Списък на публикациите

доклади

  1. Stanev I., Ch. Vezirov, R. Kozlev, R. Kozhuharov, S. Kalinova. Intelligent Product Manual - Definitions, Structure, and Application in Agricultural Engineering. IN: Proceeding of the XVI International Conference on "Material Flow, Machines and Devices in Industry" - ICMFMDI'2000, Belgrad, Yugoslavia, 2000, pp. 1-153 ¸ 1-156.
  2. Ангелов Г., Р. Кожухаров, А. Букев, Л. Йорданов. Микропроцесорна система за управление на технологични процеси в реално време. В: Научна сесия - 1986 г., ВТУ ” А. Кънчев”, гр. Русе., Печатна база на ВТУ ” А. Кънчев”, 1986
  3. Везиров Ч., И. Станев, Р. Козлев, Р. Кожухаров. Информационно осигуряване на аграрното инженерство в България с помощта на ИНТЕРНЕТ. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”. Русенски Университет, Русе България, 1999, стр. 6 - 12
  4. Кожухаров Р., И. Станев. Среда за разработване на интелигентна продуктова документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 346-350
  5. Станев И., Р. Кожухаров, С. Калинова. Понятието Разпределена интелигентна потребителска документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 296-300
  6. Станев И., С. Калинова, Р. Кожухаров. Понятието Интелигентна потребителска документация. В: аучни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 291-295
  7. Станев, И., С. Калинова, С. Стоянов, А. Бороджиева, Р. Кожухаров. Методика за адаптиране на потребителска документация към изискванията на крайния потребител. В: Научни трудове, Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет, Русе, 1999, стр. 306-310
учебници
  1. Станев И., Р. Кожухаров, С. Калинова, Я. Тръпков. Програмиране и използване на компютри. Русе България, Фондация “Отворено общество”, Русенски Университет, 1998, стр. 200, ISBN 954-712-026-3.
учебни пособия
  1. Вълова, И., С. Петров, Р. Кожухаров. Работа с програми за електронна поща и Интернет. Русе, България, Авангард Принт ООД, 2000, стр. x, ISBN -.