Списък на публикациите

статии

 1. E. Lazarova, G. Petkova, T.Yankova,L.Ivan,G.Neikov. Inhibiting properties and adsorption of some thioamides on mild steel in sulphuric acid solutions.// J Appl Electrochem, 2008, No 38, pp. 1391-1399
 2. Haralanova T. K. Girginov. Organic compounds as inhibitors for mild steel in 1M H2SO4.// Journal of Science, 2015, No 3, pp. 397-403
 3. Haralanova T.,M.Ilieva, C.Girginov. A STUDY ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN A SOLUTION WITH ADDED ORGANIC COMPOUND.// proceedings volume 55 book 10.1. chemical technologies, 2016, No 10.1., pp. 68-73, ISSN 1311-3321.
 4. Lazarova, Е. , S. Kalcheva, G. Neykov, T. Yankova and N.Stoyanov. Electrochemical investigation of the adsorption behaviour of anhydrides and imides on iron in acid medium.// Journal of Applied Electrochemistry, 2000, No 30, pp. 561-570
 5. Shutiuk,V.,Ol.Bessarab,T.Haralanova,S.Vasylenko. Analysis of the process of formation of n-nitrosodimethylamine in brewer's malt.// Ukrainian Journal of Food Science, 2014, No Volume2,Issu, pp. 73-81
 6. Vitalii Shutiuk Oleksandr Bessarab Temenuzhka Haralanova Sergii Vasylenko. Analysis of the process of formation of n-nitrosodimethylamine in bremers malt.// Ukrainial Journal of Food Science, 2014, No 2
 7. Т. Хараланова К. Гиргинов М. Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-тризаместени фенир)-изохинолин 1,3 (2Н) диони.// Scince and Technology, 2013, брой 3
 8. Хараланова T.К. Гиргинов А. Дишлиев. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХИМИЧНА РЕАКЦИЯ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕРМОДИНАМИЧНИ ДАННИ.// Научни трудове на РУ, том 55 серия 10.1. Химични технологии, 2016, брой 10.1., стр. 108-113, ISSN 1311-3321.
 9. Хараланова Т.,К.Гиргинов,М.Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-заместенифенил)-изохинолин- 1,3(2н)диони.// Science & Technologies, 2014, брой Volume IV, N, стр. 84-89
доклади
 1. Assoc. Prof. Temenuzhka Haralanova, PhD Assist. Prof. Аngel Dishliev, PhD Assist. Prof. Christian Girginov, PhD. INHIBITOR ACTIVITY OF MALEIMIDE AND ITS DERIVATIVES IN MILD STEEL CORROSION IN 1M H2SO4. IN: Научни трудове на РУ, том 55 серия 10.1. Химични технологии, 2016, брой 10.1., стр. 64-68, ISSN 1311-3321., Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2018, pp. 64-68, ISBN 2603-4123.
 2. Haralanova T Ch Girginov A Dishliev. STUDY OF 1,3-INDANDIONE DERIVATIVES FOR THEIR USE AS STEEL CORROSION INHIBITORS IN ACIDIC MEDIA. IN: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2017, pp. 83 -89, ISBN 1311 -3321.
 3. Haralanova T. K.Girginov. Reducing the aggressivness of sulfuric acid corrosion medium on steel by adding organic substances. IN: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015
 4. Haralanova, Т., Girginov, C., Kozhuharov, S. Inhibition of Steel in 0.1 M H2SO4. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2019, pp. 38-42, ISBN 2603-4123.
 5. Haralanova, Т., Petrova, M., Ivanova, I. Computer Processing of Thermodynamic Data for Calculation of Equilibrium Constant. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2019, pp. 87-90, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 6. Petrova, M., Haralanova, T., Ivanova, I. Automated Calculation of Equilibrium Constant Using the Tomkin – Schwarzman Method. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2019, pp. 109-113, ISBN , ISSN 2603-4123.
 7. S., Tsoneva, T., Peneva, P., Haralanova, T. Measurement of thermodynamic quantities. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 3, Русенския Университет, 2019, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 8. Y. Telychkun, I. Kostova, M. Georgieva, T. Haralanova. Problem of consumer culture and responsible choices of food product in Ukraine. IN: II Мiжнародна науково - практична конференцiя Якiсть i безпека харчових продуктiв, Киев, Украина, Национальний унiверситет харчових технологiй, 2015, pp. 366 -369
 9. Андросик, Р. , Т.Хараланова. Проблемността в учебния процес при изучаване на органична химия в технологичните колежи. В: конференция, Ямбол, 2004
 10. Гиргинов, К., Хараланова Т. "Определене на порядъка на химична реакция чрез интегралната форма на кинетичния закон". В: Научни трудове на Русенския Университет - 2013, том 52 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2013, стр. 137-142, ISBN 1311-3321.
 11. Гиргинов,К.,Т.Хараланова. Температурна зависимост на скоростта на химичните реакции. В: сборник с доклади, Русенски университет, 2014, стр. 168-172, ISBN 1311-3321.
 12. Кр. Гиргинов Кр. Т. Хараланова В. Александрова А. Попова. Определяне абсолютната стойност на ентропията. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015
 13. Пенчева, Т. , Т. Янкова. Тест по физика върху раздел „Термодинамика”. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
 14. Станчева М, Т. Хараланова, Ц.Димитров. Определяне енергията на кристалната решетка на селенити на d- и f елементи. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 05.06.-06.06., т. Технически науки, 2008, стр. 4, ISBN 978-954-93-2944-5.
 15. Станчева М, Ц. Димитров, В. Матева, Т. Хараланова. Изследване на химическите и термически свойства на селениди на редкоземните елементи. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 46, серия 2, Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 48-51, ISBN 1311-3321.
 16. Теменужка Хараланова, Марийка Петрова. Определяне на посоката на химична реакция чрез компютърна обработка на термодинамични данни. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 205 -209, ISBN 1311-3321.
 17. Хараланова Т., В. Камбурова, И. Желева,. Изследване на динамиката на корозия в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Трудове на Научната конференция на РУ, Русе, 2004
 18. Хараланова Т., Камбурова В., Желева И. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1 М H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Русенски университет “А. Кънчев” Научни трудове “Трета научна конференция 20 години Технологичен колеж - Разград”, том 45, сер. 1,, Русе, 2006, стр. 88 - 92.
 19. Хараланова Т.,Е.Лазарова,Н.Стоянов. Изследване на инхибиторните свойства на N-H нафталимид на фенилоцетната киселина и N-1-нафтил-1,8-нафталенимид по отношение корозията на стомана в сярнокисела среда. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 32-36, ISBN 1311-3321.
 20. Хараланова, Т. Изследване на 4 – ( 1,3- диокси – 1Н – бензо[де]изохинолин – 2(3Н)-yl) арилни киселини. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2013, том 52 , серия 10. 1, стр. 203 – 208, ISSN 1311-3321., Русенския Университет, Русенския Университет, 2013, стр. стр. 203-208, ISBN 1311-3321.
 21. Хараланова, Т. Гравиметрично изследване на корозията на стомана в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: конференция, Стара Загора, 2004
 22. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на корозионното отнасяне на стомана 08КП в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2007
 23. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1Мсярна киселина с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
 24. Хараланова, Т. , Рени Андросик, Небие Реджеб. Лабораторно изследване на корозионното отнасяне на стомана 3 в различни условия на протичане на корозионния процес. В: Сборник с доклади, РУ, 2010
 25. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал и скоростта на корозия на стомана в 0.1 М разтвор на H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2005
 26. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на динамиката на корозия на стомана в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2004
 27. Хараланова, Т. , Е.Лазарова. Адсорбция на N-(фенил)малеимид върху железен електрод в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
 28. Хараланова, Т. , Е.Лазарова. Тест по физикохимия за проверка знанията на студентите от технологичните колежи. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
 29. Хараланова, Т. , Емилия Лазарова,Нейко Стоянов,Рени Андросик. Лабораторно изследване на процеса на корозия на ст.3 в разтвор с добавка на N-(фенил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2008
 30. Хараланова, Т. , И. Желева, В.Камбурова. Инхибиторен ефект на N-(p-толил)малеимид при корозията на желязо в сярно-кисела среда. В: конференция, Стара Загора, 2005
 31. Хараланова, Т. , Р.Андросик. Влияние на малеиновият анхидрид върху процеса на корозия на стомана в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
 32. Хараланова, Т. , Р.Андросик. Корозия на стомана в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: конференция, Стара Загора, 2004
 33. Хараланова, Т. , Р.Андросик. Тестът за проверка знанията на студентите по физикохимия – активна форма на педагогическа диагноза. В: конференция, Ямбол, 2004
 34. Хараланова, Т., M. Петрова. Изчисляване изменението на ентропията при химична реакция чрез компютърна обработка на справочни данни. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база РУ „Ангел Кънчев”, 2011, ISBN 1311-3321.
 35. Хараланова, Т., М. Петрова. Определяне на топлинния ефект на химична реакция по косвен път. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 130-133, ISBN 1311-3321.
 36. Хараланова, Т., М. Петрова. „Компютърните тестове - средство за подготовка, затвърдяване и задълбочаване на знанията, получени при изучаване на дисциплината физикохимия от студентите на РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
 37. Хараланова, Т.,Н. Изследване агресивността на корозионна среда с добавка на органично вещество. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 169 - 173, ISBN 1311-3321.
 38. Хараланова,Т., К. Гиргинов. Изследване влиянието на 5-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-2-thioxoimidazolidin-4-one - и 4-thioxo-1,3-diazospiro[4,4]nonan-2-one върху процеса корозия на стомана в кисела среда. В: сборник с доклади, Русенски университет, 2014, стр. 137-142, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Хараланова,Т.,К. Гиргинов. Физикохимия. Русенски университет, Издателски център на РУ"А.Кънчев", 2012, pp. 135, ISBN 978-954-712-560-5.
учебни пособия
 1. Теменужка Хараланова Кристиян Гиргинов. Ръководство за лабораторни и изчислителни упражнения по физикохимия. Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Издателски център при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015, ISBN 978-954-712-637-4.