Списък на публикациите

статии

 1. Gueorguiev, Tz.K., Parvanov, S.D., Sotirov, B.D., Tonev, D.H. Quality costs associated with production of spheroidal graphite iron.// Науково-виробничий журнал Метрологiя та прилади, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 2307-2180.
 2. Parvanov, S. D., Sotirov B. D., Tonev, D. H. Application of the ogranoleptic measuring methods in the manufactoring.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 13-18, ISSN 2307-2180.
 3. Георгиев Ц.К., С.Д.Първанов, Д.Х.Тонев. Валидиране на органолептични методи.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, брой 1,, 2014, брой 1, стр. 525-529, ISSN 1313-9126.
 4. Първанов С., СОТИРОВ, Бр. , Сакакушев, Б. Приложения на визуалното оценяване на машиностроителни изделия..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, том 45, 2006, брой серия 2.1, стр. 104 - 109, ISSN 1311 – 3322.
 5. Сакакушев Б., С. Стоев, С. Първанов. Анализ на метода за измерване координатите на точки от повърхнина при използване на калибрована стереоснимка..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 191 - 194
 6. Сакакушев Б., СОТИРОВ, Б., Първанов, С. Органолептично оценяване на точни отвори с малък диаметър и голяма дължина..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 211 - 215, ISSN 954 – 33.
 7. Светлин Първанов. Определяне на вида стомана и оценяване на грапавост чрез визуален и тактилен органолептични методи.// Метрология и метрологично осигуряване, 2007, брой 180, стр. 248-252, ISSN 978 – 954 – 334 –.
доклади
 1. ПЪРВАНОВ, С., САКАКУШЕВ, Б., СОТИРОВ, Б.. Експериментално изследване на органолептично измерване на високи температури.. В: XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2014”, Созопол, София, 2014, стр. 530-533, ISBN 1313-9126.
 2. ПЪРВАНОВ, С., СОТИРОВ, Б. Органолептично оценяване при термообработка. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, том 46, серия 1, Русе, РУ, 2007, стр. 222-226, ISBN 1311-3321.
 3. Сакакушев, Б., Сотиров, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Възможности и перспективи за органолептично оценяване на високи температури в областта на техниката.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
 4. СОТИРОВ, Б., Първанов, С. Приложение на органолептичните методи за измерване в промишлеността. В: Научна трудове на Русенския университет “А. Кънчев” “Прогресивни машиностроителни технологии”, том 44, серия 2, Русе, РУ, 2005, ISBN 1311-3321.
 5. Сотиров, Б.,Сакакушев, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Експериментално изследване на визуализирането при органолептично измерване на високи температури.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 111-114, ISBN 1311-3321.