Списък на публикациите

доклади

  1. Ангелова С. Словно-категориален и семантичен обхват на архаичните думи в романа "Антихрист". В: Сборник доклади на студентската научна сесия – СНС’13, Русе 2013, Секция „Хуманитарни, стопански и природни науки“, Русе, 2013, стр. 75-79
  2. Ангелова, С. Мъдростта като културна ценност в български и румънски пословици. В: Сборник доклади на студентската научна сесия - СНС’15, Русе, 2015, стр. 12-15
  3. Ангелова, С. Културна семантика в нееквивалентни български и румънски пословици и поговорки. В: Културные коды в сознании и языке: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / под ред. Е. Е. Стефанского, Самара, Русия, Самарской гуманитарной академии, 2015, Самара, 2015
  4. Ангелова, С. Трудът като културна ценност и антиценност в българското и румънското мирозрение. В: сборник на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Известия, книга VIII, Русе, 2015
  5. Ангелова, С. Частична еквивалентност и културна семантика на български и румънски паремии. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2015
  6. Ангелова, С. Семантична еквивалентност и културна специфика на български и румънски паремии. В: Девети Арнаудови четения на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2015
  7. Ангелова, С. Християнските духовници през погледа на българското и румънското народно мирозрение. В: Международен симпозиум „Християнство и книжнина“, том 15, Шумен, 2014, стр. 322-335
  8. Ангелова, С. Истината като културна ценност в български и румънски пословици. В: Сборник доклади на студентската научна сесия. – В: СНС’14, Русе 2014, Секция „Езикознание“, Русе, 2014, стр. 27-31
  9. Ангелова, С. Български и румънски паремии за приятелството. В: Научни трудове на Русенски университет «Ангел Кънчев», том 52, серия 6.3, секция «Езикознание», Русе, 2013, стр. 72-75
  10. Ангелова, С. Словообразувателен обхват на неологизмите в романа „Антихрист”. В: сборник на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Известия, книга V, Русе, Русе, 2013, стр. 110-117