Списък на публикациите

доклади

  1. Kandilarov J S Georgiev. Some Important Optimizations of Binomial and Trinomial Option Pricing Models, Implemented in MATLAB. IN: Annual Conference of University of Ruse 9-10.10.2015, University of Ruse, 2015
  2. Георгиев, С., С. Караколева. Създаване на изображения чрез LaTeX-пакети от фамилията PSTricks. В: Студентска научна сесия СНС-16, Факултет "Природни науки и образование", Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 14-23, ISBN 1311-3321.
  3. Георгиев, С., С. Караколева. Решаване на матрични уравнения с MATLAB/ MuPAD. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет, Русе, 2015, стр. 29-36, ISBN 1311-3321.
  4. Георгиев, С., С. Караколева. Приложение на MATLAB за решаване на алгебрични и тригонометрични уравнения. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 37-44, ISBN 1311-3321.