Списък на публикациите

монографии

 1. Русев Р., Минчев П., Ненов Н, Донева В., Стоилова В., Минчева Д., Тихолова Д., Попов Ал., Русева Ст., Ненова Цв., Маринчев Т. Тетово: Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов. Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 232, ISBN няма.
 2. Русев Р.,Петрова Р., Мийдър В., Бхуванесвар Ч., Трендафилова П., Костова В., Бараков Вл., Недкова Е., Свободова И., Шаховски В., Тупикова Н., Дачева Св. В огледалния свят на езика и културата // За концептите сърце/душа/ум във фразеологичната семантика на българския език като отражение на националната ни менталност.. Русе, ЛЕНИ-АН, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
 3. Русев, Р. Научният текст на Михаил Арнаудов: Наблюдения върху "Психология на литературното творчество". Русе, Лени-Ан, 1998, стр. 156, ISBN 954-8190-43-5.
 4. Русев, Р. Същност и особености на лексикалната художествена номинация в романите на Димитър Димов и Георги Караславов. Дисертация. Велико Търново, УИ, 1989, стр. 311, ISBN няма.
студии
 1. Русев, Р. Посланията на Михаил Арнаудов. Русе, Сдружение "Брод", сп. Брод, 5, 2008, стр. 59-74, ISBN 1312-1855.
 2. Русев, Р. Стихосбирката "Въпроси" и някои черти на езиковата личност на Стефан Гечев. - В:Стефан Гечев отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 96-123, ISBN 978-954-8190-55-8.
статии
 1. Русев Р. Индивидуално-авторският маниер на назоваване в романите на Димитър Димов.// Алманах Извор, 2013., 2013, брой XX, стр. 187 -195, ISSN 1314-2747.
 2. Русев Р. Последната творба на Алеко Константинов.// Алманах "Извор", 2012, брой 19, стр. 186 - 192, ISSN 1314-2747.
 3. Русев, Р. О некоторых характерных чертах и ценностных измерениях лексической номинации в романах двух болгарских писателей.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы. Сборник научных трудов, 2010, брой 1, стр. 367 - 379, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 4. Русев, Р. Индивидуален стил и ценностната актуализация на дълбинния смисъл на художествения текст.// Граматика и семантика, 2010, брой 1, стр. 234-240, ISSN 978-954-524-724-8.
 5. Русев, Р. Психопоетика на разказа на Емилиян Станев "Вълкът".// Словото е отражение на живота, 2009, брой 1, стр. 46-67, ISSN 978-954-524-693-7.
 6. Русев, Р. Единство на поетичното и научното мислене в "Причинна връзка или изкупление".// Везни, година ХІХ, 2009, брой 4, стр. 75-81, ISSN няма.
 7. Русев, Р. За радостта от общуването с художествения текст.// Сборник в памет на проф д-р Славчо Иванов, 2007, брой 1, стр. 191 - 196, ISSN 978-954-775-788-2.
 8. Русев, Р. Лингвокултурология и дълбинен прочит на разказа на Елин Пелин "Нане Стоичковата върба".// В огледалния свят на езика и културата, 2007, брой 1, стр. 232-242, ISSN 978-954-8190-54-1.
 9. Русев, Р. В плен на светлината(литературно-биографичен очерк за Димитър Добрев).// Брод, 2006, брой 3, стр. 88-99, ISSN няма.
 10. Русев, Р. Номинация, образен строеж и художествена идея в разказа на Елин Пелин "Започването на един ден".// Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесет годишен юбилей: Сб., 2006, брой 1, стр. 276 - 284, ISSN 10:954-524-556-5.
 11. Русев, Р. За един нов тип речник на автор.// Светът на речника. Светът в речника: Юбил. сб. в чест на чл. кор. дфн Емилия Пернишка, 2006, брой 1, стр. 129 - 134, ISSN 954-8709-73-2; 13.
 12. Русев, Р. О поэтической семантике собстенного имени в одном болгарском романе.// Вестник Волгоградского государственного университета, сер.2 Языкознание, 2003, брой 3, стр. 116-118, ISSN няма.
 13. Русев, Р. Защото сме рожби на слънцето.// Дачева Св. Случаен пътник: Избрани стихове,афоризми и проза, 2003, брой 1, стр. 293-299, ISSN 954-9983-30-7.
 14. Русев, Р. Поетическият канон на Здравко Кисьов.// Брод, 2002, брой 1, стр. 77-79, ISSN няма.
 15. Русев, Р. Словото на Димитър Димов.// Проглас, V, 1996, брой 1, стр. 12-20, ISSN 0861-7902.
 16. Русев, Р. Номинация и художествен образ в романа "Снаха".// Родна реч, 1993, брой 9, стр. 6 - 10, ISSN 0204-5117.
 17. Русев, Р. Собственото име в контекста на романа "Тютюн" от Димитър Димов.// Родна реч, 1992, брой 11, стр. 127 - 132, ISSN 0204-5117.
 18. Русев, Р. Лексикална номинация и художествен текст: Наблюдения върху романа "Тютюн" на Димитър Димов.// Език и литература, 1992, брой 5, стр. 46 - 54, ISSN 0324-1270.
 19. Русев, Р. Някои фактори на повторната продуцираща номинация на персонажите посредством собствени имена в романите на Димитър Димов.// Език и литература, 1990, брой 2, стр. 49 - 57, ISSN няма.
доклади
 1. Донева В., Р. Русев. Говор. Антропоними. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 205-226
 2. Русев Р. Художествен текст и авторско съзнание в поезията на Владимир Попов. В: "Тихата лирика" в българската литература. Съставители Пламен Дойнов, Иван Станков, София - Велико Търново, "Кралица Маб", 2015, стр. 323-342, ISBN ISBN 978-954-533-.
 3. Русев Р. Стефан Гечев и Змей Горянин като художници на словото. В: Научные наследие академика В.И.Борковского и современная русская словесность. Материалы Международной научной конферпенции г. Волгограда, 8-11 сентебря 2015 г., Волгоград, ВолГУ, 2015, стр. 378-382, ISBN ISBN978-5-9669-.
 4. Русев Р. "Българете" в "Записки за България и българете" на Любен Каравелов - минало и съвремие в огледалото на себепознанието. - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Том 15.. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Том 15.Общобългарски комитет "Васил Левски", София, "Златен змей", 2014, стр. 158-167, ISBN 1311-1337.
 5. Русев Р. Индивидуален стил и езикова личност. В: Арнаудов сборник.Том 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 288-293, ISBN ISBN: 978-619-705.
 6. Русев Р. Анкета с академик Иван Радев. В: Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, стр. 146-170, ISBN ISBN 978-954-322-.
 7. Русев Р. Неосъщественият лексикографски проект на писателя Йордан Вълчев. В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, стр. 195-202, ISBN 978-954-322-578-1.
 8. Русев Р. "Причастията" на Змей Горянин и Стефан Гечев. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 87 - 92, ISBN 978-954-8467-99-5.
 9. Русев Р. Учебникът по стилистика на Божан Ангелов. В: Русенски университет "Ангел Кънчев". Научни трудове. Том 52, серия 6.3. Езикознание. Литературознание. Изкуствознание., Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 39-43, ISBN 1311-3321.
 10. Русев Р. Стефан Гечев в чудния свят на думите,модерната физика и поезията. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 64 - 74, ISBN 978-619-7071-01-6.
 11. Русев Р. Хипотезите на писателя Йордан Вълчев за глаголицата. В: Научен център "Св. Дазий Доростолски" - Силистра към Русенския университет "Ангел Кънчев". Известия. Книга V., Силистра, 2013, стр. 20-36, ISBN ISSN 1313-7395.
 12. Русев Р. Отново за знаковата ситуация в лингвосемиотиката. В: Научни трудове. Том51, серия 6.3 Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 32 - 35, ISBN 1311-3321.
 13. Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Система от упражнения в учебно помагало за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", №10, Велико Търново, ВНВУ "Васил Левски", 1988, стр. 395-400
 14. Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Подбор на учебните текстове в помагалото за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти, завършили първи курс. В: Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", №10, Велико Търново, ВНВУ "Васил Левски", 1988, стр. 391-394
 15. Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Научна организация на учебния процес по български език с чуждестранните студенти от І и ІІ курс във ВТУ "А. Кънчев". В: Докл. на науч.-практ. конф. "Научна организация на учебния процес и на труда на преподаване на студенти от ВТУЗ, серия 5, Чужди езици и физ. култура, 4-26 февруари 1982, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1983, стр. 59-64
 16. Русев Р., Пенчева В. Основни интеграционни моменти в преподаването на български език и математика на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти:Науно-практически семинар, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1986, стр. 118-122
 17. Русев, Р. Индивидуально-авторская интерпретация мотива "Святой Георгий побеждает дракона" в стихотворении Стефана Гечева "День Святого Георгия". В: Русское слово. Выпуск 3, Волгоград, Лицей №8, 2011, стр. 290 - 305, ISBN 978-5-904776-23-7.
 18. Русев, Р. Към определението на думата. В: Проф. Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник, Велико Търново, Знак 94, 2011, стр. 349-356, ISBN 978-954-524.
 19. Русев, Р. Художественият текст като личност. В: Известия на научен център "Св. Дазий Доростолски", книга 4, Силистра, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 179-188, ISBN 978-954-8467-42-1.
 20. Русев, Р. Езиковедските изследвания на Михаил Арнаудов. В: Арнаудов сборник: Доклади и съобщения: Т. 6, Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 63-67, ISBN 978-954-8190-76-3.
 21. Русев, Р. Литературните опити на Михаил Арнаудов. В: Михаил Арнаудов .Разкази, Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 5-9, ISBN 978-954-8190-78-7.
 22. Русев, Р. Индивидуално-авторска интерпретация на мотива "Св. Георги побеждава дракона" в стихотворението на Ст. Гечев "Гергьовден". В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков, Бургас, Бряг, 2009, стр. 99 -112, ISBN 978-954-8752-13-8.
 23. Русев, Р. Към въпроса за художествената антропонимия в романа "Тютюн" на Димитър Димов. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 48, серия 6.3, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 98-101, ISBN 1311-3321.
 24. Русев, Р. Единство эмоционального и научного мышления в поэтическом тексте Стефана Гечева "Причинная связь или искупление". В: Язык и емоции: номинативные и коммуникативные аспекты, Волгоград, Волгоградское научное издательство, 2009, стр. 260-267, ISBN 978-5-98461-556-3.
 25. Русев, Р. Михаил Арнаудов(1878-1978). В: Бележити русенци.Том 1, Русе, Ахат, 2008, стр. 78-88, ISBN 978-954-9664-11-9.
 26. Русев, Р. К характеристике языковой личности Захария Стоянова. В: У чистого источника родного языка. Сборник научных статей к 60-летию профессора В. И. Супруна, Волгоград, "Перемена", 2008, стр. 56-67, ISBN 978-5-9935-0046-1.
 27. Русев, Р. Проблемът за доминиращата функция на художественото слово. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.5, Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 243 - 247, ISBN 978-954-8190-57-2.
 28. Русев, Р. Повторната субективно-оценъчна антропонимна номинация в полупряката реч на романите "Тютюн" и "Осъдени души" на Димитър Димов. В: Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски" към РУ"Ангел Кънчев", Силистра, печатница RITTbg издателство, 2007, стр. 15-21, ISBN 1313-7395.
 29. Русев, Р. Проблемът за структурата на езиковата личност. В: Научни трудове на Русенския университет 46, серия 7, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 30. Русев, Р. Разказите на Михаил Арнаудов. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.4, Русе, Лени-Ан, 2006, стр. 178-184, ISBN 954-8190-49-4;13 .
 31. Русев, Р. Мисловноречевата дейност на Михаил Арнаудов като български учен хуманитарист. В: Академик Михаил Арнаудов - ученият и творецът, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006, стр. 266 - 275, ISBN 954-322-117-0;978.
 32. Русев, Р. Субективно-оценъчната номинация на персонажите посредством собствени имена в романите на Димитър Димов. В: Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски" към РУ"Ангел Кънчев", Силистра, РИТТ, 2006, стр. 177-186, ISBN 954-759-146-0;13 .
 33. Русев, Р. За два основни типа лексикална художествена номинация в белетристичния текст. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 45, №5.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 34. Русев, Р. Езиковата личност на разказвача в повестите на Йордан Вълчев. В: Змей със змейовете и човек с човеците: Йордан Вълчев. Изследвания, материали, спомени, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, стр. 85-86, ISBN 954-524-479-8.
 35. Русев, Р. Об образно-эстетической трансформации языковых единиц в художественном тексте. В: Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия "Филологические науки", Волгоград, ВГПУ "Перемена", 2005, стр. 72-74, ISBN няма.
 36. Русев, Р. Един испански образ художествен образ на българската ракия(или за гроздовата и хомосексуализма). В: Ракията на българина, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 141-148, ISBN 954-524-072-5.
 37. Русев, Р. Лексикална номинация, белетристичен текст и художествено-естетическа функция на словото. В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: Материалы международной научной конференции. Волгоград, 24-27 април, 2005, Волгоград, Издательство Волгоградского университета, 2005, стр. 13-19, ISBN 59669-022-1.
 38. Русев, Р. Романът "Девети" на Анчо Калоянов - роман на българското преломно време. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 44, №62, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2005, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
 39. Русев, Р. Още едно виждане за езиковата личност(с оглед на трактовката й в руското езикознание). В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, стр. 299-303, ISBN 954-524-485.
 40. Русев, Р. Човекът и слънцето в есето на Николай Хайтов "Слънце ненагледно". В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 41, №7.1, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2004, стр. 81-84, ISBN 1311-3321.
 41. Русев, Р. Фолклорен еротикон. IN: Бъзовец, Русе, Лени-Ан, 2004, pp. 291-302, ISBN 954-8190-41-9.
 42. Русев, Р. Ловджийски истории. IN: Бъзовец, Русе, Лени-Ан, 2004, pp. 291-302, ISBN 954-8190-41-9.
 43. Русев, Р. Хлябът в патриархалното всекидневие на българите от село Бъзовец, Русенско. В: Годишник на Асоциация ОНГЪЛ, ІV, София, Импресарско-издателска къща "Род", 2004, стр. 106-109, ISBN няма.
 44. Русев, Р. Кирилицата в огледалото на асоциативния експеримент. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.3, Русе, Лени-Ан, 2003, стр. 277-292, ISBN 954-8190-31-1.
 45. Русев, Р. Номинация, предикация и художествено-естетическа функция на словото в творчеството на Ангел Каралийчев. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 39, 2003, 2.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2003, стр. 70-74, ISBN 1311-3321.
 46. Русев, Р. Слово и подсъзнание. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 40, №10.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2003, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 47. Русев, Р. Хлебното зърно на арменците. В: Тихите арменци. Сборник с научни материали, София, Импресарско-издателска къща "Род", 2002, стр. 1-17, ISBN 954-476-026-1.
 48. Русев, Р. Пораждане на повторните названия на персонажите в художествената проза на Димитър Димов. В: Изследвания по български език: Сб. с материали от нац. науч. конференция, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, стр. 224 - 230, ISBN няма.
 49. Русев, Р. Интегративната функция на лингвоестетическия подход в езиковото и литературното обучение на децата от детската градина и началното училище. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", 38, №6, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 45-48, ISBN 1311-3321.
 50. Русев, Р. Прозата в стихове на Алеко Константинов. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 38, №8, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 53-55, ISBN 1311-3321.
 51. Русев, Р. Михаил Арнаудов и българската идентичност. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.2, Русе, Лени-Ан, 2001, стр. 7-12, ISBN 954-8190-18-4.
 52. Русев, Р. Ангел Кънчев - език и личност. IN: Ангел Кънчев. Материали от кръглата маса по повод 150-годишнината от рождението на революционера., Русе, Авангард-принт ООД, 2001, pp. 60-65, ISBN 954-9548-30-9.
 53. Русев, Р. "Краят на потоците" от Свилен Капсъзов или романът-песен за Таланта и Властта. В: Родопите, човекът и песента: Сборник, посветен на Свилен Капсъзов, Смолян, Отзук прес ООД, 2001, стр. 39-41, ISBN няма.
 54. Русев, Р. За образно-естетическата трансформация на езиковите единици в художествения текст. В: Лингвистика на литературния текст. Теория на литературата; Международна научна конференция. Велико Търново, 23-25 октомври 1998, Велико Търново, УИ, 2000, стр. 295-299, ISBN 954-524-229-9.
 55. Русев, Р. Издателят Захари Стоянов - аспекти на езиковата личност. В: Захарий Стоянов и нашето време: Доклади и научни съобщения по повод 150-годишнината на Летописеца, София, Народно събрание на РБ, 2000, стр. 185-190, ISBN 954-22-0295-4.
 56. Русев, Р. Академик Михаил Арнаудов - език и личност. В: Арнаудов сборник: Доклади и съобщения: Т. 1, Русе, Лени-Ан, 2000, стр. 13-16, ISBN 954-8190-141.
 57. Русев, Р. За антропонимичното пространство на езика в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 37, 1999, 7, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 1999, стр. 49-54, ISBN 1311-3321.
 58. Русев, Р. Текст и личност в книгата на Димитър Маринов "Спомени из моя живот" или "Моята биография". В: Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150-години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени-Ан, 1999, стр. 31-37, ISBN 954-8190-07-09.
 59. Русев, Р. Наблюдения върху текста на първата научна работа на Михаил Арнаудов. В: Извор, 98: Алманах: кн.5, Русе, Авангард-Принт, 1998, стр. 59-64, ISBN няма.
 60. Русев, Р. Град Русе през погледа на двама чужденци - културно-семиотични аспекти на градското пространство. В: Алманах за историята на Русе: Т.2, Русе, Държавен архив, 1997, стр. 425-430, ISBN 954-8339-06-4.
 61. Русев, Р. За смисъла на един художествен образ(Женда от "Постолови воденици". В: Библия. Фоклор. Литература: Сб. материали от науч. сесия Библията в европейската фолклорна и литературна традиция, 27-28 окт. 1995, Русе, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996, стр. 195-203, ISBN 954-427-162-7.
 62. Русев, Р. "В сянката на назарянина" - библейски образ и художествено-естетическата му интерпретация. В: Библия. Фоклор. Литература: Сб. материали от науч. сесия Библията в европейската фолклорна и литературна традиция, 27-28 окт. 1995, Русе, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996, стр. 166-171, ISBN 954-524-152-7.
 63. Русев, Р. Говор. Лексикални особености. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, 1995, стр. 199-204, ISBN няма.
 64. Русев, Р. Авторската индивидуалност в изграждането на научен текст. В: Лингвистика на текста: Международна научна коференция. ВТУ "Св. Кирил и Методий", Велико Търново, Знак 94, 1995, стр. 51-58, ISBN 954-8709-12-0.
 65. Русев, Р. Език и пол в разказа "Постолови воденици" от Йордан Йовков. В: Лингвистични студии: Юбилейна научна сесия. В. Търново, 15-16 октомври 1992, Велико Търново, УИ, 1994, стр. 125-131, ISBN 954-524-072-5.
 66. Русев, Р. За речевото въздействие на българските народни клетви. В: Втори колоквиум по езикознание. Сборник доклади и съобщения, Велико Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1994, стр. 55-61, ISBN 954-427-162-7.
 67. Русев, Р. Структурно-семантична характеристика на двукомпонентните атрибутивни словосъчетания в поезията на Александър Геров. В: Лингвистични студии: Юбилейна научна сесия. В. Търново, 15-16 октомври 1992, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, стр. 319-325, ISBN 954-524-072-5.
 68. Русев, Р. Семиотика на философския текст. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1994, стр. 127-132, ISBN 1311-3321.
 69. Русев, Р. За избора и поетическата семантика на един антропоним в романа "Осъдени души" на Димитър Димов. В: Юбилейна научна сесия . 10 години Факултет за чуждестранни студенти.8-9 юни 1989, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 1989, стр. 243-245, ISBN няма.
 70. Русев, Р. Вторичната номинация на лица посредством зооними и обучението на чуждестранни студенти. В: Юбилейна научна сесия. 10 години Факултет за чуждестранни студенти, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1989, стр. 117 -120
 71. Русев, Р. Номинация и текст. С оглед на обучението по български език на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти:Науно-практически семинар, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1986, стр. 276-280
 72. Русев, Р. За един подход в анализа на художествената лексика и обучението по български език на чуждестранните студенти. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", 27, №4, Ч.1, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1985, стр. 90-95
 73. Русев, Р. Изграждане на умения у чуждестранните студенти за конспектиране на научно-технически текст. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", 27, №4, Ч.1, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1985, стр. 85-89
 74. Русев, Р. За един подход в изследване езика на художествената литература. В: Единадесети пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ"Кирил и Методий", Велико Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1985, стр. 73-79, ISBN няма.
 75. Русев, Р. Лексикална художествено-естетическа номинация на страха и гнева у Юрталана в романа "Снаха" на Георги Караславов. В: Десети пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ"Кирил и Методий", 1984, Велико Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1984, стр. 15-16, ISBN няма.
 76. Русев, Р. Пораждане на научен текст и обучението по български език на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" , 26, №11, Ч. 2, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1984, стр. 15-20
 77. Русев, Р. Към въпроса за повторната номинация в романа "Осъдени души" на Димитър Димов. В: Пролетен колоквиум "Проф. д-р Пеньо Русев",, Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1983, стр. 57 - 62, ISBN няма.
 78. Русев, Р. Изграждане на речеви навици и умения у чуждестранните студенти от подготвителния курс за възприемане смисловото съдържание на устен научно-технически текст. В: Български език за чужденци. Актуални проблеми на обучението, София, ИЧС, 1983, стр. 111-116
 79. Русев, Р. Смисловото възприемане на научно-техническия текст и обучението по български език на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", 23, №11, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1981, стр. 127-132
книги
 1. Бенин, Н., Р. Русев, Й. Палежев, М. Душкова, П.Дойнов, С.Иванов, П. Пенев, С. Дачева, Ц.Балевска, Н. Еремиева, К. Гергицов, Г. Василев, Р. Горанов, Ж. Душков, З. Михайлова, Ю.Жилиев, Марагос. Стефан Гечев - отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 251, ISBN 978-954-8190-69-5.
 2. Русев Р.(предговор,съставителство, бележки и редакция), Й.Вълчев. Апология на българския език. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 231, ISBN 978-954-8190-90-9.
 3. Русев Р.,. Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов. Русе, "Лени Ан", 2013, стр. 144, ISBN 978-619-7058-09-3.
 4. Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
 5. Русев, Р. Словото - начин на живот. Русе, Лени-Ан, 2011, стр. 278, ISBN 978-954-8190-86-2.
 6. Русев, Р. Отдадени на призванието си. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 71, ISBN 954-8190-43-5.
 7. Русев, Р. Филологически пристрастия. Русе, Лени-Ан, 1997, стр. 148, ISBN 954-8190-03-6.