Списък на публикациите

статии

 1. Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Integrated Database Management System with Restricted Natural Language Queries.// Information Technologies and Control, 2005, No 1, pp. 15 21
 2. Arsova, E, S. Arsov. Developing a Data Modelling Tool to Visualize the Transformation of an ER Diagram into a Relational Schema.// Computer Technology and Application, 2012, No 3
 3. Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution.// International Journal on Information Technologies and Security, 2011, No 1, pp. 41-48
 4. Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Using Kendall’s Coefficient of Concordance to Identifying PhD Research Problems in University of Ruse.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 57-59, ISSN 1314-7455.
 5. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система за управление на учебния процес.// Сп. "Автоматика и информатика", 1991, брой 7/8, стр. 2-8
 6. Арсов, С, Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм „Същност-връзка-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2010, брой 3, стр. 25-29
 7. Арсов, С. Един подход за представяне структурите на бази от данни, описани чрез моделния формализъм ”Същности-връзки-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2012, брой 3, ISSN 1313-0226.
 8. Арсов, С. Архитектура на система за управление на бази от данни с естественоезикови заявки.// Известия на съюза на учените – Русе, серия “Технически науки”, 1998, брой 1, стр. 59 61
 9. Арсов, С. Използване на микрокомпютъра в обучението по теория и практика на специалността ”Електромонтьор по подвижен ж.п. състав”.// Образование и професия, 1990, брой 8, стр. 28-30
 10. Арсов,С., Е.Арсова, А.Смрикаров. Информационно-справочна система „Докторанти” в Русенския университет.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 62-66.
 11. Пиргозлиев, В., Б. Борисов, С. Арсов. Резултати от изследвания върху кокоши яйца, като обект на механизация.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 16-19
 12. Пиргозлиев, В., С. Арсов, Д. Конакчиева. Проучване на някои фактори, влияещи върху здравината на яйчената черупка.// Известия на Съюза на учените, 1999, брой 4, стр. 6-9
доклади
 1. Arsov, S. The Design and Testing of an Information Retrieval System “PhD Students”. IN: Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH ’11, Volume 1, Gabrovo, TU-Gabrovo, 2011, pp. I-468 − I-473
 2. Arsov, S. An Approach for Response Generation of Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’04, Ruse, 2004, pp. II.9-1 II.9-6
 3. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Synthesis of Restricted Bulgarian Natural Language Queries Constructions. IN: Proceedings of International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications and Information Systems Analysis and Synthesis, Volume 3, Florida, USA, 2004, pp. 142-147
 4. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Computer-Aided Training of Databases with Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the First International Congress on Perspectives on University Education in the 21st Century, Istanbul, Turkey, 2004, pp. 244-258
 5. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Design of the Object-Oriented Databases with Restricted Natural Language Access. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. II.13-1 II.13-6
 6. Arsov, S., E. Ibryamova. An Approach for Development of Programming System for Modeling and Investigating the Parameters of Commercial Contracts. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2016
 7. Arsov, S., K. Sirakov. Implementation of Web-Based System for Short-Term Forecasting of Energy Consumption. IN: Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2012, pp. 433-451, ISBN 978-954-92247-4-0.
 8. Arsov, S.,B. Rachev. An Approach for Designing a Restricted Bulgarian Natural Language Database Query System. IN: Proceedings of 19th International CODATA Conference ”The Information Society: New Horizons for Science“, Berlin, Germany, 2004
 9. Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution. IN: Proceedings of the International Conference “E-learning and the Knowledge Society”, e-Learning’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 94-99
 10. Arsova, E, S. Arsov. Generating SQL Queries on the Basis of Query by Example for Purposes of e-Learning Databases Courses. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), Varna, Bulgaria, 2010, pp. 105-112
 11. Arsova, E., S. Arsov. How to Choose Web 2.0 Applications for the Purposes of Virtual Laboratory on Databases Course. IN: Proceedings of the International Conference on “E-Learning and the Knowledge Society” - e-Learning’11, Bucharest, Romania, AES - Bucharest, 2011, pp. 183-188
 12. Arsova, Е., S. Arsov. Developing an Interactive Tool for Executing and Visualizing the Database Normalization. IN: Proceedings of the 3rd International Future-Learning Conference “On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning”, Istanbul, Turkey, 2010, pp. 135-144
 13. Arsova,E. , S.Arsov, A.Smrikarov. Developing Algorithms for Execution of the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), Varna, Bulgaria, Publishing House, 2008, pp. 143-150
 14. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Algorithms for Executing and Visualizing the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications EISTA 2009, Florida, USA, Orlando, 2009, pp. 254-259
 15. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Adaptation of the Algorithms for Execution of the Aggregate Operations for the Purposes of the Virtual Laboratory on “Databases”. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2008, pp. 122 - 126, ISBN 1311-3321.
 16. Ibryamova, E., S. Arsov. Development of an Authoring Tool for Creating and Evaluating an Interactive e-Textbook. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 17. Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Preliminary Investigation of some PhD Research Problems in University of Ruse. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian - Greek Conference, Sofia, 2008, pp. 517-521, ISBN 978-954-580-255-3.
 18. Krastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab Based System for Real Time Experimental Studies of Dynamic Object. IN: Proceedings of the 15th International Scientific Conference Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364, ISBN 978-80-552-0390-4.
 19. Rachev B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. IN: 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 2001
 20. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система "Научна сесия". В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, Русе, 1989, стр. 9-14
 21. Арсов С. С., Желязкова И. И. Семантични модели на заявки на ограничен български език към бази от данни от тип „същност-връзка”. В: Сборник доклади на национална конференция „Автоматика и информатика’ 97”, София, 1997, стр. 77-80
 22. Арсов С. С., Желязкова И. И. Един начин за вътрешно представяне на бази от данни от тип „същност-връзка” с естественоезиков интерфейс. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия „35 години Технически университет–Варна”, Варна, 1997
 23. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна систена за управление на учебния процес. В: Първа национална конференция с международно участие, София, ИЦТТ, 1990, стр. 31-хх
 24. Арсов, С. Един подход за проектиране на информационна система за подпомагане администрирането на учебния процес в средно училище. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012
 25. Арсов, С., Б. Рачев. Графични спецификации на концептуални схеми на бази от данни с използването на модифициран модел “обекти-връзки”. В: Сборник доклади на Национална конференция “Компютърни системи и технологии” КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. III.8-1 III.8-6
 26. Арсов, С., Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм Същност-връзка-атрибути. В: Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics ’09, Sofia, 2009, стр. I-53 – I-56
 27. Арсов, С., К. Сираков. Един подход за разработване на Web базирана система за планиране разхода на електрическа енергия. В: In the Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2011, стр. 264-272
 28. Арсов, С., К. Сираков, Р. Цанков. Един подход за изграждане на автоматизирана система за планиране консумацията на електрическа енергия в производствени предприятия. В: Юбилейна научна сесия ’97, „35 години Технически университет–Варна”, Варна, ТУ - Варна, 1997, стр. 1-8
 29. Арсова,Е., С.Арсов, А.Смрикаров, К.Станков. Реализация на информационно-справочна система "Докторанти". В: Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2010, стр. 137-142
 30. Желязкова И. И., Навасардян С. С., Маринов М. Т., Арсов С. С. Компютърна технология на адаптивно обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, том XXXII, серия 9, Русе, 1989, стр. 92-102
 31. Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - I. Теоретична постановка. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 2-8
 32. Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - II. Примерна реализация. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 9-17
 33. Ибрямова, Е., С. Арсов. Среди за електронно обучение по дисциплината "Бази от данни". В: IV-та Национална Конференция, София, 2016, стр. 192-197, ISBN 978-954-07-4114-7.
 34. Кrastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab based System for Real Time, Experimental Studies of Dynamic Objects. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “Quality and reliability of Technical systems”, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364
 35. Кючуков, Р., С. Арсов, М. Баракат. Автоматизирана информационна система за електропотребителите към електроснабдителни предприятия. В: Сборник „Научни трудове”, том XXXVI, Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев”, 1996, стр. . 80-84
 36. Палова Ст., С. Арсов. Възможност за използване на микрокомпютър „Правец-82” в курсовото проектиране по дисциплината „Електрообзавеждане на промишлените предприятия”. В: Сборник доклади на научно-практически семинар „Компютъризация на обучението във ВУЗ”, Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1987, стр. 56-60
учебници
 1. Арсов, С. БАЗИ ОТ ДАННИ. Русе, Академично издателство, 2018, стр. xx, ISBN 978-954-712-742-5.
 2. Рачев, Б., И. Вълова, С. Арсов. БАЗИ ОТ ДАННИ Проектиране, създаване и работа в средата на ORACLE. Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 223, ISBN 954-712-151-0.
учебни пособия
 1. Вълова, И., С. Арсов. Ръководство за практически упражнения по Бази от Данни. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN 954-712-034-4.
патенти и др.
 1. Желязкова И. И., Арсов С. С. Информационно-справочна система "Научна сесия", Сертификат за авторски права, No 1.В035.01846-01,1994.
 2. Желязкова И. И., Арсов С. С. Система за администриране на голяма база данни, Сертификат за авторски права, No 1.В035.01847-01,1994.