Списък на публикациите

доклади

  1. Калинков С. Правната уредба на владението според законодателствата на други държави. В: Студентска научна сесия на юридическия факултет, Русе, 2017
  2. Калинков, С. Анализ и коментар на точка 2 от ТР № 8/2012г. на ОСГТК на Върховния касационен съд във връзка със защитата субективните вещни права. В: Научни трудове на Русенския университет, Правни науки, Русе, 2018 (под печат), Русе, 2018
  3. Калинков, С. Ограничаване на автоматичното действие на чл. 78, ал. 2 от Закона за собствеността. В: Научно приложна конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, 2017
  4. Калинков, С. Добросъвестно придобиване на движими вещи с международен елемент. В: Научно приложна конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, 2017
  5. Калинков, С. Кратък коментар на ТР № 1/2012 година ОСГК на ВКС във връзка с придобиване по давност на чужди идеални части при наследяване.. В: Научни трудове на Русенския университет, Правни науки, Русе, 2017
  6. Калинков, С. Правата на добросъвестния владелец според Римското право. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125 – годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
  7. С. Калинков. Първични придобивни основания на субективни вещни права по законодателствата на Република България и Руската Федерация. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015