Списък на публикациите

монографии

 1. Грозева, Т. ФОРМООБРАЗУВАНЕ ПРОФИЛИТЕ НА ЗЪБИТЕ НА АРКОИДНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С НАДЛЪЖНА ЦИКЛОИДНА ЛИНИЯ НА ЗЪБА. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2020, стр. 120, ISBN 978-954-712-795-1.
статии
 1. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
 2. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
 3. Beloev H, V. Pencheva, J. Popova, T. Grozeva. The Museum „University of Ruse – Chronicles of Growth“.// 3rd International Conference of the Assotiation of University Museums, Trakya University, Edirne, 2016, No book Changin, pp. 110-115
 4. Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov. Synthesis and analysis of helical arcoidal gears.// IRMES’95, 1995, No 1, pp. 398-402
 5. Алипиев О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62, ISSN 0861-9727.
 6. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
 7. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
 8. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
 9. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Количествени показатели на подрязването при еволвентни зъбни колела.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 66-70, ISSN ISSN 0861-9727.
 10. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Относно подрязването на еволвентни зъбни колела формообразувани с инструментален гребен.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 56-65, ISSN ISSN 0861-9727.
 11. Грозева Т.П. Управлението на риска – съвременна академична традиция и неразделна част от управлението на Русенския университет.// Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, 2016, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 12. Грозева Т.П. За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност.// Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 53, серия 9, 2014, брой 53, стр. 45-51, ISSN 1311-3321.
 13. Грозева, Т. Върху геометрията на еволвентни зъбни съединители.// Машиностроене, 2001, брой 1, стр. 18-20
 14. Грозева, Т.П. Разширяване възможностите на зъбонарезен полуавтомат 5К32 за нарязване на цилиндрични и конусни зъбни колела с криволинейни зъби.// Машиностроене, 1998, брой 1-2, стр. 38 – 41
 15. Грозева, Т.П. Относно формообразуване повърхнините на зъбите на двойка полуобкатни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 55-57
 16. Дончева Ю., Т. Грозева. Характеристики на личностната подкрепа за приобщаващо образование в мултикултурна студентска среда.// Хармония в различията, 2017, брой 1, стр. 434-440, ISSN 2367-7899.
 17. Лазаров Н., Т. Грозева. Формообразуване и технология за изработване на винтови аркоидни зъбни колела.// Механика на машините, 2004, брой 50, стр. 3-7
 18. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за избягване на интерференцията на зъбите на аркоидни зъбни предавки.// Сп. Машиностроене, 1986, брой 9, стр. 394-395
 19. Маринов, Хр., М. Памукчиев, Т. Петкова. Изследване зоната на зацепване на аркоидни зъби предавки с две контактни линии.// Машиностроене, 1987, брой 7
 20. Маринов, Хр., Т. Грозева. Коефициент на припокриване на аркоидни зъбни предавки.// Машиностроене, 1995, брой 6, стр. 191-193
 21. Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров, Ал. Петров. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на конусни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1996, брой 14, стр. 31-34
 22. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Синтез и анализ на двойка аркоидни зъбни колела, формообразувани с неконусна производяща повърхнина.// Механика на машините, 1995, брой 9, стр. 39-43
 23. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Изследване зацепването на полуобкатни аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 52-54
 24. Маринов, Хр., Т. Петкова, Д. Зафиров. Определяне на взаимното разположение между инструмента и заготовката на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба.// Машиностроене, 1987, брой 4
доклади
 1. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears. IN: 4th International Conference on Power Transmissions - PT 12, Sinaia, Romania, 2012
 2. Alipiev, O., S. Antonov, T. Grozeva, D. Zafirov. Minimum number of teeth in symmetric and asymmetric involute spur gearings of a teeth ratio equal to one. IN: The 3rd international conference “Power transmissions’09”, Greece, 2009, pp. 51-58
 3. Grozewa, T. Defination of instrumental surface, generating gears of parallel, circular and cycloid line of the tooth. IN: Bul. Stiint. Univ. Volume XV, Baia Mare, 1999
 4. Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov, N. Evtimova. Abuot the analysis of helical arcoidal gears of longitudinal cyrcular tooth profile. IN: Proceeding of the international congress, “Gear transmissions” 95, 26-28 September 1995, Sofia – Bulgaria, Volume 1 “Theorie and Experiment”, 1995, pp. 65-67
 5. Marinov, H., T.Grozeva, N.Lazarov. Three-dimensional and plane gears with ar¬coidal teeth. IN: IRMES 2/2, Jahorina, 2002, pp. 667
 6. Stoyan Stoykov, Toni Uzunov, Tanya Grozeva. Structural synthesis of linkage mechanisms for jib system of portal crane. IN: GMD-09, Ruse, 2009, pp. 173-176
 7. Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
 8. Грозева Т. П. Националната екосистема и мястото на Русенския университет в екосистемата на Русе и региона. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Русе, 2019
 9. Грозева Т.П. Повишаване мотивацията за учене на студентите от Професионално направление Машинно инженерство в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2018
 10. Грозева Т.П. Синергичната политика между основните звена в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2017
 11. Грозева Т.П. Вътрешноуниверситетските нормативни документи в полза на качеството на обучение в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 54, серия 9, Русе, 2015, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 12. Грозева, Т. За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност.. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 53, серия 9, Русе, 2014, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 13. Грозева, Т. Ефективно функциониране на информационното управление в Русенския университет. В: Втора национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
 14. Грозева, Т. Върху идеята за използване на мотор-колела в транспортните средства. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, сер.8,, Русе, 2003, стр. 208-213
 15. Грозева, Т., Е. Якимова. Върху модела на електронно обучение в Русенския университет. В: Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014, стр. 42-49, ISBN 978-954-712-611-4.
 16. Грозева, Т., Т. Живкова. Съвременният познавателен модел на мислене – гаранция за качествено образование и конкурентна професионална реализация. В: Втора национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
 17. Грозева, Т., Т. Живкова. Подготовката в елитните средни училища – част от качественото висше образование. В: Първа национална научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование 2006”, Русе, 2006
 18. Зафиров, Д., Т. Петкова. Относно геометрията на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на ВМЕИ Варна, Варна, 1987
 19. Зафиров, Д., Т. Петкова, Хр. Маринов. Определяне на ъглите в работната система на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на МЕИ Габрово, Габрово, 1987
 20. Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
 21. Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 22. Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Изследване инструменталното зацепване на спирално-дискова фреза при нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
 23. Маринов, Х., О. Алипиев, Т. Петкова. Върху използването на синуидно цевно зъбно зацепване в планетни предавки. В: Научна сесия на ВНВУ “В. Левски”, кн. 15 “Технология на обработването на металите”, В.Търново, 1985, стр. 79–84
 24. Маринов, Х.И., Д.И.Зафиров, О.Л.Алипиев, Т.П.Петкова. Изследване закона на движение на супорта на затиловъчен струг 1Б811.. В: кн. 15 “Технология на обработването на металите”, Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, 1985, стр. 85-91
 25. Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров. Синтез и анализ на винтова аркоидна зъбна предавка с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: Н. конф. на ТУ-Габрово, Сб. доклади том 2, Габрово, 1995, стр. 136-143
 26. Маринов, Хр., Т. Петкова. Изследване зацепването на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
 27. Маринов,Х.И., Д.И.Зафиров, T. Петкова, О.Л.Алипиев, М.Памукчиев. Опре¬деляне геометрията на затилованата повърхнина на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1983
 28. Памукчиев, М., Т. Петкова. Определяне положението на мигновената площадка на контакт при аркоидна предавка с две линии на зацепване. В: Н. трудове на ВТУ”Ангел Кънчев’, Русе, 1985
 29. Петкова, Т. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на аркоидни зъбни колела с циклоидален надлъжен профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
 30. Петкова, Т., М. Памукчиев, Д. Зафиров. Относно формообразуването на контактното петно при аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
учебници
 1. Маринов Хр., Д. Зафиров, Т. Грозева. Теория на механизмите и машините. Русенски университет, Печатна база при РУ, 2003, ISBN 954-712-203-7.
учебни пособия
 1. Грозева Т., С. Стойков. Методически указания за разработване на курсови работи по дисциплината ”Теория на механизмите и машините”. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 44, ISBN -....
 2. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Грозева. Методично пособие за семинарни упражнения по ТММ. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 1989, стр. 88, ISBN -.