Списък на публикациите

статии

 1. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
 2. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
 3. Alipiev, O., S. Antonov. Method for calculations of spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2011, No 1, tome IX, pp. 21-26, ISSN 1584-2665.
 4. Antonov S., R. Rusev, E. Minev. A Software System for Collecting, Processing and Analysing of Data for Accuracy Assessment in Layer Based Technologies.// 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, 2017, No 56
 5. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 6. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 7. Алипиев О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62, ISSN 0861-9727.
 8. Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектира¬не на двус¬транно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепва¬не. (част II–Методика за изчисляване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38
 9. Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I–Двустранно изместване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32
 10. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
 11. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
 12. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
 13. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// сп. Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62
 14. Алипиев, О., С Антонов. Геометрично проектиране на зъбни предавки с несиметрично еволвентно – цевно зацепване (част II − Методика за изчисляване).// сп. Механика на машините, 2011, брой 94, стр. 21-27, ISSN 0861-9727.
 15. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Относно подрязването на еволвентни зъбни колела формообразувани с инструментален гребен.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 56-65, ISSN ISSN 0861-9727.
 16. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Количествени показатели на подрязването при еволвентни зъбни колела.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 66-70, ISSN ISSN 0861-9727.
 17. Алипиев, О., С. Антонов. Основно уравнение и задачи на обобщената геометрична теория при проектиране на еволвентни предавки с външно зацепване.// сп. Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 75-79, ISSN 0861-9727.
 18. Алипиев, О., С. Антонов. Обобщен изходен контур в теорията на еволвентното зацепване.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 121-125, ISSN 0861-9727.
 19. Алипиев, О., С. Антонов. Външно еволвентно зацепване образувано с обобщен изходен контур.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 126-130, ISSN 0861-9727.
 20. Алипиев, О., С. Антонов. Апроксимация на циклоидни профили с дъги от окръжности по зададена допустима грешка.// сп. Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 61-65, ISSN 0861-9727.
 21. Антонов, С. Един алгоритъм за апроксимация и някои възможности за неговото приложение при решаване задачите за синтез на механизми.// Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 123-129, ISSN 0861-9727.
 22. Антонов, С. Алгоритъм за симулиране процеса на формообразуване на колела от равнинни предавки. Част I – общи положения.// Механика на машините, 2005, брой 54, ISSN 0861-9727.
 23. Баргазов Е., Т. Узунов, О. Алипиев, С. Антонов и Д Бортяков. Изследване и оптимизация на системи за изменение на обсега на портални кранове.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 16-20, ISSN 0861-9727.
 24. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Относно автоматизирано залепване на бандероли.// Известия на съюза на учените.Русе ,секция”Технически науки”№ 2, 1999, брой 1
 25. Долчинков Р., С. Антонов. Изследване характера на контакт в двуточковите и триточковите зони на циклопредавки с две линии на зацепване.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 65-68, ISSN 0861-9727.
 26. Енчев К., С. Антонов. Екстремален синтез при опериране със затварящ шестзвенен механизъм с нова структура (част първа).// Механика на машините, 1997, брой 20, стр. 27-30, ISSN 0861-9727.
 27. Енчев К., С. Антонов. Екстремален синтез при опериране със затварящ шестзвенен механизъм с нова структура (втора част).// Механика на машините, 1997, брой 20, стр. 31-34, ISSN 0861-9727.
 28. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
 29. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Синтез и анализ на двойка аркоидни зъбни колела, формообразувани с неконусна производяща повърхнина.// Механика на машините, 1995, брой 9, стр. 39-43
 30. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Изследване зацепването на полуобкатни аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 52-54
 31. Стойков, С. К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Оптимизационен екстремен синтез на нов тип праволинейно направляващ осемзвенен стрелови механизъм на портален кран (I част).// Механика на машините, 2005, брой 2, стр. 25-33, ISSN 0861-9727.
доклади
 1. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears. IN: 4th International Conference on Power Transmissions - PT 12, Sinaia, Romania, 2012
 2. Alipiev, O., S. Antonov, T. Grozeva, D. Zafirov. Minimum number of teeth in symmetric and asymmetric involute spur gearings of a teeth ratio equal to one. IN: The 3rd international conference “Power transmissions’09”, Greece, 2009, pp. 51-58
 3. Alipiev, O., S. Antonov. Asymmetric involute–lantern meshing formed by identical spur gears with a small number of teeth. IN: International conference on gears, Munich, Germany, VDI-Berichte - 2108, 2010, pp. 925-940, ISBN 0083-5560.
 4. Alipiev, O., S. Antonov. Main thesis in the geometrical theory of the involute meshing, shaped by a generalized basic rack. IN: 3-rd International conference POWER TRANSMISSIONS’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 43-50, ISBN 978-960-243-662-2.
 5. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev O., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY, BOROVETS, BULGARIA, 2018, pp. 36-41
 6. Bargazov, E. I., T. I. Uzunov, O. L. Alipiev, S. D. Antonov, D. E. Bortyakov. A study of gantry cranes level-luffing jib system using SOLIDWORKS. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 103-108, ISBN 1311-3321.
 7. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 8. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitliemov, S.D. Antonov. Multicriteria Design of a Spur Gear Pair. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 3, 2001, pp. 137-144, ISBN 83-7085-576-8.
 9. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2018, pp. 199-205, ISBN 2535-0021.
 10. Minev E., R. Rusev, S. Antonov, A. Dunicov, R. Minev. INVESTIGATION AND METHODS TO REDUCE CURLING IN 3D PRINTING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, Ruse University, 2017
 11. Minev R., R. Rusev, S. Antonov, E. Minev. INVESTIGATION OF SAMPLES ACCURACY TO MODEL THE PROCESSES IN 3D PRINTING. IN: MATHMODEL 2017, Borovets, Sofia, Научно - технически съюз по машиностроене, 2017
 12. Алипиев О., С Антонов. Зъбни предавки с малък брой прави зъби, Част II –предавки с несиметрично еволвентно-цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49 серия 1.2, 2010, стр. 69-75, ISBN 1311-3321.
 13. Алипиев, О., С Антонов. Основни положения в геометричната теория на еволвентното зацепване, образувано с обобщен изходен контур. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, 2009, стр. 27-39, ISBN 1311-3321.
 14. Алипиев, О., С Антонов. Несиметрично еволвентно – цевно зацепване, образувано от цилиндрични колела с малък равен брой зъби. В: Международна конференция ОМК’09, Русе, 2009, стр. 59-66, ISBN 1313-9193.
 15. Алипиев, О., С. Антонов. Еквивалентни изходни контури (зъбни гребени) при формообразуване на еволвентни зъбни колела, Част II. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 35, серия 4, 1994, стр. 98-105
 16. Антонов С., Кр. Кръстев, Р. Ангелов. Триканална система за събиране на данни при индициране на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т. 39, серия 8, Русе, 2002
 17. Антонов, С., Д. Бекана. Разработване на симулационен модел на система за масово обслужване при сервизна дейност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 1.1, Русе, 2013, стр. 283-287, ISBN 1311-3321.
 18. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Проектиране на работния и преходните участъци на гърбичен механизъм за залепване на бандероли. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37,серия 2,”Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999, стр. 262-268
 19. Енчев, К., П. Коев, С. Стойков, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (I част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 166-171, ISBN 1311-3321.
 20. Памукчиев, М., С. Антонов, М. Рамълчанов. Аналитично представяне на експериментални зависимости. В: Юбилейна сесия “150 години от раждането на В. Левски”, В. Търново, 1987
 21. Стойков, С., К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (II част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 172-178
 22. Теодосиева М., С. Антонов. ОБОБЩЕН АЛГОРИТЪМ ЗА СИМУЛИРАНЕ НА РАВНИННО ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ. В: Научни трудове РУ „А. Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008