Списък на публикациите

монографии

 1. Нунев, С. История на социалната работа. Развитие на социалнопомощната дейност и социалната работа в САЩ, Германия и България. София, „Парадигма“, 2019, стр. 217, ISBN 978-954-326-405-6.
 2. Нунев, С. Модел на антидискриминационно обучение по социална работа. Съвременна теория и практика.. София, Издателство, 2019, стр. 412, ISBN 978-954-326-384-4.
 3. Нунев, С. Супервизия в социалната работа и практическото обучение на студенти. Актуални проблеми, нагласи за провеждане и възможни решения. София, Издателство „Парадигма“, 2019, стр. 403, ISBN 978-954-326-400-1.
 4. Нунев, С. Социална работа в общност. Съвременна теория, модели и практика. София, „Парадигма“, 2019, стр. 209, ISBN 978-954-326-403-2.
 5. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз.. Русе, ИК, 2016, стр. 284, ISBN 978-954-9664-80-5.
 6. Нунев, С. Антидискриминационна и антипотискаща социалната работа Съвременна теория и практика. София, Изд. „Парадигма”, 2009, стр. 664, ISBN 978-954-326-096-6.
 7. Нунев, С. Теоретико-приложни аспекти на социалната работа с деца в риск Актуално състояние и възможности за развитие. Шумен, Изд. ”Антос”, 2003, стр. 231, ISBN 954-8665-23-3.
студии
 1. Нунев, С. Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и опит за растеж и развитие. Сборник с научно-приложни материали.. Русе, Изд. „Гаяна бук енд арт“, 2019, стр. 114, ISBN 978-619-7354-90-4.
 2. Нунев, С. Антипотискаща социална работа – обособяване и развитие в съвременните условия. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2007, стр. 37-76, ISBN 1310-800 Х.
 3. Нунев, С. Антидискриминационна социална работа - същност, развитие и перспективи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2006, стр. 313-351, ISBN 1310-800 Х.
 4. Нунев, С. Актуални измерения на социалната работа за включване на хора от уязвими групи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том ХІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2005, стр. 471-497, ISBN 1310-800 Х.
 5. Нунев, С. Съвременни теоретико-приложни измерения на социалната работа. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том VІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2001, стр. 297-331, ISBN 1310-800 Х.
 6. Нунев, С. Т. Стефанова, Д. Иванова, И. Петрова. Социализация без граници - Методически и диагностични аспекти на социалната услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Проект BG051PO001—7.0.07-0062-C-0002 „Социална интеграция без граници“, 2014, стр. 64, ISBN Проект BG051PO001.
статии
 1. Nunev S. Supervision in social work with students and models for its implementation.// Human And Social Sciences, 2014, No 2, pp. 150-155, ISSN 978-80-554-0949-8.
 2. Nunev S. Supervision practical training problems with social work students.// Trakia J. of Sceinces, 2014, No Vol. 12, pp. 461-466, ISSN 1313-7050.
 3. Nunev S. Anti-discrimination education model in the professional field of "Social activities".// International scientific on-line journal, 2012, No Vol. II № 7, pp. 136-140, ISSN 1314-4111.
 4. Nunev S T. Attitudes of social work students towards the application of supervision model in their practi-cal training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 07 (75), pp. 301-313, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 5. Nunev S T. Providing supervision for social workers in the current professional and institutional environ-ment.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 147-157, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 6. Nunev S T. Forming positive attitudes towards people from different ethnic backgrounds in social work students – education model and opportunities.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 158-171, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 7. Nunev S. T. Conceptual justification of anti-discrimination perspectives in social work with people with disabilities.// Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 1st International Scientific Conference, 2013, ORT Publishing. Stuttgart – Germany., 2013, No Vol. 1, ISSN 978-3-944375-17-5.
 8. Nunev S. T. Anti-discrimination practical training of students majoring in social activities.// Science and Education: II International research and practice conference, Munich, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012, No Vol. II, ISSN 978-3941352-81-0.
 9. Nunev S. T. Anti-discrimination perspectives of gerontological competence in social work.// Теория и практика современной науки: VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 2012 г. В 3 т./ Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». Москва : Изд-во «Спецкн, 2012, No т. III, ISSN 978-5-91891-264-5.
 10. Nunev S. T. Development of education in social activities in bulgaria in under a changing system of social services.// Тенденции и перспективы развития современного научного знания, V Международной научно-практической конференции, 2012 г. В 2 т., Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва, 2012, No т.2, ISSN 978-5-91891-265-2.
 11. Nunev S. T. Development of social work with older people within the context of anti-discrimination perspectives.// European Applied Studies: modern approaches in scientific researches, 1st International scientific conference, 2012, ORT Publishing. Stuttgart – Germany, 2012, No Vol. І, ISSN 978-3-8-944375-00.
 12. Nunev S. T. Topical issues of social workers’ cultural competences and professional activity.// Science, Technology and Higher Education: International research and practice conference, Westwood, 2012 / publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2012, No Vol. II, ISSN 978-1-927480-57-1.
 13. Nunev S.T. Opportunities for development of culturally-competent supervision in social work.// Science and Education: III International research and practice conference, Munich, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013, No Vol. II, ISSN 978-3941352-83-4.
 14. Nunev, S. Club forms of activities and creation of educational environment promoting the development of social work students..// Social Work Education. The International Journal, 2019, No 38(6), ISSN Print ISSN: 0261-. (SJR rank: 2 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700166357&tip=sid&clean=0)
 15. Nunev, S. Attitudes of the students towards the conduct of supervision in their practical training in social work.// Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2015, No Vol.3, Iss.2, pp. 86-95, ISSN 1339-1488.
 16. Nunev, S. Innovation in social work and development of social services.// International scientific on-line journal "Science & Technolo-gies", 2013, No Vol. IIІ; N , pp. 46-51, ISSN ISSN 1314-4111.
 17. Nunev, S. Ethnic climate in the education of social workers and other helping professionals.// International scientific on-line journal, 2012, No Vol II № 7, pp. 131-135, ISSN 1314-4111.
 18. Nunev, S. The contemporary situation and future possibilities for foster care in Bulgaria.// European Journal of Social Work, Vol. 7, Published online: 09 Oct 2010, doi.org/10.1080/1369145042000291814, 2004, No 3, pp. 341- 351, ISSN I369-1457.
 19. Nunev, S. T. Current theoretical and applied aspects of the social work in conceptualizing the problems of the community.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2020, No 04 (84), pp. 276-282, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 20. Nunev, S. T. Conceptual orientation and value dimensions of the social work with children at risk in the modern conditions.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2020, No 04 (84), pp. 801-805, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 21. Nunev, S. T. Creating conditions in the supervision with social work students for association of the values of profession and their development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 179-188, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 22. Nunev, S. T. Public assistance and social work development in Bulgaria from 1934 to 1944.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 11 (79), pp. 348-355, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 23. Nunev, S. T. Possibilities for conducting supervision in the practical training of social work students.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 06 (74), pp. 535-550, ISSN ISSN 2308-4944 (p. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 24. Nunev, S. T. Social work supervision with students as an environment for forming sensitivity towards clients and providing opportunities for change and development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 453-462, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 25. Nunev, S. T. Current aspects of the communication in social work supervision with students in the practical training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 201-210, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 26. Nunev, S. T. Formation of positive attitudes towards persons with disabilities in social work students..// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 05(73), pp. 301-309, ISSN 2308-4944 (print). (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 27. Nunev, S. T. Social work supervision with students and creation of conditions for stimulation and development of critical analysis and reflection.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 444-452, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 28. Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
 29. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 30. Нунев С. Нагласи на социалните работници към провеждането на супервизия в социалните дейности.// Научни трудове на РУ, 2014, брой 53, с.8.1., стр. 52-60, ISSN 1311-3321.
 31. Нунев С. Антидискриминационни измерения на социалната работа със стари хора.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 43-48, ISSN 1311-3321.
 32. Нунев С. Културна компетентност и антидискриминационна социална работа.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 49-53, ISSN 1311-3321.
 33. Нунев С. Някои властни отношения като специфични ресурси в социално-педагогическата дейност.// Образование, 2000, брой 4, стр. 57-65, ISSN 0861-475X.
 34. Нунев С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и творчество.// Педагогика, 1996, брой 4, стр. 41-54, ISSN 0861-3982.
 35. Нунев С. Сътрудничеството в процеса на обучение по изобразително изкуство в началното училище.// Начално училище, 1994, брой 1, стр. 18-25, ISSN 1310-0572.
 36. Нунев С. Структурни и функционални особености на съвместната изобразителна дейност на учениците от началното училище.// Начално училище, 1994, брой 5, стр. 24-36, ISSN 1310-0572.
 37. Нунев С. Сътрудничеството в учебния процес по изобразително изкуство.// Педагогика, 1993, брой 11, стр. 55-60, ISSN 0861-3982.
 38. Нунев С. Работното място на ученика от начална училищна степен - целево използване и многофункционалност.// Образование, 1993, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0861-475X.
 39. Нунев С. Съвместната изобразителна дейност на учениците от началното училище.// Образование, 1993, брой 2, стр. 48-55, ISSN 0861-475X.
 40. Нунев С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз в областта на уврежданията.// Летописи, 2017, брой т.2, кн.2, стр. 46-53, ISSN ISSN: 1314-703X.
 41. Нунев, С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и изобразителното творчество.// Начално образование, 1996, брой 29-37, стр. 5, ISSN 0204-4951..
 42. Нунев, С. Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности“.// Е-списание Социална работа, 2019, брой 2, г. VI, стр. 67-69, ISSN ISSN 1314-9644.
 43. Нунев, С. Модел на педагогическа среда с антидискриминационен компонент и формиране на позитивни нагласи към хора с различен етнически произход и хора с увреждания.// Педагогика (Pedagogy Bulgarian Journal of Educational Research and Practice) (Indexed in Web of Science)), 2019, брой 91(9), стр. 1243-1268, ISSN 0861 – 3982.
 44. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз в областта на активното стареене.// Научни трудове на РУ, 2016, брой 55, с.8.1., стр. 32-37, ISSN 1311-3321.
 45. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз за справяне с бедността и социалното изключване..// Научни трудове на Русенски университет, 2016, брой 55, с. 8.1, стр. 38-43, ISSN 1311-3321.
 46. Нунев, С. Актуални теоретико-приложни аспекти на социалната работа в общност.// Научни трудове на Русенски университет, 2015, брой том 54, с.8., стр. 64-69, ISSN 1311-3321.
 47. Нунев, С. Актуални аспекти на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги.// Педагогика, 2012, брой 2, стр. 327-361, ISSN 0861-3982.
 48. Нунев, С. Чувствителна към религията и културата на мюсюлманите социална работа.// Педагогика, 2010, брой 4, стр. 59-81, ISSN 0861-3982.
 49. Нунев, С. Формиране и развитие на антидискриминационна и антипотискаща перспектива във феминистката социална работа.// Педагогика, 2009, брой 5-6, стр. 3-28, ISSN 0861-3982.
 50. Нунев, С. Идеология на антидискриминационната социална работа.// Педагогика, 2008, брой 1, стр. 42-64, ISSN 0861-3982.
 51. Нунев, С. Културната компетентност в сферата на социалната работа.// Педагогика, 2008, брой 11, стр. 21-41, ISSN 0861-3982.
 52. Нунев, С. Формиране и развитие на антипотискащата социална работа.// Педагогика, 2008, брой 12, стр. 27-52, ISSN 0861-3982.
 53. Нунев, С. Модели на уврежданията - конструиране и влияние върху социалната политика и социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2007, брой 15, стр. 95-113, ISSN 1311-9222.
 54. Нунев, С. Социална работа и включване на хора от уязвими групи.// Педагогика, 2007, брой 2, стр. 34-49, ISSN 0861-3982.
 55. Нунев, С. Предизвикателствата на съвремието и обосноваването на социалната работа за включване на уязвими групи от хора.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2006, брой 13, стр. 107-120, ISSN 1311-9222 (кн.13).
 56. Нунев, С. Актуално състояние и възможности за използване на приемното семейство като алтернативна грижа за деца в институции.// Педагогика, 2003, брой 8, стр. 56-71, ISSN 0861-3982.
 57. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2003, брой 7, стр. 92-96, ISSN 1311-9222 (кн.7).
 58. Нунев, С. ”Три-аспектен” модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа – същност и възможности.// Педагогика, 2002, брой 7, стр. 45-53, ISSN 0861-3982.
 59. Нунев, С. Формиране и реализиране на социалнопедагогическата дейност/социалната работа в професионалната практика.// Педагогика, 2002, брой 1, стр. 63-73, ISSN 0861-3982.
 60. Нунев, С. Теоретико-приложни проблеми на кризисно ориентираната социалнопедагогическа дейност/социална работа (кризисна интервенция).// Педагогика, 2002, брой 5, стр. 36-47, ISSN 0861-3982.
 61. Нунев, С. Актуални аспекти на медицинския модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа.// Педагогика, 2001, брой 7, стр. 11-23, ISSN 0861-3982.
 62. Нунев, С. Теоретико-приложни модели на социалнопедагогическа дейност/социална работа със системно-екологична ориентация.// Педагогика, 2001, брой 9, стр. 20-31, ISSN 0861-3982.
 63. Нунев, С. Приемното родителство.// Обществено възпитание, 2000, No 2, pp. 4-8, ISSN 0204-8515.
 64. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми и възможности за развитие.// Педагогика, 2000, брой 3, стр. 3-13, ISSN 0861-3982.
 65. Нунев, С. Модел за подкрепа при социална работа с отделен случай.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2000, брой 1, ISSN 954-715-113-4.
 66. Нунев, С. Проблемът за властните отношения в социалнопедагогическата дейност/социалната работа и професионално-личностните особености.// Педагогика, 2000, брой 1, стр. 46-54, ISSN 0861-3982.
 67. Нунев, С. Модел за социална защита в условията на преход.// Образование, 1999, брой 1, стр. 37-45, ISSN 0861-475X.
 68. Нунев, С. Тенденции и приоритети в професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 10, стр. 30-41, ISSN 0861-3982.
 69. Нунев, С. Значимите личностни качества на специалиста в професията на социалния педагог.// Посоки, 1999, брой 5, ISSN 1310 – 8751.
 70. Нунев, С. Супервизията при професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 12, стр. 44-55, ISSN 0861-3982.
 71. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми.// Обществено възпитание, 1999, брой 5, ISSN 0204-8515.
 72. Нунев, С. Професионалната адаптация на младия социален педагог и синдромът на ”емоционално изпепеляване”.// Образование, 1999, брой 6, стр. 43-50, ISSN 0861-475X..
 73. Нунев, С. Аспекти на социалнопедагогическата дейност с юноши, употребяващи наркотици.// Педагогика, 1998, брой 6-7, стр. 56-71, ISSN 0861-3982.
 74. Нунев, С. Проблемът за децата – сираци в условията на съвременното общество.// Образование, 1998, брой 5, стр. 35-42, ISSN 0861-475X.
 75. Нунев, С. Социалнопедагогическото взаимодействие и социалната компетентност при децата – сираци.// Педагогика, 1997, брой 10, стр. 57-67, ISSN 0861-3982.
 76. Нунев, С., Бютнер, К. Да живееш с агресивни деца/Прев. Сашо Нунев.// Компас : Чуждестранни педагогически публикации, 1996, брой 2, стр. с. 42-45, ISSN 0861-7961.
доклади
 1. Nunev S. Discrimination of people with disabilities on the labor market and current as-pects of the European Union's anti-discrimination policy. IN: Proceedings of University of Ruse – 2017, Ruse – 2017, University of Ruse, 2017, pp. 164-168, ISBN 978-954-712-733-3.
 2. Nunev, S. Extracurricular club forms of activity of social work students and formation of positive attitudes towards people of different ethnic background. IN: Proceedings of University of Ruse, vol. 57, book 8.2, University of Ruse, 2018, pp. 27-31, ISBN 1311-3321.
 3. Nunev, S. Supervision with social work students – an important factor for the interact ion between theory and practice.. IN: Social Work Education in Europe: towards 2025. Milan, Italy, 29th June - 2nd July 2015. European Association of Schools of Social Work – EASSW. Abstract book., Milan, Italy, EASSW, 2015, pp. 350, ISBN 9788890975318.
 4. Нунев, С. Продуктивният конфликт в супервизията в социалната работа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, стр. 56-60, ISBN 1311-3321.
 5. Нунев, С. Съвременни модели на супервизия в социалната работа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
 6. Нунев, С. Развитие на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, с.8.1., Русе, 2012, стр. 48-52, ISBN 1311-3321.
 7. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа. В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело, Китен, 17 – 21 юни 2002. СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, София, СУ "Св. Кл. Охридски", 2002
 8. Нунев, С. Социалната работа като феномен в съвременното социокултурно пространство. В: Научна конференция ”Обществото и предизвикателствата на ХХІ век”, месец на науката 2001, Варна. Известия на съюза на учените – Варна, серия ”Хуманитарни науки” 2’ 2000, 1’ 2001, Варна, Съюз на учените - Варна, 2002, ISBN 1310-6376.
 9. Нунев, С. Организационно-методически аспекти на професионално-практическото обучение на студентите от специалност ”Социални дейности”. В: Юбилейна научно-практическа конференция ”България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Велико Търново, 4 април 2002 г., ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факу, Велико Търново, Изд. ”Фабер”, 2002, ISBN 954-775-122-0.
 10. Нунев, С. Професионално-личностни качества на социалния работник/социалния педагог. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г. , Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 11. Нунев, С. Модел за профилактична работа с деца и юноши с отклонения в поведението. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г., Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 12. Нунев, С. Оптимизиране на структурно-функционалната организация на модела за обучение на социални работници/социални педагози във висшите училища. В: Международна конференция ”Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа”, Бургас, 18 – 19.07.1998 г., Доклади, Бургас, Бургаски свободен университет, 1998
 13. Нунев, С. Оптимизиране на възпитателното взаимодействие за повишаване на социалната компетентност на децата от начална училищна възраст в домовете за деца и юноши. В: Проблеми на възпитателната работа. Доклади от научна конференция. ШУ ”Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, Изд. "Антос", 1996, ISBN 954-8901-16.
учебници
 1. Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - ІІ част (професионална дейност и сфери на социалната работа). Русенски университет, Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
 2. Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - І част (история и теория на социалната работа). Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Русенски университет, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
 3. Нунев, С. История на социалната работа. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 236, ISBN 978-954-326-406-3.
 4. Нунев, С. Методика за предоставяне на социална услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Авангард Принт, 2019, стр. 140, ISBN 978-954-337-391-8.
 5. Нунев, С. Социална работа в общност. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 220, ISBN 978-954-326-407-0.
 6. Нунев, С. Ръководство за практическо обучение по социална работа.. Русе, Изд. на Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, стр. 84 стр., ISBN ISBN: 978-954-712.
 7. Нунев, С. Основи на социалната работа. Шумен, Изд ”Антос”, 2001, стр. 284, ISBN 954-8901-62-5.
 8. Нунев, С. Професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници Теоретични основи и методически насоки. Шумен, Изд. ”Антос”, 1999, стр. 183, ISBN 954-8901-36-6.
учебни пособия
 1. Нунев, С. Ръководство за практически упражнения по социална работа. Въведение, професионална дейност и сфери на социална работа. София, „Парадигма“, 2020, стр. 129, ISBN 978-954-326-422-3.
други трудове
 1. Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev”, доклад за участие в конкурс. Report 2016 European Observatory of the Global Agenda for Social Work a, 2016,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT-European-observatory-2016-v3-1.pdf, pp. 24
 2. Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev” ISBN 978-3-906820-08-8, доклад от конкурс на European Observatory. Global Agenda for Social Work and Social Development: SR, 2016,https://www.iassw-aiets.org/files/2016_Global-Agenda-2nd-Report-PDF-Edition-WEB.pdf, pp. 92
 3. Nunev, S. Collection with scientific and applied materials on the project of the Social Worker’s Club and partners was presented at the University of Ruse. European Association of Schools of Social Work. 21.02., scientific notification, 2020,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2020/02/INFO-EASSW-UNIVERSITY-OF-RUSE-02-02-2020.pdf, pp. 5
 4. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE WORLD SOCIAL WORK DAY – 19TH MARCH 2019. March 25, 2019. European Association of Schools of Social Work., notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1
 5. Nunev, S. Regional Forum with International Participation which was held on March 28th and 29th, 2019 at the University of Ruse, Bulgaria, April 9, 2019, scientific notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/04/INFO-EASSW-EN.pdf, pp. pp. 5
 6. Nunev, S. The social worker’s club at the “Angel Kanchev” University of Ruse finalized project “Educational and social platform for knowledge, creativity, growth and development”. European Association of School, научно съобщение, 2019,https://www.eassw.org/project-educational-and-social-platform-for-knowledge-creativity-growth-and-development/, pp. 3
 7. Nunev, S. SOCIAL WORK STUDENTS FROM UNIVERSITY OF RUSE AND SOCIAL WORKERS ACQUIRE BASIC KNOWLEDGE AND SKILLS IN SIGN LANGUAGE AS A PART OF A PROJECT. June 12, 2019. European Association of Schools of Social Wo, notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1-4
 8. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB IN UNIVERSITY OF RUSE COMMEMORATED INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 25 NOVEMBER. European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW-26-11-2018.pdf, pp. рр.1
 9. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE 75TH ANNIVERSARY OF THE SALVATION OF THE JEWS IN BULGARIA.European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW.pdf, pp. pp.2
 10. Нунев С. Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа: Съвременна теория, практика и модели., Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен, 2018,http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d954dd8c-b0bb-48b5-b872-33e5736ef83f?tk=2VTdjLC7SLW4cjPlc274PwAAAABb8Hsw.oA_vmecBGNVjwBfnGDJzqQ, стр. 77
 11. Нунев С. Бедността, децата и социалната политика, Подбор и превод от руски език. УНИЦЕФ: ”Бедността, децата и социалната политика”. Педагогика 10, 1996
 12. Нунев, С. Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа. Съвременна теория, практика и модели, Дисертационен труд за придобиване на научна степен Доктор на науките в ПН 3.4 Социални дейности, 2018,https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_nauchna_stepen_doktor_na_naukite/a, стр. 1038
 13. Нунев, С. Усъвършенствуване системата на съвместната изобразителна дейност на учениците от начална училищна степен., Дисертационен труд, 1994. Кандидат на педагогическите науки (доктор по педагогика), 1994, стр. 408