Списък на публикациите

статии

 1. Jordanova S.Koleva. DEFINING THE GEOMETRICAL ACCURASY OF INSTRUMENTAL DATUM SURFACES OF CNC LATHES.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2018, No 10 (15), pp. 30-35, ISSN 2587-9022.
 2. Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. Analysis of the Mechanical Deformations of Boring Tools.// Procedia Engineering (MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015), 2015, No 132, pp. 529-536, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.73 /2015, ResearchGate)
 3. Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. The Influence of the Mechanical Deformations on the Machining Accuracy of Complex Profiles on CNC Lathes..// Procedia Engineering (MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015), 2015, No 132, pp. 521-528, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.73 /2015, ResearchGate)
 4. Koleva S., M. Enchev, T. Szecsi. Automatic dimension measurement on CNC lathes using the cutting tool.// Procedia CIRP, 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '14, 2015, No 33, pp. 568-575, ISSN 2212 8271. (SJR rank: 0.725 /2018, Elsevier)
 5. S. Koleva, M. Enchev, T. Szecsi. Compensation of the deviations caused by mechanical deformations during machining of threads.// Procedia Manufacturing, 2017, No 13, pp. 480 – 486, ISSN 2351-9789. (Impact factor: 0.76 /2017, http://www.resurchify.com)
 6. S.Koleva. Some aspects of the informational support of technological processes.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No 618, ISSN 1757- 899X.
 7. Zamfrov Iv., Koleva Sv. Axis deformable front centre.// Проблемы машиностроения и автоматизации, 2009, No 2, pp. 46-48, ISSN не.
 8. Енчев М., С. Колева. Начално размерно настройване на стругови машини с ЦПУ.// Списание на ТУ – София, филиал Пловдив, 2013, брой кн.2, ISSN 1310-8271.
 9. Замфиров Ив., М. Енчев, Св. Колева. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 1- Начальная наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 248-252, ISSN 966-7907-25-2.
 10. Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 2 - Текущая наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 252-256, ISSN 966-7907-25-2.
 11. Замфиров, Ив., Св. Колева,. Анализ условий создания многорезцовых расточных головок с выдвижными пластинами.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 256-260, ISSN 966-7907-25-2.
 12. Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 1 - установление в призматических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 97-103, ISSN 978-5-00109-347-3.
 13. Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 2 - установление в цилиндрических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 103-106, ISSN 978-5-00109-347-3.
 14. Йорданова С.К. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ДВУХШПИНДЕЛЬНЫХ СТАНКОВ.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2017, брой 4, стр. 20-24, ISSN 2587-9022.
 15. Колева С. М.Енчев. Повишаване на ефективността при стругово обработване чрез прилагане на пробен проход с измерване на повърхнината с режещия инструмент.// Списание на ТУ София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, 2015, брой 2, стр. 53-56, ISSN 1310-8271.
 16. Колева Св. Ив.Замфиров, М. Енчев. Метод за зъбофрезоване на цилиндрични колела с прави зъби на център МЦ032.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 76-79, ISSN 0861-9727.
доклади
 1. Ivanov A., S. Koleva, C. Ferri. Micro EDM process modelling and process Capability. IN: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, стр.12-17, Русе, 2008
 2. Koleva S., M. Enchev, E. Beljov. INFORMATION ASSURANCE OF THE TURNING PROCESS. IN: University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering andMachine-Building Technologies, Ruse, 2019, pp. 33-38, ISBN 2603-4123.
 3. Koleva S., M. Enchev, E. Beljov. About the information assurance of technological processes by machining parts. IN: University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering andMachine-Building Technologies, Русе, 2018, pp. 45-50, ISBN ISSN 2603-4123.
 4. Д.Димитров, С.Колева, В.Карачорова. Изследване влиянието на определящи фактори от трикоординатна глава върху силата на измерване,. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2, стр.87-91, Русе, 2010
 5. Димитров Д. , С. Колева Йорданова, В.Карачорова. Изследване на точността при установяване на конусен инструментален държач ISO 40 във вретеното. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, т.51, сер.2, Русе, 2012, стр. 104-108
 6. Димитров Д., Ив. Замфиров, М. Енчев, Г. Ненов, Св. Колева. Изследване на връзката между наклона на неподвижните бази и силата на измерване с трикоординатна глава. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 87-92
 7. Димитров Д., Св. Колева, Г. Ненов, В. Карачорова. Изследване възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
 8. Димитров Д., Св. Колева, М. Енчев, В. Карачорова. Компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез тариране –. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
 9. Енчев М, Г.Ненов, Д.Димитров, Св.Колева. Изследване на възможността за компенсиране на грешката от топлинни деформации на детайла. В: Научна конференция АМТЕХ’97, 287с., Габрово, 1997
 10. Енчев М., Г. Ненов, Д.Димитров, С. Колева. Ефективни технологии при изработване на инструментална екипировка за производство на тръби и профили. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2007
 11. Енчев М., С. Колева. Теоретично изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент,. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии, Русе, Русенски университет, 2014
 12. Енчев М., С. Колева. Преходен процес при начално размерно настройване с поднастройване на детайлите. В: Х международен конгрес «Машини, технологии, материали», Варна, 2013
 13. Енчев М., С. Колева. Приложение на измерването на детайла посредством режещия инструмент. В: Научна конференция, Сливен, 2013
 14. Енчев.М., С.Колева. Грешки при обработване на цилиндрични зъбни колела с прави зъби. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
 15. Енчев.М., С.Колева. Относно обработването на цилиндрични зъбни колела с прави зъби на МС032. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
 16. Замфиров Ив., Св. Колева. Технологични модели с автоматична компенсация на грешките от силови деформации при разстъргване. В: ІV междунар. конгрес по машиностроителни технологии МТ`04, секция 2, Варна, 2004, стр. 29-33
 17. Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножови глави за фино разстъргване. В: Междунар. научна конфер. АМТЕХ’ 99, 6 с., Пловдив, 1999, стр. 176-170
 18. Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Задвижващ център за точно стругово обработване на детайли на машини с ЦПУ. В: Journal of the Technical university at Plovdiv, vol. 14, Пловдив, 2009, стр. 71-76
 19. Замфиров Ив., Св.Колева. Осово деформируем преден център. IN: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, сер. 2, стр.429-433., Русе, 2005
 20. Колева С. Анализ на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
 21. Колева С. М.Енчев. Машиностроителното производство у нас – белези, изисквания, ефективност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
 22. Колева С. М.Енчев. Анализ на грешките при измерване на детайла посредством инструмента. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
 23. Колева С., Д. Димитров, И. Замфиров. Технологични особености и модели при разстъргване на дълбоки отвори. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ, Русе, 2013
 24. Колева С., М. Енчев. Експериментално изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент, породени от радиалната сила. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии,, Русе, Русенски университет, 2014
 25. Колева С., М.Енчев. Експериментално изследване на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
 26. Колева Св. Ив.Замфиров, Пл. Братанов. Двуножова глава със самоустановяващ се режещ блок. В: Науч. тр. на РУ”Ан.Кънчев”, т.37, сер.2, Русе, 1999, стр. 110-115
 27. Колева, С. Относно работата на разстъргващ инструмент със самоустановяващ се режещ блок. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
 28. Колева, С. Относно влиянието на силите на триене в самоустановяващ се режещ блок върху радиалното му центроване. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
 29. М.Енчев, С.Колева, Д.Димитров. Автоматичен едноопорен люнет. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2,стр.98-102, Русе, 2010
учебници
 1. Замфиров Ив., Д.Димитров, Св.Колева. Групови и типови технологични процеси. Русе, Изд център на РУ ”Ан.Кънчев, 2013, pp. 132, ISBN 978-954-712-580-3.
патенти и др.
 1. Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножова разстъргваща глава, Патент, No 63002, В23В29/93,2001.