Списък на публикациите

доклади

  1. Пенчев, С. Двупътни превозни средства. В: Сборник доклади на Студентска Научна Сесия – СНС’11, Русе, България, Издателски център на РУ “Ангел Кънчев, 2011, стр. 51-55, ISBN 1311-3321.
  2. Светослав Пенчев, Росен Иванов. Сравнителен анализ на двупътни превозни средства. В: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ЕКО ВАРНА 2011, Варна, България, ТУ-Варна, 2011, стр. 187-192, ISBN 954-20-00030.