Списък на публикациите

статии

 1. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the drying process of whole tobacco plants with longitudinal electric spark treatment of the stems.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 6-11
 2. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Possibility for accerileration of the drying process of tobacco leaves with longitudinal electric-spark discharges.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 12-16
 3. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the maturation and the drying of the tobacco with cross electric spark treatment of the stems on the root.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1996, No 12
 4. Palov Iv., St. Stefanov, K. Sirakov, Em. Kuzmanov, Y.Neikov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds.// Publishing house “Leni AN-Rousse , Bulgaria, Ireland , Denmark,Hungary,Biomass Mobilizacion, EU Project № 245449-, 2010, No 1, pp. 64-79, ISSN 978-594-8190.
 5. Ruseva V., St. Stefanov, L. Mihaylov. Comparative analysis of 24-hour load charts for single-family homes in a country area(Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на еднофамилни жилища в селски район)..// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2006, брой 38
 6. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
 7. Даскалов Пл., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Автоматично управление на технологична линия за делинтиране на памукови семена с програмируем контролер.// Селскостопанска техника, 2000, брой 2, стр. 5-11
 8. Палов Ив., Ст. П. Стефанов, К. Сираков, Ю. Божкова, Н. Вълкова. Възможности на предсеитбените електромагнитни обработки на семена от памук.// Селскостопанска техника, 1994, брой 6-7, стр. 3-6
 9. Палов Ив., Ст. Стефанов, Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на въздействието на предсеитбената електромагнитна обработка на слънчогледови семена.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 8-12
 10. Палов Ив., Ст. Стефанов, Св. Къснеделчева, Н. Армянов, К. Сираков. Коагуляция зеленого растительного сока стержневым электрокоагулятором.// Agricutural engineering, 1998, брой 30, стр. 61-70
 11. Палов, И., Ю.Божкова, Ст. Стефанов, Ст. Палова, Т. Тодоров. Статистическа обработка на резултати от лабораторни изследвания на семена от памук предварително обработени в електромагнитно поле..// Науч. тр. ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе, 22, 1990, № 11, с. 32-37., 1990, брой т. 22, серия, стр. 32-37
 12. Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване изменението на реактивните товари на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт.// Енергетика, 2006, брой № 6
 13. Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов. Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на битовите електропотребители.// Енергетика, 2006, брой 4, стр. 41...47
 14. Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов, Д. Николов. Денонощни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 6-7, стр. 14...27
 15. Сираков К., Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване на допустимото нагряване на памукови семена при делинтиране.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 18-21
 16. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Статистически показатели, характеризиращи битовото електропотребление.// Енергетика, 2003, брой 4, стр. 8...18
 17. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Загуби на електрическа енергия в разпределителните мрежи, захранващи битови електропотребители.// Енергетика, 2001, брой 1-2, стр. 9...18
 18. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов, Д. Николов. Изчислителни товари и годишни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 5, стр. 4...14
 19. Стефанов Ст., Ив. Палов, В. Русева, К. Сираков. Относно нормирането на фактори на мощността.// Енергетика, 2005, брой №4, стр. cтр. 33-37
 20. Стефанов Ст., Ив. Палов, К. Сираков, Л. Михайлов. Изследване възмож¬нос¬тите за нагряване на концентрирана сярна киселина, използвана при предпосевна обработка на памукови семeна.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 27...31
доклади
 1. Ruseva V., S. Stefanov, R. Rusev, N. Mihailov. A Method for Modeling of the Round – the – clock Electrical Load Carts of Private Household Consumers. IN: Energy forum, Varna, 2001, pp. 186-189.
 2. V. Ruseva, St. Stefanov, L. Mihailov, D. Nikolov. Electrical Power Losses Analysis for Household Electrical Supply in Bulgaria (Aнализ на загубите на електрическа енергия при битовото електроснабдяване в България). В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.40, с. 1.1, Русе, 2003, стр. 120...126
 3. Армянов, Н. К., Ив. Й. Палов, С. Л. Стефанова, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков. Възможност за стимулиране добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999, стр. 24-29
 4. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999
 5. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване възможност за повишаване на добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 6. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Честотни характеристики на електрическото съпротивление на кубено и коеноплодни. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г.,, Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 7. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Влияние на електрическите разряди върху съпротивлението на кубени на картофи. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 8. И.Палов, Ст.Стефанов, Ж.Пенчева, Ж.Ганев. Резултати от сравнителни изследвания на озонатори. В: Трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда" - ЕКО Русе' 92, СНР-Русе, 1992
 9. Михайлов Л. Д., В. С. Русева. Анализ на товаровите графици и проблеми при електроснабдяването на фуражен цех. В: Научнотехническа конференция, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 44, серия 3.1, 2006
 10. Михайлов Л., В. Русева, Ст. Стефанов. Изследване на техническото състояние и грешките при измерване с еднофазни индукционни електромери. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том. 38, с.9, 2001, стр. 157...162
 11. Палов Ив., К. Сираков, Пл. Даскалов, Ст. Стефанов. Автоматизирана технологична линия за химично делинтиране на памукови семена. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия “50 години НИМЕСС” том VII, с.4., София, 1999, стр. 51-56
 12. Русева В. С., С. П. Стефанов, Р. И. Русев. Компютърно ориентиран алгоритъм за определяне на техническите загуби в разпределителните мрежи ниско напрежение. В: Научни трудове на Русенския университет, - 2011, том 50, Серия3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 14-20, ISBN 1311-3321.
 13. Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Методика за избор мощността на когенератор. В: Енергиен форум, Доклади, том 1, секция I, Топло – ядрена енергетика, газо и топлоснабдяване, секция IV Екология, възобновяеми източници на енергия, Варна, 2005, стр. cтр. 404-407
 14. Русева В., О. Петров, Ст. Стефанов. Методика за получаване на показателите на усреднени денонощни товарови графици на вятърна електроцентрала. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2010
 15. Русева В., Р. Русев, Ст. Стефанов. Програмен продукт за обработка и визуализация на данни от статичен електромер. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, с.3.1, Русе, 2005, стр. 25-29
 16. Русева В., Р. Русев, Ст. Стефанов. Програмна реализация на аналитичен метод за моделиране на товарови графици на битови електропотребители. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, НЕК, НТС, 2002, стр. 183-185
 17. Русева В., С. Стефанов, Р. Русев. Автоматизирана информационна система за баланс на битовото електропотребление. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, 1999, стр. 226-229
 18. Русева В., Ст. Стефанов, К. Сираков. Методи за краткосрочно прогнозиране на разходите за битово електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 36-41
 19. Сираков К., В. Русева, Ив. Палов, Ст. Стефанов. Работни режими на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт. В: Енергиен форум, Доклади, том 2, секция III Електро – енергийни системи, секция III, Енергийна ефективност, Варна, 2005, стр. 245-248
 20. Сираков К., В. Русева, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Структура на електроенергийните връзки и режими на работа на когенераторна инсталация. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 25-29
 21. Сираков К., Ив. Палов, Ст. Стефанов. Изследване влагопоглъщането на делинтирани памукови семена. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 37, с. 3., Русе, 1999, стр. 59-63
 22. Сираков К.,Е.Калчева,Ст.Стефанов,Ив.Палов. Математичен модел на топлинните процеси при химично делитиране на памукови семена. В: Научни трудове том 38,серия 9, Силистра, 2001, стр. 139
 23. Стефанов С. П. , В. С. Русева. Анализ на цените на електрическата енергия в България. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
 24. Стефанов С. П., В. С. Русева. Анализ на нормативната база относно качеството на електрическата енергия. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
 25. Стефанов С. П., В. С. Русева. Избор на индуктивни компенсиращи устройства. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2008, том 47, серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 44-47
 26. Стефанов С. П., К. А. Сираков, В. СV Русева. Основни показатели на електропотреблението на индустриални предприятия в България. В: Научни трудове на Русенския университет, - 2011, том 50, Серия3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
 27. Стефанов С., В. Русева, Р. Русев. Моделиране и прогнозиране на битовото електропотребление в зависимост от температурата. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, 2001, стр. 183-185
 28. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Специфични показатели на електропотреблението за типични групи жилища. В: Енергиен форум НЕК, НТС, Варна, 2002, стр. 186...191
 29. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Изследване на електропотреблението в нетоплофициран жилищен район,. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 37, с.3, с, Русе, 1999, стр. 98...102
 30. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов, Д. Николов. Типови товарови графици за битови електропотребители. В: Енергиен форум, НЕК, НТС, Варна, 2000, стр. 248...251
учебници
 1. Стефанов С. П., В. С. Русева. Енергоефективни източници и технологии. Русе, Русенски университет, 2009, pp. 124, ISBN 978-954-712-439-4.
 2. Стефанов С.П., В. С. Русева. Електроснабдяване. Русе, Университетски издателски център, 2010, стр. 212, ISBN 978-954-712.
 3. Стефанов Ст., В .Русева, Д.Димов. Техника на високите напрежения. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 2004, стр. 132, ISBN 954-712-250-9.
учебни пособия
 1. Стефанов С. П., В. С. Русева. Електроснабдяване - Ръководство за курсово проектиране и семинарни упражнения. Русе, Русенски университет, 2009, стр. 142, ISBN 978-954-712-435-6.
 2. Стефанов Ст., Р. Кючуков, В. Русева. Електроснабдяване - ръководство за лабораторни упражнения (второ преработено и допълнено издание). Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2006, стр. 83, ISBN 10:954-712-340-8.
патенти и др.
 1. Иванов С., Ст. Стефанов, Ив. Палов, Л. Михайлов. Метод за изравняване на електрическите потенциали в електромеханизирани обори, патент, No 44888,1995.
 2. Палов Ив., Ст.П.Стефанов, В.Шойков, Д.Н.Димов, Ив.Широков. Устройство за комбинирано обеззаразяване на отпадни води, Авторско свидетелство, No № 51196 СО 2 F 1/,1996.