Списък на публикациите

статии

 1. Daskalov P., Ts. Draganova, V. Mancheva, R. Tsonev. Wavelet features selection approach for nondestructive Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of WSEAS International Conference on COMPUTERS, 2011, No 1, pp. 172-177, ISSN 978-1-61804-056-5.
 2. Daskalov P., V. Mancheva, Ts. Draganova, R. Tsonev. An approach for Fusarium diseased corn kernels recognition using linear discrete models.// Agricultural science and technology, 2010, No 2(2), pp. 90 – 95, ISSN 1313-8820.
 3. Draganova Ts., P. Daskalov, R. Tsonev. An approach for identifying of Fusarium infected maize grains by spectral analysis in the visible and near infrared region, SIMCA models, parametric and neural classifiers.// Int. J. BIOautomation, 2010, No 14(2), pp. 119 – 128, ISSN 1314-2321.
 4. Draganova Ts., V. Mancheva, P. Daskalov, R. Tsonev. Wavelet based approach for Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of 10th IFAC workshop on Programmable Devices and Embeded Systems (PDeS), 2010, No 1, pp. 19 – 23
 5. Младенов M., Ц. Драганова, П. Даскалов, Р. Цонев. Класификационни процедури за оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2009, брой 1, стр. 8-14
 6. Младенов M., Ц. Драганова, П. Даскалов, Р. Цонев, М. Деянов. Използване на цветови, текстурни модели и уейвлит трансформации за оценяване на посевни качества на семена, посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 6, стр. 2-7
доклади
 1. Драганова Ц., П. Даскалов, Р. Цонев. Класификация на царевични семена по цветови характеристики. В: Международна конференция по Автоматика и Информатика, София, 2008, ISBN 1313 – 1850.
 2. Драганова Ц., С. Атанасова, П. Даскалов, Р. Цонев, Р. Ценкова. Приложение на спектрален анализ в близката инфрачервена област за разпознаване на заболяването фузариоза по царевични семена. В: Международна научна конференция “Българската наука И Европейското изследователско пространство, Стара Загора, 2008
 3. Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Оценка влянието на сортовата принадлежност върху цветови признаци за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", том.48, серия 3.1, Русе, 2009, стр. 144-149
 4. Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц.Драганова. Подбор на комплекс от информативни цветови признаци за разпознаване на царевични семена, заразени с Фузариоза (Fusarium Moniliforme). В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 125-130
 5. Кирилова Е.,П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Статистически характеристики на цифровите изображения на здрави и заболели от Фузариоза царевични семена. В: Trakia Journal of Science, Vol.7, Suppl.2, Ямбол, 2009, стр. 161-167
 6. Младенов, М., С. Пенчев, П. Даскалов, Р. Цонев, В. Найденов. Контрол на качеството на растителни продукти чрез анализ на визуални изображения. В: Национална конференция "Автоматика и информатика '99", София, 1999
 7. Пенчев С., П. Даскалов, Е. Кирилова, Р. Цонев, Ц. Драганова. Управление на aвтоматизирана система за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена чрез анализ на цветни изображения. В: Научни Трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1., Русе, 2008
учебници
 1. Цонев, Р., П. Даскалов, Ц. Драганова. Методи за теоретично изследване. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, стр. 158, ISBN 978-954-712-.
учебни пособия
 1. Цонев, Р., П. Даскалов. Идентификация на системи. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2002, стр. 84, ISBN 954-712-175-8.
 2. Цонев, Р., П. Даскалов. Методи за теоретично изследване. Русе, ДЗЗД „МВ – ПРЕС - 2001”, 2002, стр. 127, ISBN 954-712-153-7.