Списък на публикациите

монографии

 1. Крушкова С. Защо той/тя прави така?(Теоретични и практически опити в диференциалната и възрастова психодиагностика). Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 200, ISBN 978-619-7092-09-7.
 2. Крушкова С. Психотерапия в клиничната социална работа. Русе, Хелт Консулт, 2015, стр. 290, ISBN 978-619-7092-04-2.
студии
 1. Крушкова С. Кризисни интервенции. Русе, Хелт Консулт, 2016, pp. 35, ISBN 978-619-7092-05-9.
 2. Крушкова С. Депресия в късна възраст - клинични и социални аспекти. Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 25, ISBN 978-619-7092-02-8.
статии
 1. Krushkova S. The need for forensic psychological assessment in raising the hypotesis of a state of physiological or pathological affect in subects who have commited serious crimes against the person/attempted murd.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
 2. Krushkova S. Psychological insight into the functions of supervision in clinical social work.// Journal of Sciences, Scientific Serial Published by Trakia University, Series Biomedical Sciences, 2014, No 1, pp. 456-460, ISSN 1313-7050(print),.
 3. Krushkova S. Crisis intervention for children and adolescents experienced a situation of disaster.// European Sciences review, 2014, No 7-8, pp. 97-99, ISSN 2310 – 5577.
 4. Krushkova S.,K. Ivanov. Simulation-a phenomenon and challenge in clinical practice and forensic psychological expertise.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
 5. Krushkova S.,K. Ivanov. The personality of the diplomat - major factor in the national security process in the Republic of Bulgaria.// Globalization the state and the individual, 2019, No 1, pp. 57-63, ISSN 2367-4555.
 6. Kruvshkova S. A transformative approach to treaning reproductive problems in couples in fertile age.// European Sciences review, 2019, No 7-8, pp. 51-54, ISSN 2310-5577. (Impact factor: 2 /2018, European Science Review)
 7. Ангелова Н., С. Крушкова. Взаимодействието „Преподавател – студент” в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическо обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професоиналиста в условията на универсистетското образование, Асоциация на професорите от славянските страни/АПСС/, 2013, брой 2, стр. 391-393, ISSN 978-954-490-404-3.
 8. Ангелова – Барболова Н. С., Крушкова. СЗдоровьi образ жизни. СТРЕСС, психосоциальньiе проблеми и стратегии для улучшения качества жизни в Европейском союзе/ЕС/..// Седлецкое Научное Общество, В Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения, под редакцией Э. Яггелло, М. Висъневской, Том I, Седельце, Полша, 2013, брой 1, стр. 136-147, ISSN 978-83-936635-0-7.
 9. Крушкова С. Хистерията в детско-юношеска възраст.// Научно списание Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1110-1118, ISSN 0861-3982.
доклади
 1. Kroushkova S. Bio psychosocial wording of the case in psychiatric clinical practice. IN: Научни трудове, Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-09, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
 2. Novakova D. J., S. Kroushkova. Importance of psychosocial rehabilitation for people with mental disorders. IN: Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-10, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
 3. Ангелова Н., С. Крушкова. Психологични аспекти на клинична социална работа по случай или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр. В: Научна конференция с Международно участие на Научни трудове на РУ, Русе, 2013, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 143-145, ISBN 1311-321.
 4. Бойчев Л., Н. Ангелова, С. Крушкова. Клинични психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми /на яйцеклетки/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ, Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 140-142, ISBN 1311-321..
 5. Крушкова С. Основни стъпки в организиране на програма по психосоциална рехабилитация при лица с хронични психични заболявания /шизофрения/ в центрове за дневни грижи. В: , РУ, Научни трудове, том 54, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
 6. Крушкова С. Агресивното поведение през призмата на социалната психология. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
 7. Крушкова С. Социална психология и право. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 119-122, ISBN 1311-3321.
 8. Крушкова С. Основни теоретични и практични аспекти на социалната фобия при работа с клиенти с репродуктивни проблеми. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
 9. Крушкова С. Синдромът на Мюнхаузен – предизвикателство за специалистите в клиничната практика /симптоми и социално значение/. В: В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 165-168, ISBN 1311-3321.
 10. Крушкова С. Използване на психотерапевтични техники в клиничното социално консултиране. В: Национална Конференция „Психология в медицината” Стара Загора, февруари, 2014, Сборник Научни доклади,, Стара Загора, Тракийски Университет, 2014, стр. 43-46, ISBN 978-954-305-374.
 11. Крушкова С. Супервизия в клиничното социално консултиране при деца в криза от развод на родителите. В: , В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 12. Крушкова С., Г. Данов. Личностов профил на извършителя на сексуални посегателства върху деца – представяне на случаи от практиката. В: Научна конференция по криминалистика РУ, Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпленията, Русенски Университет, Русенски Университет, 2018, стр. 249-255, ISBN 978-619-207-150-9.
 13. Крушкова С., Г. Данов. Значение на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертна оценка за установяване на патологичен афект при субекти, извършили престъпления. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 115-118, ISBN 1311-3321.
 14. Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота. В: Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота, В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 109-112, ISBN 1311-3321.
 15. Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Транскултурални аспекти при консултиране по метода на позитивната психотерапия на клиенти с тревожни разстройства /Русия-България/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ,Русе, 2013. Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 146-149, ISBN 1311-321.
 16. Матева Т., С. Крушкова, Г. Данов. Радикализацията – на ганицата между абнормната личност и психичната болест. В: Международна научна Конференция „Продиводействие на радикализацията и тероризма”, Сборник с доклади, Hanns Seidel Stiftung, Академия на МВР, Академия на МВР София, Академия на МВР София, 2017, стр. 129-138, ISBN 978-954-348-145-3.
учебници
 1. Ангелова – Барбалова Н., С., Крушкова. Психопатология и диагностика в психиатрията и клиничната психология. Русе, Хелт Консулт, 2013, стр. 210, ISBN 978-954-92702-4-2.
 2. Крушкова С. Медицинска психология. Плевен, МЕДИАТЕХ ЕSTD Плевен, 2018, стр. 103, ISBN 978-619-207-161-5.
 3. Крушкова С. Психология на личността. Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 80, ISBN 987-619-7092-07-3.
 4. Крушкова С., Г. Данов, Н. Добрева,. Наръчник за организиране на психосоциалната дейност в Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания. Русе, Хелт Консулт, 2018, стр. 32, ISBN 978-619-7092-06-6.