (Ti, Me)C coatings obtained in a vakuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9-th International Scientific Conference AMME, 2000, 487-490, Poland, 2000
 20. Shishkov R., G. Kirilova, D. Dochev, M. Balcheva. Obtaining of (Ti, Me)N films by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 531 - 534
 21. Shishkov R., I.Dermendjiev, G.Kirilova, D.Dochev, M.Balcheva. (Ti, Me)C coatings obtained in a vacuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk Poland, 2000, pp. 487 - 490
 22. Shishkov R., Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. Obtaining of (Ti, Me)N film by magnetron sputtering in a vakuum furnace. IN: 8-th International Scientific Conference AMME, 99, 531-534, Poland, 1999
 23. Tzaneva D., R. Shishkov, E. Lisichkova and M. Balcheva. Investigation of the posibility for high-temperature corrosion inhibiting plasma nitriding. IN: Proc. of 8th Intern. Sci. Conf. “Achievements in Mechanical and Materials Engineering (AMME, 99),, Gliwice Poland, 1999, pp. 619-622
 24. Tzaneva D., R. Shishkov, E. Lisichkova, M. Balcheva. Investigation of the possibility for high-temperature corrosion inhibiting plasma nitriding. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Poland,, 1999, pp. 619 - 622
 25. Букев А., В.Стоянов, Р.Шишков. Вакуумна пещ с програмируемо нагряване. В: Научно-приложна конференция "Електросъпротивително нагряване", Балчик, 1982
 26. В. Захариева, Р. Шишков, Ив . Дерменджиев. Еднослойни PVD покрития от TiN върху стомана 9ХС, отложени при ниски температури без йонно почистване. В: НК'12, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 206-212, ISBN 1311-3321.
 27. Д.Цанева, Р.Шишков, М.Недева. Плазмено азотиране на стомана Х18Н9Т. В: Известия на Съюза на учените -, Серия "Технически науки" №3р, 1/, Русе, 2000, стр. стр.11-14
 28. Диана В.Цанева, Руско И.Шишков, Иван Д.Дерменджиев. Сравнителни изследвания на корозионно-защитните свойства на (Ti,Me)N покрития,. В: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 29. Захариева В., Шишков Р., Йорданов М. Химичен състав и твърдост на магнетронно отложени покрития от типаTi/TiC/TiN… върху стомана 9ХС. В: Сборник доклади, ТУ София,МТФ, 2007, стр. 82-88, ISBN 978-954-438-624-5.
 30. Илиева М., В. Захариева, М. Николова, Д. Дочев, Р. Шишков. Изследване на възможността за получаване на многослойни покрития TiC/Cr-N... чрез последователна работа на ЕДИ и МР изпарители в инсталация ВИМ-МР/ЕДИ. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 213-217, ISBN 1311-3321.
 31. Костов П.С., Р.И.Шишков, В.Б.Стоянов. Топлинен режим на вакуумна електропещ. В: НС'84, Сб. Научни трудове, т. 26, серия 5,, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 128 ÷ 134
 32. Кънев М., Р.Шишков. Вакуумно хромиране по сублимационната схема. В: Сб. Научни трудове, ИССМ, ЮНС, 1978
 33. Кънев М., Р.Шишков,. Термично изпаряване на хром във вакуум с електросъпротивителни изпарители. В: Сб. резюмета на доклади - том 2, Варна, ЮНС, ВМИ, 1978, стр. с.142
 34. Кънев М., Р.Шишков, В.Етърски. Вакуумна двукамерна пещ. В: Национална конференция по металознание и технология на металите, Варна, 1980
 35. Кънев М., Р.Шишков, П.Етърска. Структура на хромови покрития получени във вакуум. В: Национална конференция по металознание и технология на металите, Варна, Варна, 1980
 36. Кънев М., Р.Шишков, Ц.Узунов. Термично почистване на стоманени подложки във вакуум. В: Сб. Научни трудове,том ХІХ, серия 5, ВИММЕСС, Русе, 1977, стр. с.85
 37. Кънев М., Ц.Узунов, Р.Шишков. Технология и съоръжения за вакуумно-дифузионно метализиране. В: ЮНС, ВМЕИ"Ленин", С., Сб.рез., Секция 9, 1981, стр. с.22
 38. Мичев В., М.Кънев, В.Узунова, Н.Фесчиев, Р.Шишков. Подобряване трайността на щампи за горещо деформиране чрез дифузионно хромиране. В: Юб. конф. на ЦЗЛ при МК"Г.Димитров", Русе, София, НТС, 1975, стр. с.73-77
 39. Николова М., В. Захариева, М. Илиева, Д. Дочев, Р. Шишков,. РАВНОМЕРНОСТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАРИТЕ ЗАД ПРЕГРАДА ПРИ ПОКРИТИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ЧРЕЗ MS- И ARC-МЕТОДИ. В: Научни трудове на РУ & СУ, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 223-228, ISBN 1311-3321.
 40. Р.Шишков, М.Пеев, И.Дерменджиев, Д.Дочев. (Cr,Me)N – покритие, получено чрез магнетронно разпрашване на ферохром във вакуумна пещ. В: 20 години катедра “Материалознание и технология на материалите”, Габрово, 2001, стр. стр.53-58
 41. Руско И.Шишков, Иван Д.Дерменджиев, Дочо Д.Дочев. (Ti,Me)N получен чрез магнетронно разпрашване на титанова сплав във вакуумна пещ при отрицателен потенциал на подложката. В: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 42. Стоянов В. Б., Р. И. Шишков. Високотемпературна вакуумна пещ с програмируема нагряване. В: Научно - приложна конференция Електросъпротивително нагряване, Балчик, 1982, стр. 25 - 30
 43. Трифонов Д., А.Букев, Р.Шишков. Самокомпенсиращ се високотемпературен нагревател за вакуумни пещи. В: Научно-приложна конференция "Електросъпротивително нагряване", Балчик, 1982
 44. Тютюнджиев, Л.П., Ив. А. Митев, Р.И.Шишков. Някои особености при наваряване на надевтектоидни стомани, ЮНС “80 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА” на ВВОУ “Васил Левски”. В: Научни трудове кн.31, “Ремонт на въоръжението и техниката”, В.Търново, 1993, стр. 313 – 318
 45. Узунова, В., М.Кънев, Р.Шишков, Д.Трифонов, Е.Ангелова. Навъглеродяване във вакуум с пропан-бутан. В: Национална научнотехническа конференция "Термична и химикотермична обработка и оборудване", Казанлък, 1983
 46. Узунова, В., Р.Шишков. Износоустойчивост на стоманите У10А Р6М5 след вакуумно-дифузионно хромиранe. В: Сб. Научни трудове,т.ХХХІІІ, серия 5, ВТУ"А.Кънчев", 1981, стр. с.49-53
 47. Узунова, В., Р.Шишков, М.Недева, Е.Лисичкова. Универсална вакуумна пещ за ТО и ХТО. В: Нац. конгрес по металознание и ТО, Варна, 1991
 48. Цанева Д. И.Дерменджиев, Р.Шишков. Някои свойства на магнетронно отложени хром - желязо - въглерод покрития. В: Нац. конгрес по металознание и ТО, Варна, 1991, стр. стр.319-323
 49. Цанева Д., Р.Шишков, И.Дерменджиев, О.Печерский, В.Енгелко. Влияние на повърхностната обработка с импулсен ел.поток върху структурата и свойствата на вакуумни покрития Cr - Fe - C. В: Нац. конгрес по металознание и ТО, Варна, 1991, стр. стр.329-332
 50. Цанева Д., Р.Шишков, Е.Лисичкова. Високотемпературно антикорозионно плазмено азотиране. В: Русенски университет, Научни трудове Том37, серия 2р Машиностроителна техника и технологии,, Русе, 1999, стр. 8-14
 51. Цанева, Д., И. Дерменджиев, Р. Шишков. Някои свойства на магнетронно отложени Cr-Fe-C покрития. В: сб. Научни доклади Нац. Конгрес по ТО и ХТО, 3-5 окт. 1991 г., „Дружба”, Варна, София, НТС по машиностроене, 1991, стр. 319-323
 52. Цанева, Д., Р. Шишков, И. Дерменджиев, О. Печерский, В. Энгелько. Влияние на повърхностната обработка с импулсен електронен поток върху структурата и свойствата на вакуумни покрития Cr-Fe-C. В: сб. Научни доклади Нац. Конгрес по ТО и ХТО, 3-5 окт. 1991 г., „Дружба”, Варна, , ., София, НТС по машиностроене, 1991, стр. 329-333
 53. Цанева, Д., Шишков, Р., Дерменджиев. Сравнителни изследвания на корозионно-защитните свойства на (Тi,Me)N покрития. В: Трудове нa VI Междунар. Конф. по машиностроителна техника и технологии, АМТЕСН’2001, Том 1, ТУ - София, 2001, стр. 59-64
 54. Шишков, Р. Послоен GD-OES анализ на покритие от Ti върху стомана У10А. В: ЮНС-РУ/СУБ,, Русе, 2002
 55. Шишков, Р. Влияние на някой технологични параметри при ВДХ на стомани Х12М, Р6М5 и Р18 върху кинетиката на процеса. В: НС'84 Сб. Научни трудове т. 26 серия 5, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 99 ÷ 105
 56. Шишков, Р. Вакуумно-дифузионно хромиране в условията на тлеещ разряд. В: Сб. Научни трудове " т.25 серия ХV, ВТУ"А.Кънчев, 1983, стр. с.107 ÷ 112
 57. Шишков, Р. Подвижна термодвойка за измерване на температура във вакуум. В: Сб. Научни трудове, т.25, серия ХV, ВТУ"А.Кънчев", 1983, стр. с. 113 ÷ 117
 58. Шишков, Р., M.Драганова. Структура и фазов състав на покрития, получени чрез плазмено вакуумно-дифузионно хромиране по реакционна схема. В: 5.th International Conference AMTECH’99:, Plovdiv, Bulgaria, 1999, стр. 640-645
 59. Шишков, Р., В.Иванов, Л. Касев. Влияние на ВДХ върху грапавостта и размерите на изделията,. В: НС'84 Сб. Научни трудове т. 26 серия 5, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 113-119
 60. Шишков, Р., В.Узунова, В.Петкова. Влияние на ТО върху структурата и свойствата на ВДХП. В: НС' 84 Сб. Научни трудове т. 26 серия 5, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 106 ÷ 112
 61. Шишков, Р., Г.Kирилова. Плазмено вакуумно-дифузионно титаниране по елементна схема във вакуумна пещ. В: 5.th International Conference AMTECH’99:, Plovdiv, Bulgaria, 1999, стр. 701-705
 62. Шишков, Р., Д. Цанева, Е. Лисичкова. Структура и свойства на покрития, получени чрез плазмено вакуумно-дифузионно хромиране на стомани. В: ЮНС на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 12-14 окт.1994 г., Научни трудове на , т. ХХХV, серия 2, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1994, стр. 183-195
 63. Шишков, Р., Дерменджиев И., Драганова М., Дочев Д. Кинетика и механизъм на структурообразуването при ПВДХ-Р на стомана ХВГ. В: НТК по "Материалознание и технология на материалите", Габрово, 2001, стр. 59-64
 64. Шишков, Р., Дерменджиев Ив., Захариева В., Топалски Сл. Влияние на уякчаващото термично обработване на стомана 9ХС върху дебелината и типа на предварително отложено многослойно TiC/TiN покритие. В: Институт по металознание “Акад. Ангел Балевски”, ТУ София,МТФ, 2008, стр. 45-50
 65. Шишков, Р., Е.Лисичкова. Лабораторна вакуумна пещ за плазмено дифузионно повърхностно насищане. В: Нац. конгрес по металознание и ТО, Варна, 1991
 66. Шишков, Р., Е.Лисичкова. Плазмено вакуумно-дифузионно метализиране. В: Нац. конгрес по металознание и ТО, Варна, 1991
 67. Шишков, Р., Захариева В., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Послойна твърдост на многослойни нитридно-карбидни покрития на титанова основа върху стомана 9ХС. В: Национална конференция с международно участие “Металознание и нови материали 2008, ТУ София,МТФ, София, Институт по металознание “Акад. Ангел Балев, 2008, стр. 39-44, ISBN 1313-8308.
 68. Шишков, Р., Захариева, В. Дерменджиев И., Йорданов М. Послойна твърдост на многослойни нитридно-карбидни покрития на титанова основа върху стомана 9ХC. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ ”А. Кънчев”, Русе, 2014, стр. 150-157, ISBN 1311-3321..
 69. Шишков, Р., Захариева, В. Дерменджиев И., Йорданов М. Послойна твърдост на многослойни нитридно-карбидни покрития на титанова основа върху стомана 9ХС. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ ”А. Кънчев”, РУ ”А. Кънчев”, 2007, стр. 168-173, ISBN 1311-3321.
 70. Шишков, Р., И.Дерменджиев. Възможност за получаване на аморфно-кристални покрития с дифузионен преход към подложката чрез магнетронно разпрашване. В: Сб. Научни трудове на ВТУ ”А.Кънчев” – том XXXV, серия 2, Русе, 1994, стр. с.169-175
 71. Шишков, Р., И.Дерменджиев. Структура и фазов състав на магнетронно отложени хром-желязо-въглерод покрития. В: Нац. конгрес по металознание и ТО, Варна, 3-5 октомври, 1991, стр. стр.324-328
 72. Шишков, Р., Пеев М., Дерменджиев И., Дочев Д. (Cr,Me)N -покритие,получено чрез магнетронно разпрашване на ферохром във вакуумна пещ. В: НТК по "Материалознание и технология на материалите", Габрово, 2001
 73. Шишков, Р.И. Класификация на стоманите според технологичните възможности за ПВДМ. В: Научни трудове на ВТУ – том 35 Русе, Русе, 1994
 74. Шишков, Р.И., Лисичкова Е.М. Микроструктура и фазов състав на повърхностния слой след ПВДМ на сив чугун. В: Научни трудове на ВТУ том 35, Русе, 1994
други трудове
 1. Шишков Р И. Вакуумно дифузионно метализиране, дисертация за присъждане на научната степен "ДОКТОР на ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ", 2004, стр. 540
 2. Шишков Р И. Хромиране на въглеродни стомани във вакуум, дисертация за присъждане на научната степен "кандидат на технимческите науки", 1981, стр. 210
патенти и др.
 1. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Кънев М.Й., Дочев Д.Д., Шишков Р.И. Устройство за нанасяне на покрития във вакуум върху вътрешни повърхнини на детайли, , No ,1980.
 2. Трифонов Д., А.Букев, Р.Шишков. Високотемпературен нагревател, Устройство - авторско свидетелство, No рег.№ 55406, НО5В,1980.
 3. Шишков Р.И., Е.М.Лисичкова. Метод за плазмено вакуумно-дифузионно метализиране, метод - София, 12.12.1994, No №48518/03.06.94г,1994.
 4. Шишков Р.И., Е.М.Лисичкова, В.Т.Димитров. Устройство за магнетронно разпрашваневъв вакуумна пещ., Устройство - София, 10.02.1995, No Патент №51117/08.,1994.