Списък на публикациите

монографии

 1. Теодора Недева. Синдромът периоперативен делир - предизвикателство за лекуващия екип. Същност, детекция, мениджмънт, превенция. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2015, стр. 167, ISBN 978-619-207-006-9.
статии
 1. Ivanichka Serbezova and Teodora Nedeva. INTERACTIVE COMPLEX MODULE FOR TEACHING MEDICAL AND HEALTH CARE SPECIALISTS Fedration of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia.// // Activities in Physical Education and Sport, Veles, 2015, 2016, No Vol. 44, No., pp. pp. 8-13
 2. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. MODEL FOR VIDEO ALGORITHM OF INJECION TECNNIQUES FOR STUDENTS OF MEDICAL SPECIALITIES.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 53-58, ISSN 2413-1032.
 3. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TEHNIQUEN IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEATTH CARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conferense "WORLD SCIENSE", 2017, No 2(18, VOL 5., pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 4. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TECHNIQUE IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 5. Kristina Zaharieva, Ognyan Sherbanov, Teodora Nedeva. ACTIONS OF MEDICAL SPECIALIST IN FEBRILE STATES DURING CHILDHOOD.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 6(22), pp. 22-27, ISSN 2413-1032.
 6. Nedeva T., Sherbanov O. ANESTHETIC CONSIDERATIONS IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY JOINT DESEASES.// Вестник современной науки, 2016, No 5, pp. 108-117, ISSN 2410-2563.
 7. Nedeva T., Sherbanov O., Serbezova I. Totally implantible venous acess devices: indications, nursing care and education.// BULLETINOF MODERN SCIENCE, Scientific-theoretical journal, 2016. № 4 (16) in 2 parts: Part 1.,, 2016, No 4, pp. 141-149, ISSN 2410-2563.
 8. Serbezova I, Nedeva T. Interactiva Complex Module for Teaching Medical and Health Care specialists.// Veles, Macedonia, Федерација на спортски педагози на Република Македонија, 2016, No Vol. 44, No, pp. pp. 8-13
 9. Sherbanov O., Nedeva T. Managing Nausea and Vomiting in Cancer Patients- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 4, pp. 8-12, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0 /2015, Eurasian union of Scientists)
 10. Sherbanov O., Nedeva T. PERIOPERATIVE DELIRIUM IN ORTHOPAEDIC WARD – RISK FACTORS, ETHIOLOGY,PATHOGENESIS.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 127-137, ISSN ISSN 2410- 2563.
 11. Sherbanov O., Nedeva T. LUPUS AND ANESTHETIC MANAGEMENT.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 120-127, ISSN ISSN 2410- 2563.
 12. Sherbanov O., Nedeva T., Zaharieva K. ORPHAN DISEASE PROGERIA AND SOME CONSIDERATIONS FOR ANESTHESIA.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 5, pp. 75 - 81, ISSN ISSN 2410- 2563.
 13. T. Nedeva, O. Sherbanov. Some Anesthetic Considerations in Urology Patient with Down Syndrome - clinical case.// Web of Scholar, 2018, No 6(24), pp. 14-18, ISSN 2518-167X.
 14. Zaharieva K., T. Nedeva, O. Sherbanov. A STUDY OF STUDENTS ACQUAINTANCE WITH OBESITY AS A RISK FACTOR FOR HYPERTENSION.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2016, No № 7(11), Vol, pp. 5-10, ISSN 2413-1032.
 15. Zaharieva K.,Sherbanov O.,Nedeva T. The Influence of Physical Activity on Physical Work Capacity and Functional Condition of the Cardiovascular System.// Евразийский Союз Ученьiх, 2018, No 3948), pp. 11-15, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0.388 /2015, Eurasian union of Scientists)
 16. Д. Арабаджиева, Т.Недева,дм, Вл. Петров. Периоперативни венозни инфузии на Лидокаин и постоперативно възстановяване.// сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 50-56, ISSN 1310-4284.
 17. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични съображения при пациенти със саркоидоза.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2016, брой 1, стр. 27 - 31, ISSN 1314-5819.
 18. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични предизвикалтелства при пациенти с болест на Бехтерев.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015, брой 2, стр. 58 - 63, ISSN 1314-5819.
 19. Недева Т., О. Шербанов, Кр. Захариева. Рак на гърдата – някои психологически акценти.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 20. Недева Т., О. Шербанов, Хр. Бозов, Т. Михайлова, Вл. Петров, Гр. Бозова. Прием на билкови препарати и влияние върху анестезията.// Анестезиология и интензивно лечение, 2017, брой 3, стр. 53-61, ISSN 1310-4284.
 21. О. Шербанов, Т. Недева. "Антитромбозна терапия в периоперативния период при несърдечна хирургия.".// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, сери, стр. 203-208, ISSN 1311-3321.
 22. О. Шербанов, Т. Недева. „Кардиологични медикаменти в периоперативния период при несърдечна хирургия”.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 16-19, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 23. О. Шербанов, Т. Недева, Кр. Захариева. Здравословният начин на живот и хранене значимо намаляват риска от сърдечно- съдови заболявания.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, стр. 9-13, ISSN 1311-1078.
 24. О. Шербанов, Т. Недева. Дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм-участие на специалиста по здравни грижи в диагностиката, лечението и профилактиката..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 209-212, ISSN 1311-3321.
 25. П. Семова, Д.Арабаджиева, Т. Недева,Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания: Холецистектомия при пациент със синдром на Laurence- Moon- Bardet- Biedel syndrome.// Anesteziologiq i intenziwno leènie, 2014, брой 1, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 26. С. Желева, Д. арабаджиева, Цв. Соколов, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания - Алопластика на тазобедрена става при пациентки с амиотрофична латерална склероза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 2, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 27. Т. Недева. Самолетни полети и венозен тромбемболизъм - можем ли да намалим риска?.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 62-66, ISSN 1314-5819.
 28. Т. Недева, , В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І¬І част”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 31-36, ISSN 1310-4284.
 29. Т. Недева, В. Платиканов, А. Велкова. Предиктори за периоперативен делир при ортопедично – травматологични пациенти – ІІІ част,.// „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 20-16, ISSN 1310-4284.
 30. Т. Недева, В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І част”,.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 23-30, ISSN 1310-4284.
 31. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Влияние на интраоперативната хемодинамика и постоперативната аналгезия върху честотата на делир при ортопедични пациенти”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 2, стр. 18-22, ISSN 1310-4284.
 32. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Предоперативни рискови фактори за делир в Ортопедично отделение- значение и управление”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 4, стр. 38-43, ISSN 1310-4284.
 33. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Болнично- свързани рискови фактори за делир- важни ли са и можем ли да ги управляваме?”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”,, 2011, брой 4, стр. 43-47, ISSN 1310-4284.
 34. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Периоперативен делир при ортопедични пациенти в МБАЛ- Русе- АД”-.// Сп. „Известия на съюза на учените- Русе”, серия „Медицина и стоматология” ISSN 1311- 106X, Русе, 2009, 2009, брой ” ISSN 1311-
 35. Т. Недева, ИнтраВл. Петров, В. Платиканов. Интраоперативната седация с Пропофол може да повлияе честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2010, 3: 11-14, 2010, брой 3, стр. 11-14, ISSN 1310-4284.
 36. Т. Недева, О. Шербанов. Имплантируеми венозни източници – какво е необходимо да знаем за тях, ако са ни поставили такова устройство.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 12-17, ISSN ISSN 1311- 1078.
 37. Т. Недева, О. Шербанов. Постоянни подкожни централни венозни катетри – индикации за поставяне, усложнения, сестрински грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 22 - 27, ISSN ISSN 1311- 1078.
 38. Т. Недева, О. Шербанов. Медицина на пътуванията и сърдечно- съдови заболявания- клиничен случай.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1314-5819.
 39. Т. Недева, О. Шербанов, Вл. Петров. Послеродова церебрална венозна тромбоза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 5, стр. 28-30, ISSN 1310-4284.
 40. Т. Недева, О. Шербанов, Кр. Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 28 - 31, ISSN ISSN 1311- 1078.
 41. Т. Недева, О. Шербанов. Роля на медицинската сестра в управление на пациент с делир..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 213-219, ISSN 1311-3321.
 42. Т.Недева, О. Шербанов. „Идентификация на рискови фактори за периоперативен делир в ортопедия и травматология”-.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 30-39
 43. Т.Недева, Св. Желева, Л. Стефанова, О. Шербанов. Анестезия при редки заболявания- Цезарово сечение при пациентка със синдром на Марфан.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 47-49, ISSN 1310-4284.
 44. Цв. Кертикова, Б. Валентинов, Д. Арабаджиева, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания- Патологична фрактура на бедрена кост при дете с кампомиелична дисплазия.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 44-46, ISSN 1310-4284.
 45. Шербанов O, Т. Недева, Кр. Захариева,. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти.// Медицина и екология Известия на Съюза на учените- Русе 2017, 2017, брой 6, ISSN ISSN 1311- 1078.
 46. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти..// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 47. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Може ли приемът на фитопрепарати, да окаже въздействие върху различните видове анестезии?.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
доклади
 1. 1. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров, С. Симеонов, П. Николова V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники.. В: V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59, V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Тъ, 2010, стр. 59
 2. 2. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр 45-46. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 45-46
 3. 3. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158., ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 157-158
 4. O. Sherbanov, T. Nedeva. How to manage sleep – wake disturbances in cancer patients. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, 10.2017, Ruse, 2017, pp. 290
 5. Stojanov I., T. Nedeva, R. Rusev. Project of Information System of Tissue Donation in Bulgaria. IN: 15-th International Congress of the European Association of Tissue Banks, Varna, 2006
 6. Захариева Кр Недева Т Т Атанасова. ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СИМВОЛИ И СПЕШНАТА ПОМОЩ. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 7. Кристина Захариева Теодора Недева Татяна Атанасова. НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. В: НК РУ Ангел Кънчев, РУ Ангел Кънчев, 2019
 8. Мариянова Кр Е Андонова Кр. Захариева Т Недева. ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - ДЕЦА РАЗЛИЧНИ, НО ПРЕКРАСНИ.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, ISBN ISBN 1311-3321..
 9. О. Шербанов, Т. Недева. Използване на калкулатора на LEE за определяне на риска от големи сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 199, ISBN 1311-3321.
 10. О. Шербанов, Т. Недева. Приложение на статини при пациенти с периферна артериална болест. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 195
 11. Сербезова, И., Т. Недева. Разговор със семейството на потенциален органен донор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том53. серия8.3, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 12. Т Недева О Шербанов Кр Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт. В: Известия на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. стр 28 - 31, ISBN ISN ISSN 1311- 10.
 13. Т. Недева. Детекция на мозъчна смърт. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 233, ISBN 1311-3321.
 14. Т. Недева. Детекция на периоперативен делир – роля на медицинската сестра. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 11, ISBN 1311-3321.
 15. Т. Недева. Управление на пациент с периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 244, ISBN 1311-3321.
 16. Т. Недева. Може ли да се прогнозира изявата на периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 250, ISBN 1311-3321.
други трудове
 1. 10. Т. Недева, Вл. Петров- „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”- XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, 270 30. 10. 2011г, Пловдив, сборник резюмета,стр.198. „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”, XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение,, 2011, стр. 198
 2. 4. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 195 – 196. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 196
 3. 5. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета, стр. 65. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали., VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6., 2012, стр. 65
 4. 6. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка Д. Арабаджиева, Вл. Петров, Т. Недева VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета,стр.29. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка, VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2, 2012, стр. 29
 5. 8. Т. Недева, Вл. Петров- „Делир в периоперативния период”- XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София, 01- 04. 10.2009 г., сборник с резюмета, стр. 144. „Делир в периоперативния период”-, XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София,, 2009, стр. 144
 6. 9. Т. Недева, Вл. Петров, П. Косев- „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”- XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2010г., сборник резюмета, стр.14. „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-, XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2, 2010, стр. 14
 7. Вл. Петров, К. Славова, П. Кожухаров, М. Павлова, Т. Недева, И. Славова. Честотата на усложненията като показател за качеството в детската анестезия – ретроспективен анализ на 945 случая, научно съобщение, 2007, стр. 57
 8. Вл. Петров, Т. Недева, С. Симеонов, К. Славова, М. Шопов, Т. Михайлова. Спинална анестезия при операции в областта на сакрума – кардио-циркулаторни усложнения при хипербрна и хипобарна техника, научно съобщение, 2007, стр. 77
 9. Вл.Петров, Т. Недева, К. Славова, М. Чулев, С. Симеонов. Предоперативната оценка като фактор за идентификация на рисковите пациенти – сравнение на ASA-class и POSSUM, научно съобщение, 2008
 10. М. Шопов, Т. Михайлова, Т. Недева, Вл. Петров, Д.Арабаджиева, Р. Плачкова. Релаксометрията като инструмент за намаляване на разходите за обща анестезия., научно съобщение, 2009, стр. 146
 11. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата - Вл. Петров, Т. Недева, дм, Д. Арабаджиева, XVIII Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.10.2013; сборник с резюмета стр.136. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата, Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.1, 2013, стр. 136
 12. Т. Граматиков, Ел. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева, С. Симеонов, М. Косатева. Спинална анестезия при пациенти над 75 години – честота на усложненията при 1 387 случая, научно съобщение, 2009, стр. 143
 13. Т.Недева, дм, В. Петров, Д. Арабаджиева, К. Теодосиев. Оценка на аналгетичния ефект на декскетопрофен – трометамол, при пациенти след абдоминална хирургия, научно съобщение, 2014, стр. 86-87
 14. Цв. Соколов, П. Косев, Т. Недева, Вл. Петров. Постоперативна аналгезия след ендопротезиране на колянната става: ефекти на периартикуларната инфилтрация с локален анестетик, научно съобщение, 2014, стр. 116